Úřední deska – VYHLÁŠKA


Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje poslední den jeho vyložení, tj. 10. dubna 2008. Daňovým nedoplatkem se rozumí rozdíl mezi částkou daně, která je k dnešnímu dni splatná podle tohoto hromadného předpisného seznamu a částkou, kterou poplatníci na dani již zaplatili. Daňovým nedoplatkem je rovněž zvýšení daně. Proti hromadnému předpisnému seznamu se poplatník může odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Splatnost uvedených daní je do 2.6.2008.

Autor: ing. E. Pundová, ředitelka
Zdroj: Finanční úřad v Rokycanech
vyhláška.jpg

Komentáře