Územní rozhodnutí o umístění stavby: Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice
Č.j: MěÚ/265/2014-9 Radnice, dne: 19.2.2015
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Obec Němčovice (00573922), Němčovice 37, 338 24 Břasy

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice“ na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 123/1, 123/3, 123/4, 123/5, 456/3, 456/5, 456/6, 456/7, 456/9, 456/12, 456/13, 456/14, 457/1, 457/7 v kat. území Kaceřov, pozemkové parcely parcelní číslo 1000/43 a 1015/4 v kat. území Olešná u Radnic, kterou podal subjekt Obec Němčovice (IČ – 00573922, Němčovice 37, 338 24 Břasy takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

pro stavbu: „Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice“ na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 123/1 (trvalý travní porost), 123/3 (trvalý travní porost), 123/4 (trvalý travní porost), 123/5 (trvalý
travní porost), 456/3 (ostatní plocha), 456/5 (ostatní plocha), 456/6 (ostatní plocha), 456/7 (ostatní plocha), 456/9 (ostatní plocha), 456/12 (ostatní plocha), 456/13 (ostatní plocha), 456/14 (ostatní plocha), 457/1 (vodní plocha), 457/7 (vodní plocha) v kat. území Kaceřov, pozemkové parcely parcelní číslo 1000/43 (ostatní plocha) a 1015/4 (ostatní plocha) v kat. území Olešná u Radnic.

Stavba obsahuje:
Nově navržená lávka přes řeku Berounku bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 123/5,
456/9, 456/6, 457/7, 457/1 v kat. území Kaceřov (661589), pozemkové parcely parcelní číslo 1000/43 a 1015/4 v kat. území Olešná u Radnic (710253) v říčním kilometru 109,4. Lávka je nevržena z ocelové obloukové konstrukce s mezilehlou mostovkou. Opěry budou železobetonové založené na pilotách. Délka lávky včetně obloukových nájezdových ramp bude 136 m. Rozpětí obloukové konstrukce bude 54,5 m. Celková výška přemostění bude v nejvyšším bodě obloukové konstrukce 10,6 m od hladiny toku. Spodní hrana mostovky je navržena ve výšce 0,5 m nad hladinou při průtoku stoleté vody. Stavba lávky bude sloužit výhradně pro pěší a cyklisty. Nová cyklotrasa je navržena v celkové délce 7,362 km a propojí tři stávající cyklotrasy. Začíná asi 500 m od osady Svatá Barbora a vede po silnici III/23324 přes obec Němčovice, dále křižuje silnici II/232 a vede po silnici III/23215 přes obec Olešná k řece Berounce. Podél řeky povede po stávající asfaltové komunikaci a dále přes navrženou stavbu lávky na druhý břeh, kde se napojuje na nově navržený úsek cyklostezky o délce 419,41 m.
Cyklostezka bude provedena se šířkou vozovky 2,0 m, celkové šířky včetně betonových obrubníků a štěrkové
krajnice 2,66 m. Výškově je trasa navržena tak, aby co nejvíce kopírovala stávající terén. Povrch stezky bude
proveden ze štěrkodrti. Cyklostezka bude dále napojena na stávající polní cestu. Tato polní cesta se dále napojuje na místní komunikaci obce Čivice, která se následně napojí na silnici II/231, kudy prochází stávající cyklotrasa.
(Více viz. DUR)

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba lávky přes Berounku (SO 201) včetně nájezdových ramp bude umístěna na pozemcích parc.č.
1000/43, 1015/4 v k.ú. Olešná u Radnic a parc.č. 123/5, 456/6, 456/9, 457/1 a 457/7 v k.ú. Kaceřov tak, jak je
zakreslena v situaci v měřítku 1:1000, která je součástí dokumentace vypracované aut. inženýrem ing.
Tomášem Romportlem, ČKAIT – 1004876.

2. Stavba nově budovaného úseku cyklostezky (SO 102) bude umístěn na pozemcích parc.č. 1000/43 v k.ú.
Olešná u Radnic (SO 102.1 – napojení na stávající asfaltovou komunikaci na pravém břehu řeky, délka 9,54
m) a parc.č. 123/1, 123/3, 123/4, 123/5, 456/3, 456/5, 456/7, 456/9, 456/13 a 456/14 v k.ú. Kaceřov (SO 102.2 – napojení na stávající polní cestu na levém břehu řeky, délka 419,41 m) tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace stavby vypracované aut. inženýrem ing. Tomášem Romportlem, ČKAIT – 1004876.

3. Prostor pro dočasné zařízení staveniště bude zřízen na pozemcích parc.č. 1000/43. 1015/4 v k.ú. Olešná u
Radnic a parc.č. 102/16, 102/25, 123/5, 456/6, 456/9 a 457/7 v k.ú. Kaceřov tak, jak je vyznačen v situaci
v měřítku 1:1000, která je součástí dokumentace stavby vypracované aut. inženýrem ing. Tomášem Romportlem, ČKAIT – 1004876.

4. Jako přístup na staveniště bude sloužit na pravém břehu řeky stávající asfaltová místní komunikace napojená
na silnici III. třídy. Na levém břehu budou jako přístup ke stavbě sloužit pozemky určené k zastavění novým
úsekem cyklostezky, déle pak stávající polní cesta na pozemku pac.č. 673/3 v k.ú. Čivice a místní
komunikace v obci Čivice.

5. Ke stavebnímu řízení budou stavebníkem příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy doklady
prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemkům, na kterých je stavba umístěna.

6. Bude provedeno vytyčení všech podzemních sítí technické infrastruktury a v případě křížení těchto sítí se zájmy stavby, bude zajištěno ve spolupráci se správci těchto sítí jejich přeložení.

7. Před zahájením stavby bude provedeno její prostorové vytyčení oprávněným zeměměřičem. V případě, že dojde ke změně umístění stavby, případně dotčení jiných pozemků, než jsou uvedeny v tomto územním rozhodnutí, bude tato změna předem projednána se stavebním úřadem.

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy s.p., závod Berounka č.j. 248654/2012/342/Ron
• Stavbou lávky včetně rampy budované v rámci akce „Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice
Čivice“ budou trvale dotčeny pozemky parc.č. 457/1 v k.ú. Kaceřov (lávka) a parc.č. 1000/43 a 1015/4
v k.ú. Olešná u Radnic (rampa – nájezd na lávku), které jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit
s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik. Před vydáním stavebního povolení, je nezbytné, aby
žadatel (vlastník předmětné stavby) získal k dotčené části shora citovaných pozemků potřebné oprávnění
k jejich užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene). Za účelem
uzavření smlouvy předloží žadatel Povodí Vltavy, státnímu podniku, žádost, která bude obsahovat situaci
KN se zákresem místa dotčení výše citovanou stavbou lávky a rampy.

