Veřejná vyhláška o oznámení o zahájení územního řízení

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 927/2011 Radnice, dne: 15.8.2011
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatel :
OBEC Němčovice, IČ 00573922, Němčovice, 338 24 Břasy, zastoupená starostou, panem Karlem Ferschmannem

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 4.7.2011 podal stavebník, Obec Němčovice, IČ 00573922, Němčovice, 338 24 Břasy, zastoupená starostou, panem Karlem Ferschmannem, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby : Němčovice – kanalizace, východní část, stoka „D“ na pozemcích parc.č. 418/2, 52/2, 53, 55/2 a 58/2 v k.ú. Němčovice a pozemcích parc.č. 167, 79/35 a 79/36 v k.ú. Kamenec

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o umístění stavby.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o zahájení územního řízení o umístění stavby nebo zařízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

20. září 2011 (úterý) ve 13.00 hodin

se schůzkou v zasedací místnosti OÚ Němčovice

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod., v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 17.8.2011

Obdrží:
Účastníci řízení:
OBEC Němčovice, Němčovice, 338 24 Břasy
Paní Ludmila Kurzová, Klabava 189, 338 41 Klabava
Pan Zdeněk Peteřík, Zahradní 329, 330 12 Horní Bříza
Paní Jana Fryčková, Tovární 278, 330 12 Horní Bříza
Pan Bc.Petr Solar, Radlická 763/13, 150 00 Praha 5
Pan Mgr.Milan Krojidlo, Ke Strašnické 78/12, 100 00 Praha 10
Paní Blanka Krojidlová, Jeseniova 1855/113, 130 00 Praha 3
Pan Martin Ćerný, Němčovice 19, 338 24 Břasy
Paní Marie Solarová, Němčovice 29, 338 24 Břasy

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou
Pan Pavel Beran, Útulná 507/15, 108 00 Praha 10
Pan Jiří Ferschmann, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Pan Marek Rozenský, Dělnická 241, 252 41 Dolní Břežany
Pan Radek Vincent Rozenský, Nad Rážákem 1130/24, 143 00 Praha 12
Kladrubská a.s., Kladruby-Vojenice 80, 338 08 Zbiroh
Pan Václav Černý, Němčovice 19, 338 24 Břasy
Paní Miloslava Černá, Němčovice 19, 338 24 Břasy
Paní Straková Ilona, Němčovice 1, 338 24 Břasy

Dotčené orgány státní správy:
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy (spolu s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky)
Obecní úřad Kamenec, 338 28 Radnice
MěÚ Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 Rokycany
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany

Komentáře