Úřední deska: Přesné informace o tom, co bude třeba úřadu vše doložit, zde zveřejníme po 26.2.


Naše motto: Při schvalování tohoto předpisu si nikdo neuvědomil, kolik studen a vrtů vůbec existuje, že hydrologů je jen několik, stejně tak je málo úředníků vodoprávního úřadu, že před vydáním každého rozhodnutí bude třeba také souhlasů sousedů, že bude třeba vydat v okrese asi tři tisíce povolení velkoodběratelům, to vše bude takový nápor na úřady, že se z toho někdo zblázní. Ani sami úředníci přesně neví, jak se to zvládne. Chytřejší prý budou po školení po 26.2. Pak vám tyto informace neprodleně přineseme.

V prosinci 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se měnil vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
Odběr podzemních a povrchových vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.

Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.).

Vodoprávní úřad je část Městského úřadu v Rokycanech, odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď městské nebo krajské úřady.

Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt).

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

* drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.
* fyzické osoby v zemědělských usedlostech – dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.
* zemědělců – zavlažování, napájení zvířat
* rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
* provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
* provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly)
* fyzických osob – odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely); odběr povrchové vody (zalévání, WC, apod.)
* a dalších.

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:
* fyzické osoby až 50 000 Kč
* právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na:
· povolení vydaná od 1.1.2002
· povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001
· povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou

Vypouštění odpadních vod

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak může dotýkat např. následujících subjektů:
* drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody (např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod apod.);
* obcí – čistírny odpadních vod;
* fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod apod.;
* a dalších.

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:
* fyzické osoby až 50 000 Kč
* právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do v od povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:
· povolení vydaná od 1.1.2002
· povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001

Pokud budete chtít i po zániku Vašeho stávajícího povolení k odběru podzemní nebo povrchové vody, popř. k vypouštění odpadních vod, s vodami nakládat, musíte legalizovat nakládání s vodami podáním žádosti o vydání nového povolení. Formulář žádosti obdržíte na příslušném vodoprávním úřadu.

Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno dnem, kdy Vaši žádost obdrží věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Ten můžete dohledat podle druhu a rozsahu Vašeho nakládání s vodami v menu Kde žádat.

Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní nárok. Je třeba také počítat s délkou zákonné lhůty pro posouzení Vaší žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena až na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí o povolení/nepovolení se můžete odvolat.

Pokud nebude ke dni 1. ledna 2008 pravomocně rozhodnuto o Vaší žádosti tak, že Vám bude povolení uděleno, nelze po tomto datu s vodou požadovaným způsobem nakládat. A to až do doby, kdy Vám bude povolení pravomocně uděleno.

Lze tedy pouze doporučit včasné podání žádosti o vydání nového povolení !

Autor: Kafe
Zdroj: MZe, MŽP, OÚ
Studna Olešná zimní - leden 2004.jpg

Komentáře