• Další podmínky uvedené v tomto stanovisku a vyjádření, týkající se provádění stavby, budou začleněny
do podmínek stavebního povolení.

9. Budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy:

a) Závazné stanovisko MěÚ Nýřany, odboru ŽP, č.j. OŽP-BER/12952/2012 ze dne 4.6.2012
• Budou dodrženy požadavky vlastníků lesních pozemků (p.č. 154/5 a 87/23 v k.ú. Kaceřov) dle
jejich vyjádření.
• Při stavbě nesmí dojít k poškození a znečištění okraje porostů a okolních lesních pozemků.
• Činit účinná opatření, aby síť lesních cest, síť lesotechnických meliorací, odvodňovacích zařízení
a jiných zařízení nebyla poškozována nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel. V případě neodvratnosti narušení zajistit jejich účelnou obnovu
• Investor stavby je povinen – dle § 22 odst. 1 lesního zákona – provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření kterými budou jeho pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí,
přesahem větví a kořenů a zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
• Stavby ležící v ochranném pásmu lesních pozemků budou umístěny dle projektu, v případě, že dojde ke změně projektu je nutné požádat o nový souhlas.

b) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP, ČJ 2288/OŽP/12-2 ze dne 16.5.2012
• Při realizaci stavby „Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice“ nebudou nijak negativně ovlivňovány lesní pozemky p.č. 1000/1, 1000/34 a 1000/44 v katastrálním území
Olešná u Radnic a ani lesní porosty na nich rostoucí.
• Případné újmy či škody způsobené na lese, vzniklé v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, viz vyháška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, hradí investor stavby vlastníkům lesa.
• Tento souhlas nenahrazuje stanovisko vlastníků lesních pozemků p.č. 1000/1, 1000/34 a 1000/44 v katastrálním území Olešná u Radnic.
• Vlastníkem ani uživatelem výše uvedené stavby nebude ani v budoucnosti požadována náhrada za škodu, vzniklou v souvislosti s umístěním výše uvedené stavby ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa (případné pády stromů apod.)

c) Závazné stanovisko MěÚ Nýřany, odboru ŽP, č.j. OŽP-Han/12852/2012 ze dne 31.5.2012
• Stavba bude realizována v souladu s předloženou PD, v případě změn budou tyto včas projednány s orgánem ochrany přírody a krajiny vydávajícím toto závazné stanovisko.
• V rámci provádění stavby je nutné dochované přírodní složky v souhrnu tvořící významný krajinný prvek a tvořící krajinný ráz území maximálně šetřit. Je nepřípustné aby docházelo v rámci přípravy stavby a v rámci realizace stavby k jejich poškozování, ničení nebo
k významnému ovlivňování přirozeného vývoje.
• Doporučujeme dopracování PD pro stavbu o objekt vlivu na zvláště chráněné druhy živočichů, včetně ptáků, jako jedné ze složek významného krajinného prvku a krajinného rázu. Na základě zprávy případně přijmout opatření ve vztahu ke stavebně architektonickému řešení lávky. (viz
podmínka č. 13.)
• Kácení dřevin je možné jen v rozsahu daném projektovou dokumentací. Při přípravě kácení bude postupováno v souladu s ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny.
• Po ukončení stavby budou části břehů navazující na stavbu lávky upraveny, ohumusovány a osety travní směsí, případně osázeny zelení.
• Používaná mechanizace bude udržována v dobrém technickém stavu tak, aby při realizaci akce snížilo riziko možných havárií (kontaminace půdy, znečištění vod ropnými látkami apod.)
• Toto závazné stanovisko má platnost do 31.12.2015.

d) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. 2667/OŽP/12-2 ze dne 6.6.2012
• Bude zabráněno úniku či vyplachování cementových směsí a jiných závadných látek do vodního toku.
• V blízkosti toku nebudou umisťovány zařízení staveniště, zřizovány deponie stavebního materiálu, nebude zde skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly ohrozit jakost vody nebo vodní organismy a dále zde nebudou parkovány dopravní ani
mechanizační prostředky.
• Mechanismy používané při stavbě budou udržovány v řádném technickém stavu, aby nedošlo k poškození okolního prostředí ropnými a jinými škodlivými látkami.
• Dřeviny v okolí stavby i na staveništi, které nejsou určeny ke kácení budou chráněny před poškozením a zničením.
• Po skončení prací bude okolí stavby uvedeno do původního stavu.

e) Závazné stanovisko KÚ PK, odboru ŽP, č.j. ŽP/7654/13 ze dne 25.7.2013
• V případě realizace záměru bude povrch konstrukce proveden v kombinaci tlumených nekontrastních barev.

f) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. 2372-1/OŽP/12 ze dne 21.5.2012
• Budou dodrženy podmínky shodné se stanoviskem Povodí Vltavy s.p. uvedené pod bodem 6.

g) Závazné stanovisko MěÚ Nýřany, odboru ŽP, č.j. OŽP-Han/31394/2014 ze dne 15.12.2014
• Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytyčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení.
• Odděleně bude skryta svrchní kulturní vrstva půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy z celé plochy odnímané zemědělské půdy. Po dobu odděleného uložení půdy bude tato ošetřována a zajištěna před znehodnocením.
• Se skrývkou bude nakládáno dle doložené bilance skrývky – 71,2 m³ ornice bude využita investorem v místě stavby jako humusová vrstva při konečných terénních úpravách pozemků stavbou dotčených.
• O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, bude veden protokol (pracovní deník) s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemin.
• Pokud by výstavbou došlo k znepřístupnění některých zemědělských pozemků, je nutné zřídit na ně na vlastní náklady náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců) pozemků.
• Umístění staveb musí být provedeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a nedocházelo k poškozování zemědělského půdního fondu.

h) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru dopravy, č.j. MeRo/4293/OD/14 ze dne 8.4.2014
• Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, bude speciálním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení.
• Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována a předložena se všemi náležitostmi podle ust. § 110 stavebního zákona.

10. V rámci projektové přípravy dokumentace pro stavební povolení budou respektovány připomínky uvedené
v závazném stanovisku MěÚ Nýřany, odboru dopravy, č.j. OD-Fro/20138/2013 ze dne 20.9.2013.

11. Případné změny stavby (výškové, prostorové uspořádání atd.) vyplývající z projektové přípravy dokumentace
pro stavební povolení, případně z požadavků dotčených orgánů, musí být předem projednány se stavebním
odborem MěÚ Radnice.

