Úřední deska – záměr prodeje pozemků


Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 14. února 2008 usnesením č.2/1-2/2008 záměr prodeje pozemků ppč. 238/7 o výměře 1066 m2, vedený jako trvalý travní porost, ppč. 238/8 o výměře 954 m2, vedený jako trvalý travní porost a ppč. 221/2 o výměře 660 m2, vedený jako ostatní plocha, vše v k. ú. Němčovice, ve vlastnictví obce Němčovice.

Výše uvedené pozemky jsou územním plánem obce určeny jako pozemky pro výstavbu rodinných domů. Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 29. února 2008. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.

Karel Ferschmann, starosta

Vyvěšeno dne: 14. února 2008
Sejmuto dne:

Autor: starosta
Zdroj: OÚ Němčovice
6.5.2007 005.jpg

Komentáře