Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
dne 16. prosince 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO, (K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, Galbavý, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová)
Omluveni:
Hosté: 3 veřejnost
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč
3) Inventarizační komise a plán
4) Smlouva o smlouvě budoucí
5) Rozpočtové opatření
6) Rozpočtové provizorium
7) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4-8/2014 5-7/2014

Nesplněno: 3/3, 4/1-8/2014 8-7/2014 7, 8-6/2014 7/6, 7/7-5/2014 11/1-1/2014(optika) 5-8/2013(ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení třetí zálohové faktury ve výši 100 000,– Kč a konečné faktury ve výši 500 000,– Kč, přičemž jsou odpočteny tři zálohové faktury ve výši 400 000,– Kč, firmě Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 4.9.2014, na stavbu: Stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod, schodiště. Akce je spolufinancovaná z dotačního programu PSOV od Plzeňského kraje ve výši 300 000,– Kč. HLA PRO 7

3/1) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2014 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2014
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2015
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2015 do 29.1.2015 HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-0002314/VB/001 Němčovice, Olešná, p 1277/2 vzNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 1277/2 a 1322/2 v kat. území Olešná u Radnic. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je vymezen v geometrickém plánu č. 204-217/2013 a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 1 800,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

5) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 4 schvaluje. HLA PRO 7

6) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2014, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2015 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2015. HLA PRO 7

7) Různé:
7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč ve prospěch Martinky na nákup invalidního vozíku. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy. HLA PRO 7

7/2) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku, která se koná 23. prosince od 10 do 17 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.

7/3) Ve středu, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.

7/4) Obecní úřad upozorňuje občany na omezený provoz Sběrného dvora v době o Vánočních svátcích (24., 25. a 26.12) a Novoročních svátcích (31.12. a 1.1.) tak, že bude možné odevzdávat odpad v tyto dny pouze v době od 9 do 10 hodin. V ostatních dnech je provoz bez omezení.

7/5) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč ve prospěch Oblastní charity v Rokycanech. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy. HLA PRO 7

7/6) Zastupitelstvo obce schvaluje seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství, podle zákona o matrikách. Funkcí oddávajících je pověřen starosta, úředně určená místnost pro konání svatebních obřadů je Klubovna Hasičského domu, (pátek, sobota, od 12 do 15 hodin) HLA PRO 7

***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2015.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. ledna 2015
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 17.12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 8/2014
dne 13. listopadu 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 9 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras, Galbavý, Mgr. Střelečková)
Omluveni: Bc. Ferschmannová (v zahraničí)
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur nad 50 tisíc Kč
3) Poptávkové řízení, Smlouva o dílo
4) Smlouva o smlouvě budoucí
5) 1000 stromků pro PK
6) Různé – VČS SDH, Mikulášská nadílka, Vypouštění balonků, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 7-7/2014 2-6/2014 7/5-5/2014 8/2-2/2014

Nesplněno: 5, 8-7/2014 7, 8-6/2014 7/6, 7/7-5/2014 11/1-1/2014 5 -8/2013

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení druhé zálohové faktury ve výši 100 000,– Kč firmě Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 4.9.2014, na stavbu: Stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod, schodiště. Akce je spolufinancovaná z dotačního programu PSOV od Plzeňského kraje ve výši 300 000,– Kč. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Vlastimila Baborovského, ze Sedlecka, IČO 10375571, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 3/2014 ze dne 10.9.2014, za výrobu 10 ks kotců pro psy o rozměrech 2 x 2 m, včetně montáže a dopravy, ve výši 193 990,– Kč vč. DPH. Akce je financovaná z dotačního programu Naléhavé potřeby a havarijní situace od Plzeňského kraje ve výši 320 000,– Kč. HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Pavel Staněk, Břasy IČO 74659197, za provedenou instalaci nového kamerového systému Sběrného dvora odpadů v Němčovicích ve výši 70 000,– Kč vč. DPH. Akce je spolufinancovaná z dotačního programu společnosti Asekol ve výši 35 000,– Kč. HLA PRO 6