12. Stavbou nesmí být narušena dopravní obslužnost sousedních nemovitostí (pozemků, staveb) včetně
komunikací.

13. Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude posouzení a návrh konstrukce lávky ve vztahu
k migračnímu koridoru avifauny nad tokem Berounky a dokumentace bude obsahovat objekt vlivu na další
zvláště chráněné druhy živočichů. Tato posouzení s návrhem budou předložena k vyjádření na Krajský úřad
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

14. Na základě usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství provede
řízení ve věci žádosti o povolení předmětné stavby Městský úřad Rokycany, odbor dopravy.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“):
Obec Němčovice (IČ – 00573922), Němčovice 37, 338 24 Břasy

Od ů v o d n ě n í

Dne 18.3.2014 podal žadatel Obec Němčovice (IČ – 00573922), Němčovice 37, 338 24 Břasy žádost o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice“. Dne
27.3.2014 byla známá občanská sdružení informována o zahájení správního řízení. Městský úřad, stavební odbor
Radnice (dále jen „stavební úřad“) opatřením ze dne 23.4.2014 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil ústní jednání na den: 20.5.2014 (úterý)
konané v místě: v kanceláří OÚ Němčovice. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů
mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Dne 28.4.2014 byla stavebnímu odboru doručena
generální žádost Občanského sdružení Přátelé Horní Berounky spolu se žádostí o účast v předmětném územním
řízení. Dne 7.5.2014 vydal MěÚ Radnice, stavební odbor usnesení, ve kterém přiznává OS Přátelé Horní Berounky
postavení účastníka řízení.
Před ústním jednáním a v průběhu něj, byly stavebnímu úřadu doručeny námitky těchto účastníků řízení:
Olga a Stanislav Václavíkovi, Jaromír Schlossar, Miloslav Koldinský, Jindřich a Milena Braumovi, Vladimír
Razesberger, Marie a Karel Boubalíkovi, Václav a Milena Polákovi, Václav Prachař, BERTÍN, spol. s r.o.,
Zemědělské družstvo Dobříč, Ing. Miroslav Hanzlíček a Občanské sdružení Přátelé Horní Berounky. Z ústního
jednání byl vyhotoven protokol.
Na základě zjištěných skutečnosti a z předložených podkladů rozhodl stavební úřad dne 27.5.2014
usnesením o přerušení řízení a žadatele vyzval k doplnění podkladů podání s termínem do 31.8.2014. Na základě
žádosti obce Němčovice rozhodl stavební úřad usnesením o prodloužení termínu k doplnění podkladů podání do
31.10.2014.
Po doplnění požadovaných podkladů žadatelem oznámil stavební úřad dne 19.11.2014 účastníkům řízení a
dotčeným orgánům pokračování řízení s tím, že mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení oznámení. V této lhůtě uplatnil připomínky JUDr. Jan Svatopluk Bílý, zastupující na základě plné
moci Občanské sdružení Přátelé Horní Berounky.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
Dne 19.5.2014 a při ústním jednání dne 20.5.2014 byly stavebnímu úřadu doručeny námitky účastníků řízení Olgy
Václavíkové, Stanislava Václavíka, Jaroslava Schlossara, Miroslava Koldinského, Vladimíra Razesbergera, Marie
Boubalíkové, Karla Boubalíka, Václava Poláka, Mileny Polákové a Václava Prachaře, Jindřicha Brauma, Mileny
Braumové. Námitky všech těchto účastníků řízení jsou naprosto shodné:

1. Lávka vytváří zásadní umělou překážku řece Berounce, protože nájezdové části mostu – pilíře se stanou při
povodni přehradou, která bude mít za následek další zvednutí hladiny řeky s ničivými důsledky na majetku
i všem živém. Nesouhlasíme proto se stanoviskem Povodí Vltavy – závod Berounka a žádáme o jeho
přepracování, které bude doloženo vodohospodářským a hydrologickým odborným posudkem.

2. Propojením obou břehů Berounky dojde k značnému zvýšení kriminality, neboť takto vznikne úniková
cesta na obě strany, dnes je pravý břeh neprůjezdný. Žádáme o zpracování stanoviska příslušných orgánů,
jako podklad ke schválení umístění projednávané stavby.

3. Stavbou bude narušen historický dochovaný krajinný ráz údolí Berounky, proto nesouhlasíme se
stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje – odboru životního prostředí a žádáme o nové prošetření
příslušných orgánů a vypracování nového stanoviska Plzeňského kraje.

4. Vzhledem k tomu, že údolí přestane být klidným místem, dojde a již dnes dochází (stačí jen povědomost o
záměru výstavby předmětné lávky) k podstatnému snížení cen nemovitostí v celém údolí. Žádáme proto o
předložení odborného znaleckého posudku, jak tato změna dopadne na náš majetek.

5. Namítáme dále zvýšení hladiny hluku nárůstem počtu lidí pohybujících se v této lokalitě, ale i nárůstem
průjezdu aut (přijedou až k mostu), motorek a čtyřkolek a požadujeme zpracování odborného posudku
možného zvýšení hluku.
Stavební úřad tyto námitky posoudil a na základě tohoto posouzení neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, s tímto odůvodnění:

1. Platnost a neměnnost stanoviska Povodí Vltavy s.p. č.j. 248654/2012/342/Ron ze dne 14.5.2012, byla
zástupcem Povodí Vltavy s.p. po seznámení se s námitkami proti němu vznesenému dne 20.5.2014 při
ústním jednání potvrzena. V tomto platném stanovisku není uvedeno, že by měla stavba vliv na zvýšení
hladiny toku a tím i negativní vliv na okolní pozemky. Stavebnímu úřadu nepřísluší posuzovat správnost
stanoviska správce toku Povodí Vltavy s.p..

2. Stavebnímu úřadu nepřísluší v rámci územního řízení o umístění stavby posuzování možného navýšení
kriminality. Stavební úřad posuzuje pouze, zda je záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90
stavebního zákona. Touto námitkou je účastníky řízení předjímán budoucí stav, bez dostatečného
odůvodnění.

3. Účastníci řízení v této námitce pravděpodobně nesouhlasí s obsahem závazného stanoviska Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č.j. ŽP/7654/13 ze dne 25.7.2013. Stavební úřad není
oprávněn posuzovat správnost závazného stanoviska dotčeného orgánu. Účastník řízení má právo podat
odvolání směřující proti obsahu závazného stanoviska (§149 odst. 4 správního řádu).

4. Stavebnímu úřadu nepřísluší v rámci územního řízení o umístění stavby posuzování možného snížení cen
nemovitostí v okolí stavby. Stavební úřad posuzuje pouze, zda je záměr v souladu s požadavky uvedenými
v § 90 stavebního zákona. Touto námitkou je účastníky řízení předjímán budoucí stav, bez dostatečného
odůvodnění nebo předložení důkazu.

