Úřední deska: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


MĚSTO RADNICE
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RADNICÍCH
vyhlašuje dne 25.01.2006
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
a obsazení funkce: VEDOUCÍHO STAVEBNÍHO ODBORU

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RADNICÍCH
zařazeného v platové třídě 8 – 10
s místem výkonu práce v Radnicích

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
– ovládání jednacího jazyka
– dosažení věku 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost ve smyslu § 4, odst. 2 zákona o úřednících

Požadavky:
– vysokoškolské vzdělání, popř. středoškolské vzdělání /obor stavební/
– praxe ve výše uvedeném oboru
– schopnost dobré komunikace a umění jednat s lidmi
– flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
– uživatelská znalost programů MS OFFICE
– ochota dále se vzdělávat
– řidičský průkaz skupiny „B“

Písemné přihlášky je možné podávat do 10.02.2006.

Městský úřad v Radnicích
Nám. Kašpara Šternberka 363
338 28 Radnice

Písemná přihláška musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče, telefonické spojení
– číslo občanského průkazu, u cizích státních občanů číslo dokladu o povolení k pobytu
– datum a podpis uchazeče

K písemné přihlášce uchazeč připojí níže uvedené doklady:

a) životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem.
d) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
e) prohlášení osvědčující délku vykonávané praxe a časové období, ve kterém byla praxe vykonávána.
f) Další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

Autor: Marie Mentlíková, tajemnice MěÚ v Radnicích

Komentáře