2/4) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Pneuservis JMR s.r.o. IČO 26075270, za nákup 8 ks pneumatik na T 148 11 R20 ve výši 52 702,– Kč vč. DPH. Nákup je spolufinancován z příspěvku Plzeňského kraje na opravu CAS menšího rozsahu ve výši 40 000,– Kč. HLA PRO 6

3/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z programu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 ve výši 550 tis. Kč na vestavbu 1 BJ v čp. 22. HLA PRO 6

3/2) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – III. etapa (vestavba 1 BJ) obdržela obec celkem tři cenové nabídky:
1. Firma DIAMEC, s.r.o. Praha 5 – 555 000,– Kč vč. DPH
2. Firma M-ART PRODUCTION, s.r.o. Praha 7 – 643 000,– Kč vč. DPH
3. Firma TEPLO CZ s. r. o. Praha 5 – 622 001,– Kč vč. DPH

Jediným kritériem hodnocení nabídek byla stanovena nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – z programu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 ve výši 550 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 1.12.2014. Na základě předložených nabídek zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou DIAMEC, s.r.o., Praha 5. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 6

3/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury společnosti DIAMEC s.r.o., ve výši 555 000,– Kč s podmínkou, že bude uzavřena Smlouva o dílo, stavba BJ bude provedena bez závad, v požadovaném termínu a předána zadavateli předávacím protokolem. Starosta se pověřuje provedením tohoto usnesení. HLA PRO 6

4/1) Starosta podle usnesení č. 7-6/2014 informoval přítomné, že byla podána společnosti ČEZ Distribuce a.s., žádost o připojení lokality celého západního stavebního obvodu v Němčovicích, která systémově vyřeší kompletní připojení všech stavebních pozemků v daném území, zruší stávající sloupový liniový energovod a veškeré kabely budou vedeny zemí. Zároveň budou do budoucích výkopů připraveny a uloženy kabely na budoucí instalaci veřejného osvětlení v dané lokalitě. Vlastníci dotčených pozemků měli složit zálohu ve výši 12 500,– Kč, což učinil pouze jeden, nebylo proto možné uzavřít smlouvu o Uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě v této lokalitě, čímž došlo k zániku rezervace příkonu. Po poradě s pracovníkem společnosti ČEZ bude podána nová žádost, která přihlédne ke skutečně projevenému zájmu vlastníků pozemků. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí. HLA PRO 6

4/2) Starosta informoval přítomné o tom, že stavbu č. 4120976833 – Němčovice, p236/1, kNN, bude provádět zhotovitel firma SEG s.r.o., což je zemní kabel, který připojí stavební parcely až k zařízení sportovního klubu FC Dukla Němčovice a fotbalového hřiště.

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. IE-12-0005414/VB/1 Němčovice, čp. 22, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 417/4 a 433/1 v kat. území Němčovice. Předpokládaný rozsah omezení pozemků věcným břemenem činí 23,1 m2 v celkové délce trasy vedení NN 33 m, zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 2 200,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky na akci Tisíc stromků pro Plzeňský kraj 2015. Obec obdrží 30 ks ovocných stromků, včetně stabilizačního a ochranného vybavení a zajistí jejich vysazení a následnou údržbu. HLA PRO 6

6) Různé:

6/1) V pátek, 5. prosince se koná od 17 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti Mikulášská nadílka. Po čertech přijde na řadu loutkové divadlo s pohádkou O hvězdě dobra. Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.

6/2) V sobotu, 6. prosince se koná Výroční valná hromada SDH Němčovice.

6/3) V pátek, 12. prosince je pro děti připravena další tradiční akce Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi. Sraz je na návsi v 15 hodin. Na místě obdrží děti balonky, které pak vypustí na povel rádia Impuls přesně v 15.15 hodin.

6/4) Rozsvícení Vánočního stromu. Předběžný termín je stanoven na Stříbrnou neděli, tj. 14.12. Program a čas ještě upřesníme.