5. Dotčeným orgánem posuzujícím případný nárůst hladiny hluku související s provozováním stavby je orgán
ochrany veřejného zdraví, v tomto případě Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje (KHS PK). KHS
PK byla předložena dokumentace předmětné stavby k posouzení a bylo vydáno stanovisko č.j. 7380/21/12
ze dne 2.5.2012. V tomto stanovisku KHS PK konstatuje, že po posouzení z hledisek požadavků ochrany
veřejného zdraví nejsou dotčeny zájmy chráněné zájmy chráněné orgánem veřejného zdraví. Stavební úřad
proto tuto námitku považuje za nedůvodnou. Stavba je určena pouze pro pěší a cyklisty, nikoliv pro
motorová vozidla.

Dne 19.5.2014 byl stavebnímu úřadu doručen nesouhlas s umístěním stavby od účastníka řízení společnosti
BERTÍN, spol. s r.o., zastoupené jednatelem panem Philippem Ulrichem s tímto odůvodněním:

1. Cyklotrasa Němčovice – Čivice zasáhne přímo či nepřímo do mých pozemků, které zemědělsky
obhospodařuji. Již v současné době mám velké problémy s využíváním mých pozemků jako cesty. Po
vybudování lávky se zvýší počet cyklistů, motorkářů a čtyřkolek, které budou jako cestu využívat mé
pozemky, a to přinese značné hospodářské škody na pozemcích.
Stavební úřad tuto námitku posoudil a na základě tohoto posouzení neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, s tímto odůvodnění:

1. Umístěním stavby samotné ani rozsahem staveniště nejsou dle předložené dokumentace pro územní řízení
dotčeny žádné pozemky ve vlastnictví společnosti BERTÍN, spol. s r.o.. Pro přístup na stavbu a k lávce
budou použity pozemky vlastníků, kteří s tím vyjádřili souhlas. Předmětná stavba je určena pouze pro pěší
a cyklisty, nikoliv pro motorky a čtyřkolky.
Dne 19.5.2014 byl stavebnímu úřadu doručen nesouhlas s umístěním stavby od účastníka řízení pan ing. Miroslava
Hanzlíčka s tímto odůvodněním.

1. Již v současné době jsou mé pozemky využívány jako cesta, protože cesta původní parc.č. 123/5 je
částečně součástí břehu Berounky a jako cesta jsou teď nyní využívány mé pozemky. Domnívám se, že
tomu tak bude i při výstavbě, zde jiná možnost nebude než využívat pozemky 102/26 a 102/27.

2. Při povodních, které tuto oblast zastihly několikrát, lávka zvýší úroveň vody a zaplaví rozsáhleji okolní
pozemky, kdy dojde k vyšším škodám na kulturách. Požaduji přehodnocení stanoviska Povodí Vltavy –
závod Berounka.

Stavební úřad tyto námitky posoudil a na základě tohoto posouzení neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, s tímto odůvodnění:

1. Dle předložené dokumentace pro územní řízení nejsou pozemky parc.č. 102/26 a 102/27 v k.ú. Kaceřov
nikterak dotčeny stavbou. Tyto pozemky nejsou dle dokumentace využity pro přístup ke stavbě ani jako
zařízení staveniště.

2. Platnost a neměnnost stanoviska Povodí Vltavy s.p. č.j. 248654/2012/342/Ron ze dne 14.5.2012, byla
zástupcem Povodí Vltavy s.p. po seznámení se s námitkami proti němu vznesenému dne 20.5.2014 při
ústním jednání potvrzena. V tomto platném stanovisku není uvedeno, že by měla stavba vliv na zvýšení
hladiny toku a tím i negativní vliv na okolní pozemky.

Dne 19.5.2014 byl stavebnímu úřadu doručen nesouhlas s umístěním stavby od účastníka řízení Zemědělského
družstva Dobříč s těmito námitkami:

1. Plánovaná stavba není v územním plánu obcí Kaceřov, Dobříč. Požadujeme změny územních plánů, které
budou s majiteli pozemků projednány.

2. Lávka zvýší úroveň povodí, tedy i škody na zemědělských pozemcích.

3. Cyklotrasa zasahuje přímo i nepřímo do našich pozemků, které zemědělsky obhospodařujeme. Zvýší se
počet motorkářů, cyklistů, čtyřkolek, které budou poškozovat zemědělské pozemky. Cesta vyznačená na
mapě je ale vyježděná na našich pozemcích. Pozemky 123/5 a 456/9 jsou v těsné blízkosti břehu či
dokonce břehem. Proto budou všichni využívat cestu přes naše pozemky. A to i při výstavbě samotné.

4. Na trase od lávky do Čivic Zemědělské družstvo Dobříč vlastní pozemek 102/12, dále má v pronájmu
pozemky 456/12 a 123/3, jejichž majitelé nejsou účastníci řízení. V těchto místech bude probíhat
cyklotrasa po soukromých pozemcích bez souhlasu majitelů.

Stavební úřad tyto námitky posoudil a na základě tohoto posouzení neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, s tímto odůvodnění:

1. Vzhledem k tomu, že charakter a funkční využití dotčených pozemků není dle platné územně plánovací
dokumentace obce Kaceřov a obce Němčovice v rozporu s umisťovanou stavbou (výslovně ji nevylučují) a
stavba svým charakterem odpovídá stavbám a opatřením uvedeným v § 18 odst. 5 stavebního zákona, je
umístění navrhované stavby v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Z tohoto vyplývá, že pro
umístění předmětné stavby nemusí být provedena změna územního plánu, tak aby v něm byla stavba přímo
zahrnuta. Majitelé přímo dotčených pozemků vyslovili s umístěním stavby souhlas.

2. Stavební úřad nemá podklad, z kterého by bylo zřejmé, že v důsledku umístění stavby dojde ke zvýšení
úrovně hladiny vody řeky Berounky. Ke stavbě bylo vydáno platné stanovisko správce toku Povodí Vltavy
s.p. č.j. 248654/2012/342/Ron ze dne 14.5.2012.

3. Umístěním stavby samotné ani rozsahem staveniště nejsou dle předložené dokumentace pro územní řízení
dotčeny žádné pozemky ve vlastnictví Zemědělského družstva Dobříč. Přístup na staveniště i cyklotrasa
byly upraveny na základě připomínek vlastníků některých pozemků tak, aby byly vedeny po pozemcích
těch vlastníků, kteří s tím vyslovili souhlas. Předmětná stavba je určena pouze pro pěší a cyklisty, nikoliv
pro motorky a čtyřkolky.

