Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2017 ze dne 28. září 2017 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová)

Nepřítomni: S. Kapras – neomluven

Hosté: veřejnost 6

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Dokončení stavby chodníků

3) Rozpočtové opatření č. 4

4) Kontrola dokumentace nového ÚPO

5) Informace o dalším postupu ve věci nabídky MR na provoz plzeňského útulku

6) Informace o ukončení řízení ČIŽP

7) Volby 2017

8) Různé – Divadlo Brodway, Němčovický jarmark ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7-7/2017

Nesplněno: 4, 5, 8-7/2017 5/2-3/2017 5-11/2016 (6 BJ) 11/1-1/2014 (optika)

2/1) Aktuální stav výstavby chodníků u autobusových zálivů je ve stavu rozpracovanosti tak, že zítra se bude montovat pět sloupů veřejného osvětlení, které již obec zakoupila, je hotová betonová základová deska čekárny, zabetonované plotové sloupky, připraveny a zabetonovány chodníkové obrubníky. Zámková dlažba se bude po vytvrdnutí betonu pokládat v 41. týdnu, materiál je na místě. Zbývá dohumusování boční strany chodníků a po odklizení materiálu, které patří firmě Eurovia, budou připraveny na západní straně výsadbové mísy na výsadbu třinácti kusů lip, které budou dovezeny a vysazeny ještě letos na podzim. Jejich nákup je částečně kryt z dotace PK ve výši 38 tisíc Kč.

2/2) Do Němčovic byly přivezeny tři kamiony zámkové dlažby, celkem se jedná o 450 m2, která bude použita na plochu mezi servisními buňkami sportoviště a fotbalovým hřištěm. Tento materiál věnoval obci zdarma sponzor. Bude třeba uvolnit finanční prostředky na přípravné práce (bagr), na materiál (obrubníky, beton, odvodňovací žlaby, drť – rýže) a následně zajistit odbornou firmu, která by stavbu založila. Předpokládáme pomoc dobrovolných hasičů a sportovců na manipulaci s materiálem a pomocnou pokládku. Otázkou zůstává, zda stavbu započít ještě letos, nebo jí odložit až na jaro.

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.8.2017. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.8.2017, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 4 schvaluje.

HLA PRO 6

4) Na základě usnesení z minulého zasedání ZO č. 5, byla provedena členy zastupitelstva kontrola nového územního plánu obce, kterou vypracoval ing. arch. P.T., a k tomuto návrhu předložili zastupitelé tyto připomínky:

a) V původním plánu (změna č. 1) bylo od objektu p. Správky ke křižovatce (od 1.1 k 11 TTP). dotáhnout 1.1 venkovské bydlení až ke křižovatce.

b) Není zakreslená kanalizace, která je vybudovaná až ke hřišti.

c) Zakreslit kanalizaci od stavebních parcel (pův. paní Fenclová), vydáno stavební povolení stavebníkovi p. Fenclové.

d) Ve výkresech je uvedeno Základní členění území č. 31 (Skryje) které tam nepatří.

5) Starosta seznámil přítomné o dalším postupu MR ve věci veřejné zakázky “Zabezpečení péče o psy a kočky na území města Plzně“, které bylo radou města zrušeno. Právní zástupce Mikroregionu Radnicko podal ve lhůtě námitky, které Magistrát Plzně zamítl. Následně byla podána žádost k ÚOHS na přezkoumání úkonů zadavatele a také složena kauce ve výši 308 tisíc. Kč. Ve věci dosud nebylo rozhodnuto.

6) Starosta seznámil přítomné řízení o přestupku, který zahájil s obcí oblastní inspektorát ČIŽP v Plzni. Předmětem byla stížnost anonymního stěžovatele, že obec, jako provozovatel KČOV neplní podmínky stanovené v povolení k provozu. Laboratorní rozbory, které jsou pravidelně čtyřikrát do roka odebírané, jsou v pořádku a jsou ve stanovených limitech. Z tohoto důvodu bylo řízení skončeno, od potrestání upuštěno a obci byla nařízena povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1000,– Kč.

7) Volby do Poslanecké sněmovny PČR: Starosta seznámil přítomné o přípravách na volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se budou konat v pátek 20.10. a v sobotu 21.10. Bude připravena opět jen jedna volební místnost v salonku němčovické restaurace. Byla jmenována zapisovatelka OVK a členky okrskové volební komise. Hlasovací lístky budou rozneseny do všech domácností včas. Voličský průkaz si mohou naši občané vyzvednout do 18. října u zapisovatelky Jiřiny Vaškové.

8) Různé: 8/1) Ve čtvrtek, 5.10. bude provedena Krajským úřadem kontrola vedení přestupkové agendy na obci, začátek od 9 hodin.

8/2) V úterý, 17.10. bude provedena kontrola Úřadem práce v Rokycanech, která se bude zaměřovat na vedení administrativy u osob zaměstnaných na veřejně-prospěšné práce u obce a na účetnictví s tím spojené, začátek od 9 hodin.

8/3) Na základě zjištění havarijního stavu střechy čekárny v Olešné bude zajištěna její oprava a následná celková údržba čekárny, včetně vymalování. Zajistí starosta.

8/4) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou nejbližších akcí:

V sobotu, 30.9. se uskuteční od 15 hodin na němčovické návsi Loučení s létem

V neděli, 8.10. se koná autobusový zájezd do Divadla Brodway na Tři mušketýři, začátek v 15 hodin.V pátek 20.10. a v sobotu 21.10. jsou volby do Sněmovny Parlamentu ČR V sobotu, 28.10. se koná již IX. Němčovický Jarmark od 11 do 15 hodin.

V neděli, 29.10. se koná pro děti od 13 hodin Drakiáda a končí letní čas.

V sobotu, 4.11. v zasedačce Hasičského domu bude od 8 hodin školení řidičů z povolání.

V neděli, 5.11. je v Němčovicích posvícení.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 2. listopadu 2017, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 29.9. 2017

Komentáře