Další jednání zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 18. prosince 2014, zač. v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 14.11. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčovice
dne 30. října 2014
v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod
Přítomno: 7 členů ZO (K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, Bc. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, Galbavý)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
2) Předání osvědčení o zvolení členem ZO
3) Volba zapisovatele
4) Složení slibu členů ZO
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Způsob volby, počet místostarostů, uvolnění starosty
7) Volba starosty, místostarosty, předsedy finančního a kontrolního výboru
8) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
9) Diskuze, usnesení, závěr

1) Jednání zahájil dosavadní starosta obce Karel Ferschmann, přivítal přítomné a seznámil je s výsledky voleb do zastupitelstva obce Němčovice. Konstatoval, že na výsledky voleb nebyla podána žádná stížnost a že jsou přítomni zvolení zastupitelé obce. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední a elektronické desce OÚ dne 23.10.2010, ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích a proto nic nebrání tomu, aby mohlo jednání zastupitelstva pokračovat.

2) Po tomto úvodu poblahopřál přítomným zastupitelům ke zvolení a předal jim osvědčení o zvolení členem ZO, vydané Městským úřadem v Radnicích.

3) Následovala volba zapisovatele, navržena byla paní Vašková. HLA PRO 7

Za předsedajícího zasedání ZO byl navržen Karel Ferschmann. HLA PRO 7

4) Dalším bodem programu bylo složení slibu: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Ten přečetl hlasitě předsedající a jednotliví členové pak s pronesením slova „Slibuji“ potvrdili složení slibu svým podpisem, čímž složili zákonem stanovený slib a mohli se ujmout svého mandátu.

5) Po složení slibu předsedající podal návrh na ověřovatele zápisu paní Pavelkovou a pana Galbavého. HLA PRO 7

6/1) Dále předsedající podal návrh na způsob volby – aklamací nebo tajně. Přítomní zastupitelé rozhodli hlasováním o tom, že volit se budou funkcionáři obce tajně. HLA PRO 4 zdrž 2 proti 1

6/2) Dále bylo hlasováním rozhodnuto o tom, že se bude volit starosta a jen jeden místostarosta. Funkce starosty bude i nadále funkce neuvolněná. HLA PRO 7

7/1) Na starostu byl navržen dosavadní starosta Karel Ferschmann:
Volba starosty: Karel Ferschmann, bytem Němčovice čp. 16, nar. 15.8.1955 HLA PRO 7 ZDRŽ 0 PROTI 0

7/2) Na místostarostu byla navržena zastupitelka Danuše Pavelková:
Volba místostarosty: Danuše Pavelková, bytem Němčovice čp. 37, nar. 28.12.1966
HLA PRO 5 ZDRŽ 0 PROTI 2

7/3) Na předsedu finančního výboru byl navržen Jaroslav Galbavý:
Volba předsedy finančního výboru: Jaroslav Galbavý, bytem Němčovice čp. 47, nar. 18.9.1981
HLA PRO 7 ZDRŽ 0 PROTI 0

7/4) Na předsedu kontrolního výboru byl navržen Stanislav Kapras:
Volba předsedy kontrolního výboru: Stanislav Kapras, bytem Němčovice čp. 46, nar. 9.7.1973
HLA PRO 7 ZDRŽ 0 PROTI 0

8) Po ukončení voleb se ujal řízení zasedání zastupitelstva staronový starosta Karel Ferschmann, který poděkoval všem za důvěru. Dále konstatoval, že považuje volební účast občanů, která byla v obci 50,89 % za dobrou a to zejména, když byla podána kandidátka jediné volební strany.
Dále prohlásil, že vzhledem ke staronovému složení části nově zvoleného zastupitelstva budou obecní povinnosti převzaty bez přerušení. Úřední hodiny OÚ budou i nadále v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin a v sobotu od 14 do 16 hodin.