4. Pozemek parc.č. 102/12 v k.ú. Kaceřov nebude dle projektové dokumentace stavbou nikterak dotčen. Po
pozemcích parc.č. 456/12 a 123/3 v k.ú. Kaceřov bude po úpravách provedených na základě připomínek a
námitek účastníků řízení, veden přístup na staveniště i navrhovaná cyklotrasa. Byly doloženy souhlasy
vlastníků těchto pozemků, které po této změně zahrnul stavební úřad do okruhu účastníků řízení.

Dne 19.5.2014 byly stavebnímu úřadu předány tyto námitky Občanského sdružení Přátelé Horní Berounky:

1. Předmětná stavba primárně není v souladu s územně plánovací dokumentací výše uvedených obcí jako
opatření obecné povahy. A jelikož nebyla nikdy projednávána ani změna územního plánu, která by
existenci této stavby umožnila, nemohlo být ani námi vzneseno podání (připomínky) proti záměru v obecné
rovině. Žádáme proto o provedení změny územního plánu dotčených obcí, která bude projednána se všemi
dotčenými orgány včetně vlastníků pozemků a nemovitostí, kterých se tato změna – stavba lávky v katastru
obce Olešná u Radnic a obce Kaceřov, týká.

2. Jedná se o stavbu ojedinělou, samostatnou, která neřeší území z hlediska širších vztahů. Deklarace
cyklotrasy, jejíž součástí by lávka měla být, se jeví jako účelová. Cyklotrasa nemá vyřešeny majetkové
vztahy s majiteli pozemků. Nebylo dosud jednáno o umožnění záměru, proto není vůbec jisté, zda by
umožnili záměr uskutečnit na svých pozemcích, nebo pozemky odprodali. Dle výpisu z katastru
nemovitostí je rovněž zřejmé, že v plánované trase bude změněna kultura, která by stavbu cesty
umožňovala. Nelze proto předjímat jak dopadnou dohody, případná další povolení s tím související.
Podstatným aspektem je i skutečnost, že se jedná i o pozemky vedené v kultuře orná půda, na které je třeba
souhlas s vynětím ze ZPF, vydávaný příslušným orgánem formou závazného stanoviska. Obdobný případ
nastane i u pozemků sloužících k plnění funkce lesa. K tomu požadujeme dořešit všechny majetkové
vztahy vč. nutného vynětí ze ZPF.

3. Stavba samotná se nachází v záplavovém území řeky Berounky. Vodohospodářský orgán vydal souhlas dle
§ 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění s podmínkami v něm uvedenými. V odůvodnění
souhlasu, vydaného formou závazného stanoviska je uvedeno, že spodní hrana mostovky je 0,5 m nad
hladinou průtoku Q100. Toto samotné konstatování považujeme za irelevantní. Po povodních v roce 2002
(kdy hladina průtoku byla výše než Q100) a v roce 2013 byla v obcích proti toku nad předmětnou stavbou
vybudována řada protipovodňových opatření. Tato díla jsou příčinou změny odtokových poměrů a změny
okamžité průtočnosti v m³. Požadujeme toto doložit novým výpočtem odborného hydrogeologa a současně
požadujeme předložení hydrogeologického posudku pro dotčenou lokalitu jako celku.

4. V podkladech pro umístění stavby je doloženo závazné stanovisko (souhlas) orgánu ochrany přírody a
krajiny, vydané Krajským úřadem Plzeňského Kraje dne 27.5.2013 pod č.j. ŽP/7645/13. Jedná se o souhlas
zásahu do krajinného rázu. Orgán ochrany přírody a krajiny v tomto stanovisku vyslovuje jedinou
omezující podmínky barevnosti konstrukce. Souhlas samotný je ale pouhým subjektivním stanoviskem.
Pro vydání souhlasu jako relevantního podkladu pro rozhodnutí požadujeme zpracovat kompletní tabulku
omezujících pohledů na krajinný ráz dle stanovené metodiky. V tabulkovém přehledu požadujeme
vyhodnotit všechny pohledy plusovými a minusovými body s ohledem na krajinu, přírodní prvky v ní i
pohledy na uměle vytvořené stavby a prvky kulturní. Orgán ochrany přírody a krajiny však nevydal souhlas
se zásahem do významného krajinného prvku, kterým údolní niva řeky Berounky je přímo ze zákona, proto
žádáme o přehodnocení stanoviska Krajského úřadu Plzeňského kraje.

5. Piloty lávky jsou v údolní nivě (viz projekt) a zasahují území, na kterém se vyskytují ohrožené druhy
zejména obojživelníků, rostlin a významných druhů ptactva, pravidelně zde hnízdících. Požadujeme proto,
aby byl do spisu doplněn souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy ochrany přírody a
krajiny, podložený biologickým posudkem se zaměřením na výskyt obojživelníků a to zkoumaném ve
všech čtyřech ročních obdobích, ornitologickým posudkem a entomologickým posudkem. Samotná stavba
a kotvení pilířů by negativně narušila ekosystémy v předmětné lokalitě s následkem negativních vlivů na
ekologickou stabilitu území. Oba pojmy jsou zákoně vymezeny v §§ 3 a 4 zákona č. 17/1992 Sb., o
životním prostředí v platném znění.
6. Ve spisové dokumentaci není vyjádření krajského úřadu s výsledkem závěru zjišťovacího řízení v procesu
EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí v platném znění. Požadujeme, aby
byly podklady pro rozhodnutí doplněny o stanovisko procesu EIA. Tento náš požadavek nachází zákonnou
oporu v příloze č. 1 uvedeného zákona, kategorie II, skupina 10.10 a 10.15.

7. V zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje je výstavba mostu přes Berounku s napojením na
komunikaci II. třídy, který ji přetíná cca 250 m nad projektovanou lávkou. Stavba je tedy nadbytečná a jeví
se jako bezúčelová, neboť pro zamýšlenou cyklotrasu bude možno využít tohoto mostu k zřízení předmětné
cyklotrasy.

8. Umístění stavby Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice musí být projednáno se všemi
vlastníky účelových pozemních komunikací a to jak na pravém, tak i na levém břehu Berounky a to po celé
délce zamýšlené cyklotrasy.

9. Zvýšeným oboustranným smíšeným provozem (osobní automobily, motorky, čtyřkolky, cyklisté a pěší) dojde ke zvýšenému ničení úrody na pozemcích – orné půdě všude tam, kudy cyklotrasa povede. Jedná se
o jednoznačnou majetkovou újmu jak u přímo zasažených pozemků, tak i u pozemků sousedících. Proto
požadujeme doložení souhlasu všech dotčených majitelů zemědělských pozemků vč. lesních pozemků.

10. Výstavbou lávky přes Berounku by došlo k podstatnému snížení cen rekreačních nemovitostí v celé
chatové osadě Olešná. Požadujeme zpracovat odborný znalecký posudek, kde by byly vyčísleny dopady na
majetky těchto občanů.

