Veřejná vyhláška

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 754/2008
Vyřizuje: Jan Kotva Radnice, dne: 30.5.2008
Telefon: 371740816

Stavebník:
Pan Jiří FERSCHMANN, nar. 20.7.1977, Němčovice 37, 338 24 BŘASY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ NA ÚSTNÍ JEDNÁNÍ

Dne 23.5.2008 podal stavebník pan Jiří FERSCHMANN, nar. 20.7.1977, bytem Němčovice 37, 338 24 BŘASY žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: RODINNÝ DŮM, Němčovice na pozemku: pozemková parcela č. 62/4 a 62/5 v obci a katastrálním území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souledu s §140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších přepisů usnesením podle §140 odst. 4 správního řádu a oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den:

3. července 2008 (čtvrtek) v 9.00 hodin

Se srazem pozvaných: na místě stavby

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod.) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:
Účastníci řízení:
Pan Jiří FERSCHMANN, nar. 20.7.1977, Němčovice 37, 338 24 BŘASY
Pan Pavel BERAN, Útulná 15/507, 108 00 PRAHA MALEŠICE
Pozemkový fond ČR, nám. Generála Píky 8, 326 00 PLZEŇ
Pan Lubomír SPĚVÁČEK, Horymírova 1026, 337 01 ROKYCANY
Pan Ing. Ivo SPĚVÁČEK, Tyršova 144, 337 01 ROKYCANY
Paní Libuše SPĚVÁČKOVÁ, 20. výročí osvobození, 337 01 ROKYCANY
Kladrubská a.s., Kladruby 80, 338 08 ZBIROH
OBEC Němčovice, 338 24 BŘASY

Dotčené orgány státní správy:
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY

Komentáře