Územní rozhodnutí – vrtaná studna, Olešná

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/1344/2011 – 5 Radnice, dne: 15.11.2011
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
E-mail: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatelé:
Pan Ing. Petr FERSCHMANN (nar. 6.2.1980), Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1
Paní Bc. Vendula FERSCHMANNOVÁ (nar. 6.10.1980), Karlova 1037/38, 301 00 PLZEŇ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: VRTANÁ STUDNA, Olešná na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 897/11 (trvalý travní porost) v kat. území Olešná, kterou podali pan Ing. Petr FERSCHMANN (nar. 6.2.1980), trvale bytem Němčovice 37, 338 24 Břasy 1 a paní Bc. Vendula FERSCHMANNOVÁ (nar. 6.10.1980), bytem Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň 1 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu:

VRTANÁ STUDNA, Olešná

na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 897/11 (trv. travní porost)

v obci Němčovice a kat. území Olešná.

Stavba bude obsahovat:
Vybudování vrtané studny do předpokládané hloubky 28 m o průměru 190 mm, průměr po vystrojení PVC pažnicí 140 mm na pozemku: pozemková parcela č. 897/11 (trvalý travní porost), č. hg. pořadí : 1-11-01-064. Stavba bude prováděna za účelem nového zdroje pitné a užitkové vody pro zájmový pozemek včetně RD, průměrná spotřeba vody je stanovena na 0,007 l/s.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Umístění vrtané studny bude provedeno na pozemku parc. č. 897/11 v k.ú. Olešná, který se nachází v jihozápadní části obce tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, která je součástí projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval AI p. Ing. Václav Chvátal – GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň v 08/2011. Navrhovaná studna bude hloubena 16,5 m od hranice pozemkové parcely č. 897/7 a 12 m od hranice pozemku parc. č. 1262/27 ( souřadnice y= 808289, x= 1057403). Číslo hydrogeologického rajonu 6230.
2. Stavba bude umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou určenou výběrovým řízením, která bude zároveň provádět odborný dozor.
4. Stavebník zajistí prostorové vytyčení polohy stavby odborně způsobilou osobou.
5. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení všech podzemních zařízení a vedení a při realizaci stavby bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při soubězích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem.
6. Stavebník nejméně 2 týdny předem ohlásí začátek zemních prací na adresu: Západočeské muzeum Plzeň, odd. záchranných archeologických výzkumů, Koterovská 162, Plzeň. Případný archeologický nález při provádění zemních prací bude okamžitě nahlášen tamtéž. Odbornému pracovníkovi bude umožněn dohled a záchranný archeologický výzkum.
7. Po dokončení prací bude dotčený pozemek uveden do původního stavu.
8. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Pan Ing. Petr FERSCHMANN (nar. 6.2.1980), Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1
Paní Bc. Vendula FERSCHMANNOVÁ (nar. 6.10.1980), Karlova 1037/38, 301 00 PLZEŇ 1

Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 23.9.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena doklady:
– Projektová dokumentace vyhotovená oprávněným projektantem p. Ing. Václavem Chvátalem – GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, Plzeň včetně hydrogeologického posudku vyhotoveného p. Ing. Vladimírem Dykem v 08/2011
– Doklad o vlastnictví (výpis z KN)
– Sdělení k záměru vyhotoveného Krajským úřadem PK, odbor ŽP, Škroupova 18, Plzeň ze dne 12.9.2011 pod zn. ŽP/9980/11
– Situační výkres v měřítku 1:500.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 7.10.2011 oznámil veřejnou vyhláškou podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 8.11.2011 (úterý) konané v místě: místo stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Němčovice (dále jen ÚPN-SÚ), schváleným pro katastrální území Němčovice, Olešná u Radnic, usnesením zastupitelstva Obce Němčovice č. 2-6/2005 ze dne 14.7.2005. Výše uvedený pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:
Pan Ing. Petr FERSCHMANN, Paní Bc. Vendula FERSCHMANNOVÁ, OBEC, Paní Ludmila ŠPICAROVÁ, Pan Václav ŠTRUNC.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 15.11.2011

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Pan Ing. Petr FERSCHMANN, Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1
Paní Bc. Vendula FERSCHMANNOVÁ, Karlova 1037/38, 301 00 PLZEŇ 1

Doručení veřejnou vyhláškou:
OBEC, Němčovice , 338 24 BŘASY 1
Paní Ludmila ŠPICAROVÁ, Kralovická 1441/33, 323 00 PLZEŇ 23
Pan Václav ŠTRUNC, Olešná 34, 338 24 BŘASY 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 ROKYCANY 1
Obecní úřad, Němčovice , 338 24 BŘASY 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku

ve výši . . . . . . . . . . . . . 1000,- Kč
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Komentáře