Stavební úřad tyto námitky posoudil a na základě tohoto posouzení neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, s tímto odůvodnění:

1. Vzhledem k tomu, že charakter a funkční využití dotčených pozemků není dle platné územně plánovací
dokumentace obce Kaceřov a obce Němčovice v rozporu s umisťovanou stavbou (výslovně ji nevylučují) a
stavba svým charakterem odpovídá stavbám a opatřením uvedeným v § 18 odst. 5 stavebního zákona, je
umístění navrhované stavby v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Z tohoto vyplývá, že pro
umístění předmětné stavby nemusí být provedena změna územního plánu, tak aby v něm byla stavba přímo
zahrnuta. Majitelé přímo dotčených pozemků vyslovili s umístěním stavby souhlas. Vlastníci sousedních
pozemků a staveb na nich byli stavebním úřadem zahrnuti do okruhu účastníků řízení a záměr s nimi byl
projednán v územním řízení.

2. Souhlasy vlastníků všech přímo stavbou dotčených pozemků společně se souhlasem orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu (č.j. OŽ/-Han/31394/2014), byly na základě výzvy k doplnění podkladů
žadatelem doloženy. V dokumentaci pro územní řízení je řešeno napojení (propojení) na stávající
cyklotrasy vedené po krajských silnicích.

3. Vodohospodářský orgán vydal závazné stanovisko (č.j. 2372-1/OŽP/12) mimo jiné na podkladě stanoviska
správce toku Povodí Vltavy s.p., jehož platnost byla zástupcem Povodí Vltavy s.p. po seznámení se
s těmito námitkami při ústním jednání dne 20.5.2014 potvrzena. Podmínky v závazném stanovisku uvedené
jsou odvozeny právě ze stanoviska správce toku. Stavební úřad není oprávněn určovat další podklady, na
základě kterých by měl dotčený orgán vydávat nebo měnit závazné stanovisko.

4. Stavební úřad není oprávněn přehodnocovat závazná stanoviska dotčených orgánů a určovat na základě
jakých podkladů a jakým způsobem má být závazné stanovisko vydáno. Souhlas se zásahem do
významného krajinného prvku vydal jak MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí (č.j.
OŽP-Han/12852/2012), tak MěÚ Rokycany, odbor životního prostředí (2667/OŽP/12-2). V obou
případech se jedná o souhlasné závazné stanovisko.

5. K žádosti byla doložena potřebná souhlasná vyjádření a závazná stanoviska orgánů ochrany přírody a
krajiny, tak jak jsou stanovena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jak je již uvedeno
v odůvodnění předchozích námitek, stavební úřad není oprávněn určovat podklady, na základě kterých
vydávají dotčené orgány závazná stanoviska. V závazném stanovisku MěÚ Nýřany, odboru životního
prostředí (č.j. OŽP-Han/12852/2012) je pod podmínkou č. 3 stanoveno doporučení pro dopracování PD o
objekt vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů. Tato podmínka je pod č. 9 c) zakotvena do podmínek
tohoto rozhodnutí a zároveň je podmínkou č. 13 stanoveno že, součástí dalšího stupně projektové
dokumentace bude posouzení a návrh konstrukce lávky ve vztahu k migračnímu koridoru avifauny nad
tokem Berounky a dokumentace bude obsahovat objekt vlivu na další zvláště chráněné druhy živočichů.
Tato posouzení s návrhem budou předložena k vyjádření na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí. Tato podmínka byla stanovena i s ohledem na vyjádření KÚ PK, odboru životního
prostředí, č.j. ŽP/4626/12, k zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů, kde je upozorněno na
nevhodnost navržené konstrukce ve vztahu k migračnímu avifauny.

6. Žadatelem bylo doloženo vyjádření KÚ PK, odboru životního prostředí, č.j. ŽP/4085/12 ze dne 21.5.2012,
ve kterém je uvedeno, že záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na
životní prostředí.

7. Dle platných zásad územního rozvoje Plzeňského kraje schválených usnesením zastupitelstva Plzeňského
kraje č. 834/08 dne 2.9.2008, je v blízkosti navrhované stavby vymezen koridor územní rezervy pro
přeložku silnice II/232 s názvem „Újezd u Sv. Kříže – Dobříč – Kaznějov“. Tyto plochy územní rezervy
jsou vymezeny i v platných územních plánech obcí Kaceřov a Němčovice. Umisťovaná stavba nezasahuje
do vymezeného koridoru pro územní rezervu, v němž jsou zakázány změny v území (§ 2 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona), které by mohli stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. V tomto případě se
jedná pouze o územní rezervu a nikoliv o koridor umožňující stanovené využití. Převést územní rezervu na
koridor pro stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje. Z výše uvedeného
vyplývá, že přeložení komunikace II/232 a přemostění řeky Berounky je pouze výhledovým řešením a není
jisté, že by k realizaci takové stavby v budoucnu došlo. Stavební úřad je navíc oprávněn posuzovat pouze
soulad navrhované stavby se zásadami územního rozvoje a s platným územním plánem. V obou případech dospěl k závěru, že umístění předmětné stavby není v rozporu s touto územně plánovací dokumentací.

8. Stavebnímu úřadu byly žadatelem předloženy souhlasy vlastníků pozemků dotčených umístěním stavby i
souhlasy vlastníků místních komunikací a silnic, po kterých bude vedena cyklostezka.

9. Přístup na staveniště i ke stavbě samotné je veden po veřejně přístupných pozemních komunikacích a po
pozemcích vlastníků, kteří s tím vylovili souhlas (včetně vlastníků zemědělských pozemků stavbou
dotčených). Vlastníci ostatních sousedních pozemků by dle dokumentace neměli být stavbou přímo
dotčeni. Rozsah stavby a staveniště je závazně určen dokumentací a tímto územním rozhodnutím.
Předjímání majetkové újmy v důsledku provozování stavby je účastníkem řízení neodůvodněné. Cyklotrasa
i stavba lávky jsou určeny pouze pro pěší a cyklisty a nikoliv pro motorová vozidla, jak je v námitce
uvedeno.

10. Stavebnímu úřadu nepřísluší v rámci územního řízení o umístění stavby posuzování možného snížení cen
nemovitostí v okolí stavby. Stavební úřad posuzuje pouze, zda je záměr v souladu s požadavky uvedenými
v § 90 stavebního zákona. Touto námitkou je účastníky řízení předjímán budoucí stav, bez dostatečného
odůvodnění nebo předložení důkazu.

