Územní rozhodnutí o umístění stavby: Přístavba objektu k RD čp. 7 v Olešné

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j. : MěÚ/742, 743/08
Vyřizuje: Jan Kotva Radnice, dne: 22.7.2008
Telefon: 371740816

Stavebník :
Pan Jakub ŠNAJDR, nar. 29.1.1983, Pražská 993, 337 01 ROKYCANY
v zastoupení firmou Area Projekt s.r.o., IČ: 26414422, ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu : Přístavba objektu k RD čp. 7, stavební úpravy části stávající stodoly za účelem změny v užívání na bydlení, Olešná na pozemku: stavební parcela č. 15 v obci Němčovice a katastrálním území Olešná, kterou podal dne 21.5.2008 stavebník pan Jakub ŠNAJDR, nar. 29.1.1983, bytem Pražská 993, 337 01 ROKYCANY v zastoupení firmou Area Projekt s.r.o., IČ: 26414422, ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY takto:

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á
I.
podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu :
Přístavba objektu k RD čp. 7, stavební úpravy části stávající stodoly za účelem změny v užívání na bydlení, Olešná

na pozemku: stavební parcela č. 15

v obci Němčovice a katastrálním území Olešná.
II.
podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení
na stavbu:
Přístavba objektu k RD čp. 7, stavební úpravy části stávající stodoly za účelem změny v užívání na bydlení, Olešná

na pozemku: stavební parcela č. 15

v obci Němčovice a katastrálním území Olešná.

Popis stavby:
Přístavba bude provedena mezi stávajícím rodinným domem a stodolou a bude obsahovat obývací pokoj, pracovnu a ložnici. Celková plocha přístavby bude 55 m². Střecha přístavby bude sedlová s výškou hřebene 5 m. Část stávající stodoly bude upravena na šatnu, pracovnu a místnost s kotlem.
Přístavba a část stodoly bude napojena na stávající rozvody z rodinného domu. Vytápění objektu bude kotlem na tuhá paliva.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky :
1. Přístavba bude umístěna do proluky mezi stávajícím rodinným domem čp. 7 a hospodářským objektem na
pozemku: stavební parcela č. 15 tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je
součástí projektové dokumentace stavby vypracované autorizovaným technikem panem Petrem Černým –
Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/I, Rokycany v 04/2008
2. Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení
a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Objekt stavby bude přízemní, nepodsklepený se sedlovou střechou a bude opatřen okapními žlaby a
svody.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení,
kterou vypracoval autorizovaný technik pan Petr Černý – Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/I, Rokycany v
04/2008
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., upravující požadavky na
provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, ve znění
vyhlášek č. 491/2006 a 502/2006 Sb.
5.Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu
určených se souhlasem správce těchto zařízení.
6.Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7.Na stavbě budou všechny doklady potřebné k provádění stavby, zejména řádně vedený stavební
deník.
8. Stavba bude provedena dodavatelsky, odbornou firmou určenou výběrovým řízením. Stavebník je povinen
do 14 dnů po určení nahlásit název, sídlo a oprávnění dodavatelské firmy stavebnímu úřadu MěÚ Radnice.
Dodavatel je zodpovědný za kvalitu provedených prací.
9.Stavební úřad v průběhu výstavby bude provádět kontrolní prohlídky. Termín dokončení
jednotlivých etap výstavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu.
10.Stavebník po dokončení stavby požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
K závěrečné kontrolní prohlídce doloží stavebník tyto doklady:
– revize el. zařízení
– geometrické zaměření přístavby na pozemku
– doklad o likvidaci odpadů
– tlakovou zkoušku rozvodů vody, kanalizace a a topnou zkoušku ÚT
– revizní zpráva o stavu komínu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
Nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :
Pan Jakub ŠNAJDR, nar. 29.1.1983, Pražská 993, 337 01 ROKYCANY v zastoupení firmou Area Projekt s.r.o., IČ: 26414422, ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY

O d ů v o d n ě n í

I. Územní rozhodnutí
II. Stavební povolení

Dne 21.5.2008 podal pan Jakub ŠNAJDR, nar. 29.1.1983, Pražská 993, 337 01 ROKYCANY
v zastoupení firmou Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY, IČO 26414422 žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Přístavba objektu k RD čp. 7, stavební úpravy části stávající stodoly za účelem změny v užívání na bydlení, Olešná na pozemcích: stavební parcela č. 15 v obci Němčovice a katastrálním území Olešná. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Stavební úřad usnesením ze dne 13.6.2008 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 13.6.2008 oznámil zahájení řízení podle § 87 odst. 1 a §112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání dne: 18.7.2008 konané v místě: místo stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Pří místním šetření bylo zjištěno, že umístění a provedení stavby je možné.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 86 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost byla doložena těmito doklady :
1. Projektová dokumentace ve trojím vyhotovení zpracovaná autorizovaným technikem p. Petrem
Černým – Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/I, Rokycany v 04/2008 pod zak. Č. 14/04/08
2. situační výkres v měř. 1:500
2. Požární zpráva vyhotovená AT panem Jaroslavem Beránkem, Nad Roklí 364, Mirošov
3. Souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí
4. Sdělení Obce Němčovice ze dne 12.5.2008 pod č.j. 253-1/08
5. Kopie katastrální mapy
6. doklad o vlastnictví ( výpis z KN)
7. Plná moc ze dne 20.5.2008.

Seznam všech účastníků řízení :
Pan Jakub ŠNAJDR v zastoupení firmou Area Projekt s.r.o., pan Josef SVOBODA, paní Michala BEKOVÁ, paní Miloslava ZAJÍCOVÁ, OBEC Němčovice

P o u č e n í

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. V odvolání je nutno uvést, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nabo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán ( se zohledněním ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu ).

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
Hana B r a b c o v á
vedoucí stavebního odboru

Obdrží :
Účastníci řízení :
Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY
Pan Josef SVOBODA, Olešná čp. 6, 338 24 BŘASY
Paní Michala BEKOVÁ, Koněvova 1497, 130 00 PRAHA 3
Paní Miloslava ZAJÍCOVÁ, Jihlavská 612, 140 00 PRAHA 4
OBEC Němčovice, 338 24 BŘASY

Dotčené orgány státní správy :
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY

Na vědomí:
Pan Jakub ŠNAJDR, Pražská 993, 337 01 ROKYCANY

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. f)
ve výši ……………….. Kč 300,00
uhradí stavebník přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

………………. ………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Komentáře