Úřední deska – Zdravotní zkoušky hospodářských zvířat


Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj
Č.j.: VET/51/2008 V Plzni dne: 09.01.2008

Věc: ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY
– preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat

Určeno: chovatelé hospodářských zvířat
_________________________________________________________________________
1) Rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro rok 2008 určuje „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace“ vydaná Ministerstvem zemědělství pod č.j.: 41433/2007-11000 ze dne 07.11.2007. Uveřejněna je ve Věstníku MZe, částka 2, listopad 2007.

2) Ministerstvo zemědělství ČR v souladu s § 5, odst. 1, písm. a) a § 44, odst. 1, písm.
d) zákona č. 166/1999 Sb. v platném znění (veterinární zákon) stanovilo tyto
termíny pro provedení zdravotních zkoušek v roce 2008:

a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2007 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen příslušnému inspektorátu KVS pro Plzeňský kraj do jednoho měsíce od provedení.
Doporučuje se provést tyto zkoušky do 30.06.2008.

b) V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2007 požadováno je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31.10.2008.

3) Provedení zdravotních zkoušek si každý chovatel zajistí u soukromého
veterinárního lékaře.

MVDr. Richard B í l ý v.r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Autor: MVDr. Richard Bílý, ředitel
Zdroj: Krajská veterinární správa pro PK
6.5.2007 005.jpg

Komentáře