Dne 11.12.2014 byly stavebnímu úřadu doručeny tyto připomínky JUDr. Jana Svatopluka Bílého, zástupce
Občanského sdružení Přátelé Horní Berounky:

Podle právního zástupce v doplněných podkladech, pro které bylo řízení přerušeno, jednoznačně chybí posouzení
vlivu stavby na životní prostředí, jak má na mysli zákon č. 100/2001 Sb., v posledním znění a hlavně pak není
zpracován odborný posudek EIA, který by vyhodnotil vlivy stavby na životní prostředí, neboť nové umístění
cyklotrasy přímo na levý břeh řeky Berounky je zásadní změnou původního projektu. Je tedy nezbytné nové
vyjádření příslušných orgánů ochrany životního prostředí a to na základě uvedeného odborného posudku EIA.
Nové umístění cyklotrasy totiž přímo zasahuje do významného krajinného prvku řeky Berounky – jejího levého
břehu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravu, napojení na komunikaci, bude nutno ještě přihlédnout k Metodice č.
2/1996 Sb. která je přílohou pro posouzení vlivů silniční dopravy na životní prostředí zvláště pak, bude-li k stavbě
použito finančních prostředků poskytnutých z fondů EU.
Stavební úřad tyto připomínky posoudil a na základě tohoto posouzení neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, s tímto odůvodnění:
Žadatelem bylo doloženo vyjádření KÚ PK, odboru životního prostředí, č.j. ŽP/4085/12 ze dne 21.5.2012, ve
kterém je uvedeno, že záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní
prostředí. Nové umístění cyklotrasy není dle názoru stavebního úřadu natolik odchylné oproti původnímu záměru,
aby bylo třeba vydání všech nových stanovisek dotčených orgánů. Orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ
Nýřany, odborem životního prostředí byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF na pozemky nově dotčené umístěním
cyklotrasy.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní
postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší vedle žadatele
a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Němčovice – žadatel, Obec Kaceřov) pouze
vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (Povodí Vltavy s.p., Věroslav
Folda, Václav Folk, Marie Folková, Obec Kaceřov, Robert Polcar, Státní pozemkový úřad), a dále osobám, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno (BERTÍN, spol. s r.o., Karel Boubalík, Marie Boubalíková, Jindřich
Braum, Milena Braumová, ing. Miroslav Hanzlíček, Marie Kerblová, Miloslav Koldinský, Libštejnské lesy s.r.o.,
Miroslav Matoušek, Ludmila Matoušková, Václav Polák, Milena Poláková, Václav Prachař, Vladimír
Razesberger, Jaromír Schlossar, Martin Smolák, Stanislav Václavík, Olga Václavíková, Zdeněk Vorlíček a Václava
Zavadilová) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury (Povodí
Vltavy s.p., Obec Němčovice, Obec Kaceřov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje), dotčených předmětnou
stavbou. Dále je účastníkem řízení dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, Občanské sdružení Přátelé Horní
Berounky o jehož účastenství bylo rozhodnuto usnesením ze dne 7.5.2014.

Odůvodnění souladu umístění stavby s vydanou územně plánovací dokumentací:
Předmětná stavba je umisťována na území dvou katastrálních území a to k.ú. Olešná u Radnic a k.ú. Kaceřov.
Pro k.ú. Olešná u Radnic platí schválený územní plán (ÚP) obce Němčovice a vydaná změna č. 1 územního plánu
obce Němčovice, ve kterém jsou dotčené pozemky parc.č. 1000/43 a 1015/4 vedeny ve způsobu využití jako
„pozemky určené k plnění funkce lesa“.
Pro k.ú. Kaceřov platí schválený ÚP obce Kaceřov, ve kterém jsou dotčené pozemky parc.č. 123/1, 123/3, 123/4,
123/5, 456/3, 456/5, 456/6, 456/7, 456/9, 456/12, 456/13, 456/14, 457/7 vedeny ve způsobu využití jako „plochy
zemědělské – orná půda“ a pozemek parc.č. 457/1 je veden jako „plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy
a toky“.
Umisťovaná stavba se nachází mimo zastavěné území jak v k.ú. Kaceřov, tak v k.ú. Olešná u Radnic. Vzhledem
k tomu, že charakter a funkční využití dotčených pozemků není dle platné územně plánovací dokumentace obce
Kaceřov a obce Němčovice v rozporu s umisťovanou stavbou (výslovně ji nevylučují) a stavba svým charakterem
odpovídá stavbám a opatřením uvedeným v § 18 odst. 5 stavebního zákona (veřejná dopravní infrastruktura,
opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely cestovního ruchu), je umístění navrhované stavby
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
Stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil shromážděná stanoviska a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem ani předpisy vydanými k jeho provádění.
Stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto
rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:
• Dokumentace pro územní řízení (DUR) vypracovaná aut. inženýrem Tomášem Romportlem, ČKAIT –
1004876
• Určení příslušného stavebního úřadu pro vedení řízení o umístění stavby KÚ Plzeňského kraje ze dne
25.1.2012
• Stanovisko KHS PK ze dne 2.5.2012
• Závazné stanovisko HZS PK č.j. HSPM-1658-2/2012 ze dne 13.4.2012
• Vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP č.j. 2141/OŽP/12-1 ze dne 14.5.2012
• Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, OŽP (souhlas se zásahem do VKP) č.j. 2667/OŽP/12-2 ze dne
6.6.2012
• Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, OŽP (souhlas dle § 17 VZ) č.j. 2372-1/OŽP ze dne 21.5.2012
• ZS MěÚ Rokycany, OŽP (stavba do 50 m od lesa), č.j. 2288/OŽP/12-2 ze dne 16.5.2012
• ZS MěÚ Rokycany, OŽP (nesouhlas), č.j. 2666/OŽP/12-2 ze dne 6.6.2012
• ZS Krajského úřadu PK, OŽP (souhlas), č.j. ŽP/7654/13 ze dne 25.7.2013
• Vyjádřené MěÚ Rokycany, OŽP, č.j. MeRo/2073/OŽP/14 ze dne 2.5.2014
• Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru dopravy, č.j. MeRo/9079/OD/13Ant ze dne 15.8.2013
• ZS MěÚ Rokycany, odboru dopravy, č.j. MeRo/4293/OD/14Ant ze dne 8.4.2014
• Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru stavebního, č.j. MeRo/2217/OST/14Háj ze dne 31.3.2014
• Stanovisko KÚ PK, OŽP, č.j. ŽP/4085/12 ze dne 21.5.2012
• Vyjádření KÚ PK, OŽP, č.j. ŽP4626/12 ze dne 29.5.2012
• Usnesení KÚ PK, odboru dopravy, č.j. DSH/2654/14 ze dne 6.3.2014
. 11
• Vyjádření KÚ PK, odboru regionálního rozvoje, č.j. RR/3088/2014 ze dne 22.7.2014
• Vyjádření MěÚ Nýřany, OŽP, č.j. OŽP-JAN/11218/2012 ze dne 15.5.2012
• ZS MěÚ Nýřany, OŽP (stavba do 50 m od lesa), č.j. OŽP-BER/12952/2012 ze dne 4.6.2012
• ZS MěÚ Nýřany, OŽP (VKP, souhlas), č.j. OŽP-Han/12852/2012 ze dne 31.5.2012
• ZS MěÚ Nýřany, odboru dopravy, č.j. OD-Fro/20138/2013 ze dne 19.8.2013
• ZS MěÚ Nýřany, OŽP, č.j. OŽP-Han/31394/2014 ze dne 15.12.2014
• Vyjádření MěÚ Nýřany, odboru územního plánování, č.j. OÚP/11032/2014 ze dne 5.5.2014
• Stanovisko Povodí Vltavy s.p., č.j. 248654/2012/342/Ron ze dne 14.5.2012
• Vyjádření OÚ Dobříč k napojení stavby ze dne 17.3.2014
• Souhlas Obce Kaceřov s umístěním stavby ze dne 7.8.2013
• Vyjádření Státního pozemkového úřadu k umístění stavby ze dne 10.3.2014
• Vyjádření OÚ Kaceřov k napojení stavby ze dne 24.4.2014
• Vyjádření OÚ Němčovice k napojení stavby ze dne 6.3.2014
• Stanovisko Zemědělského družstva Dobříč ze dne 16.5.2014
• Stanovisko Občanského sdružení Přátelé Horní Berounky ze dne 15.5.2014
• Stanovisko společnosti BERTÍN spol. s r.o. ze dne 16.5.2014
• Plná moc (JUDr. Jan Svatopluk Bílý)
• Žádost o účast ve správním řízení Občanského sdružení Přátelé Horní Berounky ze dne 28.4.2014
• Vyjádření účastníků řízení (námitky) Ing. Miroslava Hanzlíčka, Olgy Václavíkové, Stanislava Václavíka,
Jaroslava Schlossara, Miroslva Koldinského, Vladimíra Razesbergera, Marie Boubalíkové, Karla
Boubalíka, Václava Poláka, Mileny Polákové a Václava Prachaře, Jindřicha Brauma, Mileny Braumové,
BERTÍN, spol. s r.o., Zemědělského družstva Dobříč, Občanského sdružení Přátelé Horní Berounky
Seznam všech účastníků řízení:
BERTÍN, spol. s r.o., Karel Boubalík, Marie Boubalíková, Jindřich Braum, Milena Braumová, Věroslav Folda,
Václav Folk, Marie Folková, Ing. Miroslav Hanzlíček, Marie Kerblová, Miloslav Koldinský, Libštejnské lesy s.r.o.,
MIroslav Matoušek, Ludmila Matoušková, Občanské sdružení Přátelé Horní Berounky, Obec Kaceřov, Obec
Němčovice, Václav Polák, Milena Poláková, Robert Polcar, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Václav
Prachař, Vladimír Razesberger, Jaromír Schlossar, Martin Smolák, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
pracoviště Rokycany, Státní pozemkový úřad, Stanislav Václavík, Olga Václavíková, Zdeněk Vorlíček, Václava
Zavadilová a Zemědělské družstvo Dobříč.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení;
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a
rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jan Kotva
Vedoucí stavebního odboru

