Úřední deska – ROZHODNUTÍ HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE


V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení“) a § 61 odst. 3 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji

z důvodu nastalé živelné pohromy – povodně, která ohrožuje životy, zdraví, majetek a životní prostředí

STAV NEBEZPEČÍ

na dobu deseti dnů
ode dne 28. 5. 2006 od 16,00 hodin do dne 06. 06. 2006 do 24,00 hodin

pro území vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností ROKYCANY

Čl. I
Krizová opatření

(1) Na základě vyhlášeného stavu nebezpečí v souladu s § 14 odst. 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení stanovuji provedení těchto krizových opatření:
A. uložení pracovní výpomoci a povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace
B. bezodkladné provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení

(2) Všechna další opatření hejtmana budou vyhlášena „Příkazem hejtmana“ a budou považována za krizová opatření ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

(3) Podle místních potřeb a podmínek k řešení krizové situace provedou nařízená krizová opatření orgány obce dle § 22 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Čl . II

Hasičský záchranný sbor kraje plní úkoly dle § 15 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Čl. III
Sankční opatření

(1) Za nesplnění uložené povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě v souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uložena pokuta do výše 3 000 000 Kč. Pokud by byla povinnost porušena v době krizového stavu, lze uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč. Fyzické osobě lze v souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uložena pokuta do výše 20 000 Kč. Poruší-li fyzická osoba povinnost v době krizového stavu, lze jí uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

(2) Pokud by nebyla uložená povinnost splněna ani ve lhůtě stanovené při uložení pokuty, lze podle § 34 odst.2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení pokutu uložit opětovně.

Čl. IV
Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků
a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci

Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcného prostředku, vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci náleží právnické nebo fyzické osobě peněžní náhrada podle § 35 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.

Čl. V
Odpovědnost za škodu

(1) Stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým nebo fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení, který nařídil krizové opatření, v jehož důsledku škoda vznikla podle § 36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká.

(2) Stát se odpovědnosti může zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že si poškozený škodu způsobil sám.
Čl. VI
Závěrečné ustanovení

Stanovená krizová opatření využít jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro zmírnění nebo odvrácení ohrožení vzniklého v souvislosti s krizovou situací.

Čl. VII
Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu spočívajícího v potřebě neodkladně odvrátit ohrožení životů, zdraví a majetku, způsobené krizovou situací, stanovuje se dřívější počátek účinnosti tohoto nařízení ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o krajích v platném znění, a to tak, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28. 5. 2006 v 16,00 hodin.

V Plzni dne: 28. 5. 2006

MUDr. Petr ZIMMERMANN

Autor: MUDr. Petr Zimmermann, hejtman PK
28.5.2006 022.jpg

Komentáře