Upozornění občanům

Zastupitelstvo obce v souvislosti s neoprávněným užíváním veřejného prostranství, kdy občané mají dlouhodobě složený různý materiál (stavební materiál, palety, suť, dříví, odpad, apod.) na obecních pozemcích, které jsou specifikované v čl. III obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o místních poplatcích, vyhlašuje pro nápravu tohoto stavu poplatkovou amnestii na tento zábor veřejného prostranství a to tak, že pokud bude veřejné prostranství uvedeno do původního stavu nejpozději do 31.3.2020, nebude jeho užívání zpoplatněno. Po tomto datu bude zábor obecních pozemků účtovat správce poplatku – obecní úřad, podle čl. V. OZV č. 2/2004, tj. sazbou 5 Kč za každý i započatý m2 a den užívání. Toto opatření se nevztahuje na občany, kteří dosud RD staví, nejpozději však do doby jeho kolaudace, příp. souhlasu s jeho užíváním vydaného SÚ.

Komentáře