R o z d ě l o v n í k
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
BERTÍN, spol. s r.o., Čívice 33, Dobříč, 331 51 Kaznějov
Karel Boubalík, Hostošova 128, Zbraslav, 156 00 Praha
Marie Boubalíková, Hostošova 128, Zbraslav, 156 00 Praha
Jindřich Braum, Tachovská 1369/33, 323 25 Plzeň
Milena Braumová, Tachovská 1369/33, 323 25 Plzeň
Věroslav Folda, Bolzanova 1707/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Václav Folk, Kaceřov 8, 331 51 Kaznějov
Marie Folková, Kaceřov 8, 331 51 Kaznějov
Ing. Miroslav Hanzlíček, Koryta 11, 331 51 Kaznějov
Marie Kerblová, Majakovského 1155/40, Bolevec, 323 00 Plzeň
Miloslav Koldinský, Lomená 286, 273 08 Pchery
Libštejnské lesy s.r.o., Nádražní 310/28, 301 00 Plzeň 1
MIroslav Matoušek, Olešná 18, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Ludmila Matoušková, Olešná č. evid. 18, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Občanské sdružení Přátelé Horní Berounky, Jana Palacha 689/19, Kralupy nad Vltavou, 278 01 Kralupy
nad Vltavou, prostřednictvím zástupce: JUDr. Jan Svatopluk Bílý, Jihlavská 823/78, 140 00 Praha 4
Obec Kaceřov, Kaceřov 49, 331 51 Kaznějov
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Němčovice
Václav Polák, Masarykova 616, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Milena Poláková, Masarykova 616, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Robert Polcar, Kaceřov 34, 331 51 Kaznějov
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
Václav Prachař, Třebnuška 38, 338 08 Zbiroh
Vladimír Razesberger, Choceradská 3040/24, Záběhlice, 141 00 Praha
Jaromír Schlossar, Pod Ohradou 148, 337 01 Rokycany 1
Martin Smolák, Chotíkov 117, 330 17 Chotíkov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, pracoviště Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany 1
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Stanislav Václavík, Lazaretní 1173/22, Doubravka, 312 00 Plzeň
Olga Václavíková, Lazaretní 1173/22, Doubravka, 312 00 Plzeň
Zdeněk Vorlíček, Čechova 1750/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Václava Zavadilová, Pionýrská 427, 330 11 Třemošná u Plzně
Zemědělské družstvo Dobříč, Dobříč 101, 330 05 Dobříč
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1 (HSPM-1658-2/2012RO)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (ŽP/4085/12;
ŽP/4626/12; ŽP/7654/13)
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor dopravy, Americká 8/39, 301 00 Plzeň (OD-Fro/20138/2013)
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká 8/39, 301 00 Plzeň
(OŽP-JAN/11218/2012; OŽP-Han/12852/2012; OŽP-BER/12952/2012)
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
(MeRo/9079/OD/13Ant; MeRo/4293/OD/14 Ant)
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo nám. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
(MeRo/2217/OST/14Háj)
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1 (2141/OŽP/12-1;
2288/OŽP/12-2; 2372-1/OŽP/12; 2667/OŽP/12-2)
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, Americká 8/39, 301 00 Plzeň
(OÚP/11032/2014)
Obecní úřad Dobříč, Dobříč 29, 330 05 Dobříč
Obecní úřad Kaceřov, Kaceřov 49, 331 51 Kaznějov
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1 (078/2014)
Městský úřad Třemošná, stavební odbor, Sídliště 992, 330 11 Třemošná u Plzně

Komentáře