Územní rozhodnutí o umístění stavby – Stavební úpravy jezu a výstavby malé vodní elektrárny

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 246/2008 Radnice, dne: 14.7.2008
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Navrhovatel:
MVE-Kaceřovský mlýn s.r.o., IČ 27624757 se sídlem Němčovice, Olešná 49, 338 24 Břasy,
paní Ingrid Sládečková, nar. 20.4.1963, trvale bytem Němčovice-část Olešná 49, 338 24 Břasy, zastoupená panem karlem Fershmannem, bytem Němčovice 16, 338 24 Břasy

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) rozhodl dne 14.7.2008 ve věci návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : stavební úpravy jezu a výstavby MVE Kaceřovský mlýn na pozemcích: pozemkové parcely č.720/1 v kat. území Planá u Nynic a pozemkových parcelách č. 1289/1, 1289/2 a 1288/2 v k.ú. Olešná u Radnic, kterou podala paní Ingrid Sládečková, trvale bytem Olešná 49, 338 24 Břasy, zastoupená panem Karlem Ferschmannem, Němčovice 16 takto:

Podle § 92 stavebního zákona vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
Stavební úpravy jezu a výstavby malé vodní elektrárny
na pozemcích: 720/1 v k.ú Planá u Nynic a 1289/1, 1289/2 a 1288/2 v k.ú. Olešná u Radnic

Předložená dokumentace řeší obnovu a rekonstrukci nyní rozvaleného kamenného jezu v říčním km 111,395 řeky Berounky, konstrukcí, která bude umožňovat regulaci hladiny řeky. Na betonovém stupni vybetonovaném na zbytcích kamenné konstrukce jezu bude umístěn pohyblivý poklop ovládaný stlačeným vzduchem výšky 70 cm. Délka přelivné hrany bude 70 m. Vtokový objekt MVE šířky cca 18 m s česlemi bude zaústěn pod jez. Ve strojovně MVE budou instalovány tři přímoproudé Kaplanovy turbíny s celkovým průtokem 21,0 m3/s a výkonem 243 kW na prahu elektrárny. Odpad od savek turbin bude napojený přímo na koryto řeky pod jezem

Pro umístění a zpracování projektové dokumentace se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba MVE bude umístěna na pozemcích parc.č. 720/1 v k.ú. Planá u Nynic a parc.č. 1289/1, 1289/2 a 1288/2 v k.ú. Olešná u Radnic tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:1000, která je součástí dokumentace vypracované Ing. Emilem Pawingerem, ČKAIT 0004219.
2. MVE bude umístěna na pravém břehu řeky Berounky bezprostředně u jezu. Krátký přivaděč bude na vtoku opatřen hrubými česlemi
3. Stavbou ani během stavby nesmí dojít k negativní změně odtokových poměrů daného území.
4. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a majetků.
5. Projektová dokumentace k vodohospodářskému povolení bude splňovat podmínky vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a bude respektovat podmínky obsažené v podkladových stanoviscích dotčených orgánů státní správy vydaných pro tuto stavbu.
6. Česle na vtoku k MVE budou mít max vnitřní světlost 25 mm a budou opatřena el.odpuzovačem ryb s vyvedenou signalizací provozu.
7. Při úpravě jezu bude vybudován rybí přechod, který bude schválen komisí pro rybí přechody při AOPK Praha.
8. Pro kontrolu minimálního zůstatkového průtoku bude instalována vodčetná lať nebo cejch

a) Městský úřad Nýřany-OŽP č.j. OŽP-Han/17983/08 z 10.7.2008 (závazné stanovisko)
– původní odpad od mlýna bude zachován jako součást biokoridoru řeky Berounky
– veškeré stavební práce a úpravy budou řešeny tak, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení funkčnosti
přírodního prostředí biokoridoru řeky Berounky, který je veden v systému ÚSES jako lokální, regionální a
nadregionální úrovně
– před vlastním zásahem bude proveden rámcový průzkum výskytu chráněných živočichů včetně stanovení
opatření k jejich záchraně
– výsledky průzkumu budou zpracovány písemně a uloženy u dokumentace stavby
– zahájení stavby a ukončení budou oznámeny správnímu orgánu vydávajícímu toto závazné stanovisko

b) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka č.j. 2008/04117/324/Ron z 1.2.2008
– vzdutí jezu bude zasahovat max do ř.km 112,8 – požadujeme doložit podélným profilem
– u levého břehu bude zřízena vodácká propust
– bude projednána stavba rybího přechodu s ČRS
– navýšení pravého břehu v délce 500 m bude posuzováno jako stavba v aktivní zńě stanoveného
záplavového území. Pro aktivní zónu platí omezení dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Pokud by tato stavba byla ochrannou hrází,
její konstrukce musí odpovídat vyhlášce č. 367/2005 Sb.
– požadujeme předložit situaci, ze které bude patrné dotčení jednotlivých pozemků zvýšením vzdutí

c) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany č.j. HSPM-21-2/RO/SPD-2008 ze dne
25.1.2008.
– podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci akceptovat
v dalším stupni projektové dokumentace
– další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k
vyjádření

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Při veřejném ústním jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
MVE-Kaceřovský mlýn s.r.o., Němčovice, Olešná 49, 338 24 Břasy,
paní Ingrid Sládečková, Němčovice-část Olešná 49, 338 24 Břasy, zastoupená panem karlem Fershmannem, bytem Němčovice 16, 338 24 Břasy

Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 18.2.2008 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 29.2.2008 oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 15.4.2008 (úterý) konané na místě stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění jejich požadavků a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen těmito doklady:
Vyjádření:
– závazné stanovisko HZS PK č.j. HSPM-21-2/RO/SPD-2008 z 25.1.2008
– vyjádření ČRS, územní svaz Plzeň č.j. 51/08 z 13.2.2008
– vyjádření Povodí Vlatvy s.p., závod Berounka č.j. 2008/04117/342/Ron z 1.2.2008
– závazné stanovisko Městský úřad Nýřany, OŽP č.j. OŽP-Han/17983/08 z 10.7.2008
– vyjádření Městský úřad Kralovice, odbor dopravy, č.j. OD/194-1/2008 z 29.1.2008
– vyjádření Pozemkový fond ČR č.j. PF 4822/08 z 11.3.2008
– závazné stanovisko KHS PK, úz.pracoviště Rokycany č.j. 1298/21/08 z 7.2.2008
– vyjádření MěÚ Rokycany OŽP č.j. 1096/OŽP/08 z 19.2.2008
– vyjádření MZE-Pozemkový úřad Rokycany č.j. 127/2008 z 23.1.2008
– vyjádření OÚ Hromnice z 9.7.2008
– vyjádření Lesy ČR,s.p., Lesní správa Přeštice č.j. 165/2008 z 23.1.2008
– vyjádření Lasy ČR s.p., Lesní správa Stříbro č.j.619/2008/217/86/312.4 z 9.7.2008
– vyjádření Lesy ČR s.p., lesní správa Plasy č.j. –/2008/216/82/312.4
– vyjádření Lesy ČR s.p., Správa toků-oblast povodí Berounky č.j. 120/2008/955/93/731 z 24.1.2008
– plná moc a zplnomocnění
– doklad o vlastnictví

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato se stavbou. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Seznam všech účastníků řízení:
Pan Karel Ferschmann, OBEC Němčovice, OBEC Hromnice, Pozemkový fond ČR, ČRS Plzeň, Povodí Vltavy

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

………………. ………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Obdrží:
MVE Kaceřovský mlýn, paní Ingrid Sládečková Olešná 49, 338 24 Břasy
zastupuje: Karel Ferschmann, Němčovice 16, 338 24 Břasy
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy
OBEC Hromnice , 330 11 Nýřany
Pozemkový fond ČR, Gen.Píky 8, 326 00 Plzeň
Český rybářský svaz, Tovární 5, 301 21 Plzeň
Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány :
Obecní úřad Němčovice (spolu se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Obecní úřad Hromnice (spolu se žádostí o vyvěšení na úřední desce)
Městský úřad Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
Městký úřad Nýřany, OŽP, Americká 39, 304 66 Plzeň
MěÚ Třemošná, st.odbor, Sídliště 992. 330 11 Třemošná
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 Rokycany

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 1000,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Komentáře