Úřední deska – záměr prodeje pozemků


Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 31. května 2007 usnesením č.2/6-5/2007 záměr prodeje pozemků pozemku stpč. 136 o výměře 65 m2, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, ppč. 1000/41 o výměře 80 m2 lesní pozemek, ppč. 1015/3 o výměře 184 m2 ostatní plocha, ppč. 1000/18 o výměře 42 m2 lesní pozemek a ppč. 1000/38 o výměře 103 m2 lesní pozemek, vše v k. ú. Olešná u Radnic, ve vlastnictví obce Němčovice

Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 20. června 2007. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.

Autor: OÚ Němčovice
záměrI.jpg

Komentáře