Veřejná vyhláška

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 740, 742, 743/2008 Radnice, dne: 13.6.2008
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Stavebník:
Pan Jakub Šnajdr, nar. 29.1.1983, trvale bytem Pražská 993, 337 01 Rokycany,
zastoupený firmou Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/1, Rokycany 337 01

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O VYJÍMCE POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 21.5.2008 podal stavebník, pan Jakub Šnajdr, nar. 29.1.1983, trvale bytem Pražská 993, 337 01 Rokycany, zastoupený firmou Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/1, Rokycany 337 01 žádost o vydání spojeného rozhodnutí o změně stavby, stavební povolení a rozhodnutí o udělení vyjímky z ust. § 17 odst. 5 vyhlášky 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, na stavbu:
Přístavba objektu a změna užívání části stodoly
na pozemku st.p.č. 15 v k.ú. Olešná u Radnic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené řízenío změně a povolení stavby a řízení k udělení vyjímky.

Doložená projektová dokumentace řeší rozšíření bytu a to provedením přístavby do proluky mezi rodinným domem a stávajícím hospodářským objektem a dále stavební úpravou a změnou užívání části hospodářského objektu

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), rozhodl podle § 140 odst. 1 správního řádu o spojení řízení o změně a povolení stavby a řízení o udělení vyjímky z ust. § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění pro výše uvedenou stavbu. Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o změně stavby, stavebního řízení a řízení o udělení vyjímky a současně nařizuje ústní jednání na den

18. července 2008 (pátek) v 9.00 hodin

Místo konání : místo stavby

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se moho před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě stavby tak, aby byla u veřejně přístupného místa, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. Námitky které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

………………. ………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení:
Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/1, Rokycany 337 01
Pan Svoboda Josef, Olešná 6, 338 24 Břasy
Paní Beková Michala, Koněvova 1497, 130 00 Praha 3
Paní Zajícová Miloslava, Jihlavská 612, 140 00 Praha 4
Obec Němčovice

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy :
Obecní úřad Němčovice

Na vědomí :
Pan Jakub Šnajdr, Pražská 993, 337 01 Rokycany

Komentáře