Úřední deska – Změna mimořádných veterinárních opatření


Č.j. RED/797/2006

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění

mimořádná veterinární opatření
ze dne 14.2. 2006, č.j. RED/257/2006,

která byla vydána z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky, takto:

1. Článek 1 zní: „Chovatelům, kteří jako podnikatelé a provozovatelům zoologických zahrad, kteří chovají v hospodářství společně hrabavou a vodní drůbež a/nebo vodní a ostatní ptáky chované v zajetí, se zakazuje chovat tyto ptáky ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa a Městská veterinární správa v Praze (dále jen krajská veterinární správa) může společný chov hrabavé a vodní drůbeže a/nebo chov vodních a ostatních ptáků chovaných v zajetí ve volném výběhu povolit za předpokladu, že krmivo a voda se drůbeži a/nebo ostatním ptákům chovaným v zajetí poskytuje uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s tímto krmivem a vodou. Po 1.9.2006 musí být všichni ptáci z takto povolených chovů ptáků ve volném výběhu v zoologických zahradách v imunitě proti aviární influenze. Ostatním chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež a/nebo ostatní ptáky chované v zajetí ve volném výběhu se nařizuje poskytovat krmivo a vodu uvnitř haly nebo pod přístřeškem.“
2. Článek 2 zní: „Chovatelé uvedení v bodě 1 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky MZe č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v platném znění, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezením vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže a/nebo ostatních ptáků chovaných v zajetí, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.“
3. Článek 3 zní: „Chovatelé ptáků uvedení v bodě 1 jsou povinni bez prodlení hlásit krajské veterinární správě:
 pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%,
 pokles v produkci vajec drůbeže o více než 5% po dobu delší než 2 dny,
 úmrtnost vyšší než 3 % týdně.“
4. Článek 4 zní: „Ruší se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných Státní veterinární správou před dnem 14.2.2006.“
5. Článek 5 zní: „Ruší se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných krajskými veterinárními správami před dnem 14.2.2006 pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.“
6. Článek 6 zní: „Pořádání svodů s mezinárodní účastí a účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z České republiky na svodech v zahraničí lze jen s písemným souhlasem krajské veterinární správy. O účasti na svodech v zahraničí musí chovatel z České republiky informovat krajskou veterinární správu minimálně 72 hodin před odjezdem s uvedením informace o kontaktu (adresa, telefon, mobil, e-mail) na chovatele a o počtu kusů drůbeže nebo ostatních ptáků, zemi a místě (adresa) svodu.“
7. Článek 7 zní: „Pořádat soutěže poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky nebo účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí lze jen v případě, že lety nezačínají nebo nekončí v rizikových oblastech nebo ve vytyčených pásmech ochrany a dozoru aviární influenzy.
8. Články 8 až 10 se zrušují.

Odůvodnění:
Uvedená opatření se mění na základě příznivějšího vývoje nákazové situace v členských zemích Evropské Unie a vzhledem ke skončení jarních tahů migrujícího ptactva z území s nepříznivou, případně neznámou nákazovou situací. Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 11.5.2006 od 0,00 hod.

V Praze dne 9.5.2006

MVDr. Milan Malena
ústřední ředitel SVS ČR

Autor: MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR
Zdroj:
Státní veterinární správa České republiky
20809546.thc.jpg

Komentáře