Tisková zpráva


V pátek, 15. ledna 2010 byl za účasti zástupců obce Němčovice, zástupců poskytovatele finanční podpory (Státního fondu životního prostředí ČR) a ostatních hostů slavnostně ukončen projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů v obci Němčovice na Rokycansku. Výstavba nového sběrného dvora odpadů v této malé obci byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Jedná se celkem o desátý sběrný dvůr odpadů dokončený za pomoci finančních prostředků OPŽP v Plzeňském kraji v rámci dvou kol výzev pro předkládání projektů oblasti odpadového hospodářství z tohoto druhého největšího operačního programu Evropské unie v České republice.

Sběrný dvůr odpadů byl postaven za čtyři měsíce na místě stávajícího dočasného místa pro ukládání odpadů obce, které v dřívějších dobách sloužilo jako skládka odpadů. Nový sběrný dvůr bude sloužit především občanům obce Němčovice, ale také i pro obyvatele ostatních obcí v rámci mikroregionu Radnicko.

Sběrný dvůr odpadů o velikosti více než 2000 m2 je vybaven nezbytnými a potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé ze svých domácností včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé obce budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností jakými jsou lednice, televize či mikrovlnky, pro ukládání biologického odpadu z domácností, jako jsou tráva, listí či např. větve bude sloužit minikompostárna zřízená přímo ve sběrném dvoře odpadů vybavená velkým štěpkovačem. Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např. autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků apod.). Sběrný dvůr v Němčovicích bude mít i samostatnou nádobu pro ukládání nápojových kartonů či hliníkových obalů.

Nezbytnou součástí sběrného dvora je vybavení zázemí pro obsluhu – speciální buňka pro obsluhu s nezbytným administrativním a sociálním zázemím. Celý areál sběrného dvora je oplocen a osvětlen a vybaven elektronickým zabezpečovacím a střežícím systémem včetně kamer, které jsou schopny detailně identifikovat každou „nežádoucí“ návštěvu. Kamerový systém ve sběrném dvoře je napojen na kamerový systém obce. Sběrný dvůr je tak dostatečně zabezpečen proti jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob.

Celkové uznatelné náklady projektu vlastní výstavby nového sběrného dvora pro obec Němčovice jsou 6,105 miliónů Kč a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí přispěla na projekt téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 5,495 miliónu Kč. Zbylých 610 tisíc Kč uhradila obec Němčovice ze svého rozpočtu.

Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován na od roku 2008, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána v říjnu roku 2008 a finanční podpora na projekt z prostředků Evropské unie byla přislíbena v květnu roku 2009. Samotná realizace stavby byla zahájena v srpnu loňského roku a dokončena v listopadu loňského roku. Po vyřízení nezbytných administrativních kroků vedoucích k zajištění provozu sběrného dvora odpadů se předpokládá zprovoznění nového sběrného dvora pro veřejnost od měsíce února letošního roku.

Obec Němčovice předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všechny občany, kteří vlastní na území obce nemovitost a platí stanovený poplatek. Obec tak nabídne svým občanům novou velmi kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí. Obec Němčovice chce rovněž oslovit okolní obce v rámci mikroregionu Radnicko a nabídnout jim možnost využití sběrného dvora odpadů i pro jejich obyvatele.

Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. Sběrný dvůr v Němčovicích je desátým dokončeným sběrným dvorem podpořeným Operačním programem životní prostředí v Plzeňském kraji. Tento program již podpořil v našem kraji sběrné dvory odpadů ve Stříbře, Plasích, Nepomuku, Líních, ve Zbůchu, Horažďovicích, Horšovském Týně, v Plzni na Doubravce a nedávno ve Vejprnicích. V Plzeňském kraji tak vzniklo v rámci prvních dvou kol výzvy pro předkládání projektů z tohoto operačního programu v oblasti odpadů devět nových sběrných dvorů odpadů v celkové hodnotě 66 milionů Kč a Evropská unie spolu s Českou republikou na ně přispěla 60 milióny Kč.

008-1.JPG

Komentáře