Upozornění vlastníkům zemědělské půdy


Upozorňujeme vlastníky zemědělských pozemků v katastrálním území Němčovice na jejich povinnosti v souvislosti s erozním ohrožením půdy a způsobem hospodaření na polích v povodí nad obcí Němčovice. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jsou vlastníci nebo nájemci zemědělských pozemků povinni na nich hospodařit tak, aby mimo jiné nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy. Zejména to znamená, že vlastníci (nájemci) pozemků nesmí poškozovat půdu používáním nevhodné agrotechniky, nesmí narušovat ekologickou stabilitu krajiny a nesmí zvyšovat erozní ohrožení území, stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek. Rovněž zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ukládá v § 27 povinnost vlastníkům zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů a to zejména povinnost zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. S ohledem na erozní událost ze dne 20.6.2012, která Obci Němčovice způsobila škodu, upozorňujeme na prevenční povinnost, kterou každému ukládá § 415 občanského zákoníku a která spočívá v povinnosti každého počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Pokud hospodaření na těchto zemědělských pozemcích v budoucnu nebude přizpůsobeno eroznímu ohrožení této lokality, v důsledku čehož opět dojde ke škodě na obecním majetku, bude Obec Němčovice nucena odpovědnost za vzniklou škodu uplatnit nejen vůči nájemcům, ale i vlastníkům předmětných zemědělských pozemků.

JUDr. S. Rychtalíková, právní zástupce obce

Znak obce-012.jpg

Komentáře