Územní rozhodnutí o umístění stavby: Olešná – protipovodňová opatření

Městský úřad Radnice – stavební odbor
338 28 Radnice , nám. K. Šternberka čp. 363

Č.j.: MěÚ 1540/2010 29. listopadu 2010 Vyřizuje: Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatel:
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Radnice, stavební odbor jako věcně i místně příslušný správní orgán podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil ve zjednodušeném územním řízení žádost o umístění stavby Olešná – protipovodňová opatření na pozemcích parc.č. 934/2, 79/1, 79/2, 935/1, 1277/2, 16, 13/1, 13/2, 12/2, 566/8, 566/9, 10/3, 378/1, 378/3, 384, 566/11, 566/13 a pozemku č.st. 46 v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic, kterou dne 23.11.2010 podaly Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, (dále jen „žadatel“) a na základě toho vydává podle § 95 odst. 1 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby:
Olešná – protipovodňová opatření

na pozemcích parc.č. 934/2, 79/1, 79/2, 935/1, 1277/2, 16, 13/1, 13/2, 12/2, 566/8, 566/9, 10/3, 378/1, 378/3, 384, 566/11, 566/13 a pozemku č.st. 46
v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic

Popis stavby:
Předmětem záměru je návrh umístění stavby: Olešná – protipovodňová opatření na pozemcích parc.č. 934/2, 79/1, 79/2, 935/1, 1277/2, 16, 13/1, 13/2, 12/2, 566/8, 566/9, 10/3, 378/1, 378/3, 384, 566/11, 566/13 a pozemku č.st. 46 v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic. Jedná se o protipovodňová opatření na Olešenském potoce, č.h.p. 1-11-01-064 v ř.km 1,639 – 2,027. Současný technický stav koryta Olešenského potoka a jeho zatrubnění, které vede středem obce Olešná je nevyhovující, a to zejména z důvodu jeho nedostatečné kapacity pro bezeškodní převedení průtoků víceletých vod. Navržené řešení zvyšuje kapacitu zatrubněné části (ř.km 1,715 – 1,803) zvětšením kapacity na převedení 100-leté vody kruhovým trubním ŽB profilem DN 1600. Stávající zatrubnění koryta z trub 2x DN 500 bude vybouráno. Pro svedení 100-letého průtoku do potrubí bez rizika zahlcení nátoku je na vtoku do potrubí v ř.km 1,8025 – 1,8113 navržen nátokový objekt, koncipovaný jako monolitická železobetonová jímka. Trubní trasa bude na výtoku v ř.km 1,715 zakončena železobetonovým čelem V dolní části řešeného úseku potoka bude zrušeno stávající zatrubnění DN 1000 a bude vybudováno nové otevřené složené obdélníkové koryto. V horní části řešeného úseku bude nově profilováno koryto lichoběžníkového tvaru se zpevněnými břehy a dnem kamennou rovnaninou z lomového kamene. Protipovodňová opatření budou sloužit k ochraně intravilánu obecní části Olešná obce Němčovice. Jedná se zejména o ochranu nemovitostí, obecního majetku a komunikací, situovaných ve středu intravilánu obecní části Olešná.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích 934/2, 79/1, 79/2, 935/1, 1277/2, 16, 13/1, 13/2, 12/2, 566/8, 566/9, 10/3, 378/1, 378/3, 384, 566/11, 566/13 a pozemku č.st. 46 v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic, dle situace v měřítku 1:500, která tvoří výkresovou část dokumentace stavby k územnímu řízení.

2. Podkladem pro územní řízení je dokumentace vypracovaná firmou PROJEKTPLAN, Ateliér Karlovy Vary, Kosmonautů 718/6, 360 05 Karlovy Vary.

3. Projektová dokumentace pro vodohospodářské povolení bude obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

4. Příslušným úřadem pro povolení stavby je Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí.

5. Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován oprávněnou osobou. Při zpracování projektové dokumentace budou respektována vyjádření správců sítí a stanoviska dotčených orgánů.

6. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a budou respektovány podmínky jejich vlastníků nebo správců

7. Případné změny v umístění stavby musí být znovu projednány se zdejším stavebním úřadem.

8. Po dokončení bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby, bude učiněno majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům a pozemky budou uvedeny do původního stavu.

9. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s předpokladem archeologických nálezů, vztahují se na stavebníky povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01, Praha 1.

10. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů :

a) závazného stanoviska MěÚ Rokycany, OŽP ze dne 20.10.2010 č.j. 5212/OŽP/10-2:

– bude vypracován projekt souvisejících vegetačních úprav, který bude zahrnovat soupis inventarizovaných dřevin, soupis dřevin určených ke kácení, návrh nových výsadeb. Rovněž bude zapracován popis opatření k ochraně stávajících dřevin během stavby. Projekt vegetačních úprav bude předložen k vyjádření Městskému úřadu v Rokycany, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny před zahájením řízení o povolení stavby.

– bude zabráněno úniku či vyplachování cementových směsí a jiných závadných látek do vodního toku

– mechanismy používané při stavbě budou udržovány v řádném technickém stavu, aby nedošlo k poškození okolního prostředí ropnými a jinými škodlivými látkami

– skládky materiálu a zařízení staveniště nebudou umístěny v těsné blízkosti toku

– dřeviny v okolí stavby i na staveništi, které nejsou určeny ke kácení, budou chráněny před poškozením a zničením

– po skončení prací bude okolí stavby uvedeno do původního stavu

b) souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného MěÚ Rokycany dne 18.11.2010 pod č.j. 5568-1/OŽP/10

– před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení

– v průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

– před zahájením stavby bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy v tloušťce 0,3 mna ploše 453,23 m2. Celkové množství skryté ornice bude činit 136 m3. Ornice bude využita na terénní a sadové úpravy po dokončení stavby

– o činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, vést protokol (pracovní deník) s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemin

c) vyjádření MěÚ Rokycany OŽP, č.j. 5297/OŽP/10 ze dne 29.11.2010 – vyjádření podle § 79 odst.4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů :

– odpady uvedené pod kódy 17 01 01 – Beton, 17 01 02 – Cihly, 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 budou přednostně recyklovány.

– odpad uvedený pod kódem 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 bude nabídnuta provozovatelům skládek pro technické účely.

– po dokončení stavby bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění

Účastnící územního řízení:

Lesy ČR,s.p., Obec Němčovice, p.Zdeňka Ortinská, p.Jiří Vyčichlo, p.Jan Vondráček, p.Radomíra Vondráčková, p.Jan Kopecký, p.Petra Kopecká, p.ing.František Klíma, p.JUDr.Josef Sinkule, p.ing.Ivan Miškovský, p.ing.Viktor Miškovský, Kladrubská a.s., p.ing.Oldřich Dienstbier,

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 30.11.2010

Upozornění :

Dle ustanovení § 95 odst. 3 stavebního zákona žadatel zajistí, aby byl návrh výroku rozhodnutí bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí, obsahující obdobné náležitosti uvedené v ustanovení § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst. 5 nebo § 12 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Dle ustanovení § 95 odst. 4 stavebního zákona výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění návrhu. Připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu. Výhrada, námitka nebo připomínka se podává u zdejšího stavebního úřadu.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavební odbor (návštěvní dny : Pondělí a středa – 7.30 – 17.00 hod, v ostatní dny po telefonické domluvě)

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží :
Účastník řízení : (doručení jednotlivě)
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Dotčené orgány státní správy :
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí :
Městský úřad Radnice, nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy

Komentáře