Veřejná vyhláška o územním řízení na umístění stavby RD

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/617/2009 Radnice, dne: 7.5.2009
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatelé:
Kamil Čadek (nar. 10.6.1965), Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6
Tereza Čadková (nar. 23.3.1979), Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 29.4.2009 podali Kamil Čadek (nar. 10.6.1965), Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6 a Tereza Čadková (nar. 23.3.1979), Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům a vrtaná studna, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 233/13 a 233/18 v kat. území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

9.6.2009 (úterý) v 10:00 hodin.

Místo konání: na místě stavby.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice (návštěvní dny: Pondělí a středa – 7:30 – 17:00 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Datum vyvěšení: 9.5.2009

Rozdělovník
Žadatel –
Doručení jednotlivě:
Kamil Čadek, Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6
Tereza Čadková, Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň 12
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 45 Rokycany

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Komentáře