Veřejná vyhláška

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 614/2008
Vyřizuje: Jan Kotva Radnice, dne: 30.5.2008
Telefon: 371740816

Stavebník:
Pan Josef KAUCKÝ, nar. 6.10.1973, K Háječku 757, 333 01 STOD
Paní Petra KAUCKÁ, nar. 2.2.1971, K Háječku 757, 333 01 STOD
v zastoupení paní Věrou Klapáčovou, Švihovská 8, 301 00 PLZEŇ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ NA ÚSTNÍ JEDNÁNÍ

Dne 23.4.2008 podal stavebník pan Josef KAUCKÝ, nar. 6.10.1973, K Háječku 757, 333 01 STOD
a paní Petra KAUCKÁ, nar. 2.2.1971, K Háječku 757, 333 01 STOD v zastoupení paní Věrou Klapáčovou, Švihovská 8, 301 00 PLZEŇ žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: NOVOSTAVBA RD, Němčovice na pozemku: pozemková parcela č. 231/3 a 435/6 v obci a katastrálním území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souledu s §140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších přepisů usnesením podle §140 odst. 4 správního řádu a oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den:

3. července 2008 (čtvrtek) v 9.30 hodin

Se srazem pozvaných: na místě stavby

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod.) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:
Účastníci řízení:
Paní Věra KLAPÁČOVÁ, Švihovská 8, 301 00 PLZEŇ
Pan Vlastimil KRCHOV, Stehlíkova 131, 337 01 ROKYCANY
Pan Josef MACÁK, Chomle 15, 338 28 RADNICE
OBEC Němčovice, 338 24 BŘASY

Dotčené orgány státní správy:
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY

Na vědomí:
Pan Josef KAUCKÝ, K Háječku 757, 333 01 STOD
Paní Petra KAUCKÁ, K Háječku 757, 333 01 STOD

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

………………. ………………..

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Komentáře