Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam k nahlédnutí

Finanční úřad v Rokycanech V Rokycanech
Malé náměstí 118 dne
337 01 ROKYCANY
Čj.: 82785/11/150960402384

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 10.05.2011 do dne 09.06.2011

je v budově Finančního úřadu v Rokycanech
kancelář č. dveří 209 ve dnech Pondělí a Středa od 08:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 43778/11/150960402384,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.

L.S. Ing. Radomír Kašák
vedoucí odd. majetkových daní a ost. agend

Vyvěšeno: 5.5.2011

V hromadném předpisném seznamu jsou uvedeni poplatníci bydlící v působnosti FÚ i s bydlištěm mimo okres Rokycany, kteří podali daňové přiznání k dani z nemovitosti na některé z předchozích zdaňovacích období, příp. na aktuální zdaňovací období, a došlo u nich ke změně daňové povinnosti z důvodu změny sazeb daně, ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím, ke změně koeficientu dle § 13a, odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů nebo k opravě početní chyby. V seznamu jsou uvedeni pouze poplatníci, u nichž došlo ke změně daňové povinnosti.

Komentáře