Úřední deska – Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou


Městský úřad Radnice, Stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, Radnice
Č.J: MěÚ/1776/2007 Radnice, dne: 7.1.2008
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
Telefon: 371740815

Navrhovatel:
Pan Michal PAŠEK, nar. 18.1.1977, Za Sokolovnou čp. 455, 338 28 RADNICE U ROKYCAN
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 12.12.2007 podal p. Michal Pašek, nar. 18.1.1977, trvale bytem Za Sokolovnou čp. 455, Radnice žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území : ZALESNĚNÍ, Němčovice na pozemku: pozemková parcela 340/5 (orná půda) v obci a kat. území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Radnice, Stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

29. ledna 2008 (úterý) v 10.00 hodin
se srazem pozvaných
před Obecním úřadem v Němčovicích.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu, ve dnech Pondělí a Středa – 7,30 – 17,00 hod., jinak po telefonické domluve na tel. č. 371740816.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : . . . . . . . . . . . . . Sejmuto dne : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obdrží:
Účastníci řízení:
p. Michal PAŠEK, Za Sokolovnou čp. 455, 338 28 RADNICE
OBEC Němčovice
pí Božena TOMÁŠKOVÁ, Lhotka u Radnic – Chockov čp. 2, 338 24 BŘASY 1

Dotčené orgány státní správy:
Obecní úřad Němčovice
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 ROKYCANY

Autor: Jarmila Cajthamlová
Zdroj: Městský úřad Radnice, Stavební odbor
6.5.2007 005.jpg

Komentáře