Územní rozhodnutí o umístění stavby

Městský úřad Radnice – stavební odbor
338 28 Radnice , nám. K. Šternberka čp. 363

Č.j.: MěÚ 1205/2008 8.září 2008 Vyřizuje: Jan Kotva
Telefon: 371740816

Žadatel:
OBEC Němčovice, Němčovice 37, 338 24 BŘASY, IČO 00573922
v zastoupení inženýrskou kanceláří Bartoň – Hajšman s.r.o., p. Miroslav Hajšman, ing. Jiří Presl, Zborovská 37, 301 00 PLZEŇ, IČO 49789066

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Radnice, stavební odbor jako věcně i místně příslušný správní orgán podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil ve zjednodušeném územním řízení žádost o umístění stavby NĚMČOVICE – SBĚRNÝ DVŮR včetně oplocení, přístupové komunikace, vrtané studny a elektro přípojky NN kterou dne 2.9.2008 podala OBEC Němčovice, zastoupená inženýrskou kanceláří Bartoň – Hajšman s.r.o., (dále jen „žadatel“) a na základě toho vydává podle § 95 odst. 1 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby:

NĚMČOVICE – SBĚRNÝ DVŮR
včetně oplocení, přístupové komunikace, vrtané studny a elektro přípojky NN

na pozemcích:
pozemková parcela č. 443/1, 446/1, 446/18, 446/16, 300/4, 446/2, 281/21, 322/3, 322/2, 281/3 a 446/3
v obci a katastrálním území Němčovice

Popis stavby:
Sběrný dvůr bude umístěn cca 250 m od zástavby rodinných domků v obci Němčovice. V areálu se bude nacházet ocelový přístřešek, který bude sloužit pro ukládání kontejnerů a ochranu odpadů proti povětrnostním vlivům. Kontejnery mimo přístřešek budou osazeny na panelové ploše stejně jako kontejnery na separovaný odpad. Panelová plocha bude rovněž v prostoru kde bude osazen štěpkovač. Sběrný dvůr bude oplocen oplocením z pozinkovaného vlnitého plechu do výšky 2 m. Pro přístup do sběrného dvora bude opravena stávající příjezdová cesta a její napojení na silnici III/23215. Na pozemku sběrného dvora bude umístěna vrtaná studna pro zásobování vodou obslužného objektu. Splaškové vody budou shromažďovány v plastové jímce. Ke sběrnému dvoru bude zřízena zemní elektro přípojka NN napojená z rozpojovací skříně na pozemku parc. č. 446/3. Odtud bude kabel veden při krajnici vozovky až k pilířku v oplocení sběrného dvora.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba sběrného dvora s oplocením bude umístěna na pozemcích: parc.č. 322/2, 281/22, 281/3 a 322/3 v katastrálním území Němčovice dle situačních výkresů v měřítku 1:500 a 1:1000 které tvoří výkresovou část projektu stavby vypracovaného ing. Jiřím Preslem, Inženýrská kancelář, Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, 301 00 Plzeň.
2. Stavba přístupové komunikace bude umístěna na pozemcích: parc. č. 322/3, 281/21, 446/16, 300/4, 446/18 a 446/1 v katastrálním území Němčovice dle situačního výkresu v měřítku 1:500 který tvoří výkresovou část projektu stavby vypracovaného ing. Jiřím Preslem, Inženýrská kancelář, Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, 301 00 Plzeň.
3. Stavba elektro přípojky NN bude umístěna na pozemcích: parc.č. 446/3, 446/1, 446/18, 446/16, 281/21, 322/3 a 322/2 v katastrálním území Němčovice dle situačního výkresu v měřítku 1:500 který tvoří výkresovou část projektu stavby vypracovaného ing. Antonínem Speierlem.
4. Stavba vrtané studny bude umístěna na pozemku: parc. č. 322/2 v katastrálním území Němčovice dle situačního výkresu v měřítku 1:1000 kteří tvoří výkresovo část projektu stavby vypracovaného Ing. Václavem Chvátalem. O vodoprávní povolení na studnu bude požádán příslušný vodoprávní úřad.
5. Při umístění stavby budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů:
a) MěÚ Rokycany – odbor dopravy, č.j. 4960/OD/08 ze dne 11.7.2008
b) MěÚ Rokycany – odbor ŽP, č.j. 3470/OŽP/08 ze dne 1.7.008
c) SÚS Rokycany – vyjádření, č.j. 322/08-TSÚ ze dne 26.6.2008
d) KHS PK, ÚP Rokycany, č.j. 14607/24/08 ze dne 18.6.2008
e) HZS PK, ÚO Rokycany, č.j. HSPM-257-2/RO/SPD-2008 ze dne 27.8.2008
f) Policie ČR, DI Rokycany, č.j. ORRO-35-206-2-/ČJ-2008-06 ze dne 1.9.2008
6. Před započetím výkopových prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a
vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
7. Sběrný dvůr nebude zasahovat na pozemky parc.č. 281/16 a 281/11 v k.ú. Němčovice.
8. Návrh stavby je v souladu s územním plánem obce Němčovice

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je
OBEC Němčovice, Němčovice 37, 338 24 BŘASY, IČO 00573922
v zastoupení inženýrskou kanceláří Bartoň – Hajšman s.r.o., p. Miroslav Hajšman, ing. Jiří Presl, Zborovská 37, 301 00 PLZEŇ, IČO 49789066

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 8. září 2008 Sejmuto dne: …………………………

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa 8 – 17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:
Účastníci řízení:
Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, 301 00 PLZEŇ
OBEC Němčovice, 338 24 BŘASY
Kladrubská a.s., Kladruby 80, 338 08 ZBIROH
Pan Pavel SPRÁVKA, Němčovice 7, 338 24 BŘASY
Správa a údržba silnic Rokycany, Roháčova 773, 337 45 ROKYCANY
Pan Josef CHVÁTAL, Vojanova 49/760, 318 00 PLZEŇ
Paní Hana CHVÁTALOVÁ, Vojanova 49/760, 318 00 PLZEŇ
Pan Ing. František KLÍMA, Mlečice 11, 338 08 ZBIROH
Pan Jaromír KRATOCHVÍL, Josefa Knihy 205, 337 01 ROKYCANY
Paní Marie KRATOCHVÍLOVÁ, Josefa Knihy 205, 337 01 ROKYCANY
Pozemkový fond ČR, nám. Generála Píky 8, 326 00 PLZEŇ
Paní Běla ZEITHAMLOVÁ, Pod Lipami 38, 130 00 PRAHA 3
Paní Ester ZEITHAMLOVÁ, Pod Lipami 38, 130 00 PRAHA 3
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 PLZEŇ

Ostatní účastníci řízení věřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 ROKYCANY
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 337 01 ROKYCANY
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/I, 337 011 ROKYCANY
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 ROKYCANY
OBECNÍ ÚŘAD Němčovice

plán.jpg

Komentáře