Veřejná vyhláška o pokračování řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
28.12.2011 spis. zn.: 822/OD/12 Bla
č.j. dokumentu: 5499/OD/12 Helena Blažková
371 706 325
helena.blazkova@rokycany.cz 30.5.2012

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ

Obec Břasy, IČ 00258628, 338 24 Břasy 350 a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 18, Plzeň,
které zastupuje Pontex spol.s.r.o., IČ 40763439, Plánská 5, 301 64 Plzeň
(dále jen „stavebník“) dne 28.12.2011 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín

na pozemcích st. p. 300, 322, 332, parc. č. 208/14, 220, 222, 228, 243/6, 243/7, 258, 261/3, 262, 282, 288/13, 318, 360/1, 406/9, 406/11, 407/1, 407/2, 407/3, 407/5, 407/11, 431, 443, 457/1, 568, 612 v katastrálním území Břasy, parc. č. 690 v katastrálním území Stupno, parc. č. 464, 770/1 v katastrálním území Lhotka u Radnic, parc. č. 313/1, 313/2, 1810/1, 1811/1, 1817 v katastrálním území Liblín, parc. č. 238/1, 238/6, 443/1, 451 v katastrálním území Němčovice, parc. č. 585, 586/1, 586/4, 840, 867 v katastrálním území Bezděkov u Radnic, parc. č. 709/11, 738/1, 738/2, 738/3 v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení, které bylo usnesením ze dne 24.1.2012 přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění žádosti o náležitosti podle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Stavebník žádost doplnil a dne 12.4.2012 bylo oznámeno pokračování stavebního řízení. Dne 15.5.2012 byla správnímu orgánu doručena žádost o zúžení žádosti o stavební povolení na výše uvedenou stavbu ze dne 28.12.2011. Vzhledem k problémům s odsouhlasením objízdné trasy bude z projektové dokumentace vyčleněn SO 201 – Opěrné stěny u Liblínského mostu. Tento stavební objekt bude řešen samostatně.
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že řízení
p o k r a č u j e,
a protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího odboru (na Masarykově náměstí v objektu OD Žďár, II. poschodí, dveře č. 326).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Jaromír Kalčík
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne: 5. čevna 2012

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Pontex spol.s.r.o., IDDS: nrpt3sn

dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát stanovisko dne 11.11.2010 č.j. KRPP-320-329/ČJ-2010-030806
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Radnice, stavební odbor, IDDS: c9sb4dp
Obecní úřad Liblín, IDDS: yghay7g
Obecní úřad Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obecní úřad Břasy, IDDS: p8ubrid
Obecní úřad Němčovice, IDDS: usxbzb7
Obecní úřad Újezd u Svatého Kříže, IDDS: rgrbvab

Komentáře