Úřední deska: Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Berounky


O Z N Á M E N Í

o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Berounky k připomínkám veřejnosti.
a
VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY
Správci povodí mají podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) povinnost pořídit ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady Plány oblasti povodí.
Realizace Plánů oblastí povodí významně ovlivní jakost a množství povrchových a podzemních vod a s tím spojené možnosti jejich užívání v příštích letech. Veřejnost a uživatelé vody mohou pořizování plánu ovlivnit prostřednictvím svého zapojení do připomínkovacího řízení ve třech etapách přípravy plánu.V rámci první etapy je ke dni 1.1.2006 k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody zveřejněn

NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU A PROGRAMU PRACÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

Pořizovatel Plánu oblasti povodí Berounky tímto vyzývá veřejnost a uživatele vody k připomínkám k návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování plánu oblasti povodí Berounky ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho zveřejnění.

Časový plán je vystaven:
v elektronické podobě
• na portálu veřejné správy – webových stránkách www.portal.gov.cz ,
• na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik http://www.pvl.cz/ a Plzeňského kraje
http://www.kr-plzensky.cz/
v listinné podobě k nahlédnutí
• na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
• na Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, č.kanceláře 17

Připomínky k Časovému plánu lze podávat v písemné podobě na adresu: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 nebo v elektronické podobě na e-mail: mailto:pop@pvl.cz. Připomínky musí být označeny „Časový plán pro POP Berounky“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Upravený časový plán na základě vyhodnocení připomínek bude po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování předložen ke schválení příslušným krajským úřadům.

Autor: Obecní úřad
ou.jpg

Komentáře