9) Posledním bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schválení jednacího řádu podle § 96 zákona o obcích, který byl předložen zastupitelům v písemné podobě. HLA PRO 7

10) Závěrem starosta poděkoval všem odstupujícím členům zastupitelstva, bývalému místostarostovi ing. Jakubu Ferschmannovi, bývalému předsedovi finančního výboru Františku Spalovi a zastupiteli ing. Dušanu Horvátovi za vykonanou práci a všem nově zvoleným zastupitelům popřál hodně úspěchů v práci v tomto volebním období.

11) Usnesení a závěr.

Usnesení zastupitelstva obce:

Zastupitelstvo obce zvolilo:
1) Zapisovatelkou Jiřinu Vaškovou, ověřovatele zápisu Danuši Pavelkovou a Jaroslava Galbavého
2) Starostou obce Karla Ferschmanna, bytem Němčovice čp. 16, nar. 15.8.1955
3) Místostarostou obce Danuši Pavelkovou, bytem Němčovice čp. 37, nar. 28.12.1966
4) Předsedou finančního výboru Jaroslava Galbavého, bytem Němčovice čp. 47, nar. 18.9.1981
5) Předsedou kontrolního výboru Stanislava Kaprase, bytem Němčovice čp. 46, nar. 9.7.1973

Zastupitelstvo obce schválilo:
5) Jednací řád zastupitelstva obce

Další jednání zastupitelstva obce svolává starosta na čtvrtek, 20. listopadu 2014 od 19 hodin do místní restaurace.
Jednání ukončeno v 19,46 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce: Karel Ferschmann v.r.
Ověřovatelé zápisu: Dana Pavelková, Jaroslav Galbavý v.r.

Vyvěšeno dne: 24.10.2014
Sejmuto dne:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2014
dne 9. října 2014 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 7 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, ing. J. Ferschmann)
Omluveni: F. Spal, ing. Horvát,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úhrada faktur stavební firmě
3) Smlouva o dílo
4) Rozpočtové opatření č. 3
5) Převody nemovitostí
6) Pronájem bytu v čp. 37
7) Dodatek ke smlouvě s EKO-KOMem
8) Informace o situaci s jírovcem u hospody
9) Různé – Hubertovo jízda, Staročeský jarmark, Drakiáda

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3-7/2014

Nesplněno: 2, 7, 8-6/2014 7/5, 7/6, 7/7-5/2014 8/2-2/2014 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení konečné faktury společnosti DIAMEC s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 571/4027/2014 ze dne 6.6.2014, za provedené stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice ve výši 345 285,– Kč vč. DPH. Celková cena díla za odvedenou práci touto firmou byla 1 200 000,– Kč. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení zálohové faktury firmě Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 1/2014 ze dne 4.9.2014, na stavbu: Stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod, schodiště) ve výši 500 000,– Kč vč. DPH. HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury firmě Petr Staněk, IČO 65556135, Mlečice, na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 2/2014 ze dne 10.9.2014, za výrobu 10 ks psích bud ve výši 55 000,– Kč vč. DPH. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 4/2014 s firmou Miroslav Petrášek, IČO 67928340, Kladno, na zastřešení prostoru pro obsluhu psů (15 m délka, dřevěná konstrukce, trapézová plechová střešní krytina 38 m2) za cenu 76 000,– Kč (neplátce). Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.11.2014. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 5

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.9.2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.9.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 3 schvaluje. HLA PRO 5

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi kupující obcí Němčovice a prodávajícími manželi P. a M. K. z Holýšova na nově označený pozemek pč. 235/2 o výměře 152 m2, v kat. území Němčovice, který byl oddělen GP pro rozdělení pozemku č. 182-104/2014, za cenu 4 560,– Kč. Pozemek bude sloužit jako místní komunikace v západní části obce Němčovice, pro přístup ke stavebním parcelám. Náklady za převod budou hrazeny kupujícím. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5
5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace v obci Němčovice – západní část, s vlastníkem pozemku, ve kterém bude obecní kanalizace uložena: k. ú. Němčovice: ppč. 237/4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s vlastníkem, s uzavřením a podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce ze čtyř došlých písemných nabídek od zájemců na pronájem bytu 1+2 s přísl. I. kategorie o velikosti 54 m2 v I.NP v čp. 37 vybralo nového nájemce paní A. V. z Němčovic. Byt bude předán k užívání od 1.11.2014, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. HLA PRO 4 PROTI 1

7) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s textem Dodatku ke smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. a to z důvodu, že obsahuje všechny pasáže z nové, již dvakrát zastupitelstvem obce odmítnuté smlouvy. Nová smlouva i dodatek jsou nevyvážené a jsou právně nastaveny jednoznačně v neprospěch obcí a měst. Pokud skutečně dojde v budoucnu k tomu, že bude vyseparovaný odpad spalován (energeticky využit) a dozví se to veřejnost, bude to konec třídění využitelného odpadu v ČR a vše nasvědčuje tomu, že se jedná o bezohledný byznys odpadářských lobbistických skupin. HLA PRO 5

8) Starosta informoval přítomné o tom, že na základě geometrického zaměření hranic pozemků pč. 98/1 a 98/2 v kat. území Němčovice bylo zjištěno, že předmětná dřevina (jírovec maďal) roste na společné hranici pozemků, tzn. z části i na pozemku ve vlastnictví obce. Protože obec s pokácením nesouhlasila, bylo správní řízení zastaveno. Následně proběhlo jednání na základě žádosti OS Horní Berounka o vyhlášení dřeviny památným stromem. S jeho vyhlášením všichni spoluvlastníci na předmětném místním jednání dne 10.10.2014 vyslovili souhlas.

9) Různé:

9/1) Stáj Straka: V sobotu, 18.10. Hubertova jízda, zač. v 10 hodin.

9/2) VI. Podzimní němčovický Jarmark: V sobotu, 25.10. se koná v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin.

9/3) Drakiáda: V neděli, 26.10. se koná pro děti na fotbalovém hřišti ve Višňovce od 13 hodin pouštění draků a dráčků.

9/4) Informace: Obec Němčovice prodává ze svého lesního hospodářství jehličnaté palivové dříví v 1 m délkách, cena za prm 900,– Kč. Zároveň nabízíme dopravu dříví v kontejnerech (7 prm) na místo vozidlem LIAZ. Dotazy na tel č. 603 315 320.

Starosta poděkoval všem zastupitelům obce za odvedenou práci ve prospěch obce ve volebním období 2010-2014.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce v novém volebním období svolává starosta na den 30. října 2010, zač. v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,55 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 13.10. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2014
dne 28. srpna 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,07 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, 3 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, F. Spal)
Omluveni: ing. J. Ferschmann, ing. Horvát,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Stanovení počtu členů zastupitelstva
3) Úhrada faktur stavební firmě
4) Výběr dodavatele stavby objektu čp. 22 – II. etapa
5) Výběr dodavatele rozšíření kapacity útulku o 10 kotců
6) Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ
7) Připojení lokality k distribuční soustavě ČEZ
8) Projekt zpomalovací prahy Olešná
9) Záměr nákupu pozemku
10) Nabídka pronájmu obecního bytu
11) Různé – Výsledek jednání o křižovatce, kácení stromů, zájezd do ZOO, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4-5/2014
Nesplněno: 7/5, 7/6, 7/7-5/2014 7/ 2-3/2014 trvá 8/2-2/2014 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2) Starosta informoval o tom, že volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014, byl stanoven jeden volební okrsek, se sídlem v salonku němčovické restaurace. Byla podána jedna kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů I. registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Počet členů zastupitelstva obce Němčovice na nadcházející volební období stanovuje zastupitelstvo obce na 7 (slovy sedm). HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur společnosti DIAMEC s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 571/4027/2014 ze dne 6.6.2014, za provedené stavební úpravy objektu na stpč. 114 a ppč. 417/4 v katastrálním území Němčovice takto:
První dílčí faktura č. 20140423 ze dne 8.7.2014, částka 428 650,– Kč a druhá dílčí faktura č.20140511 ze dne 12.8.2014, částka 426 065,– Kč. Výše faktur za dosud provedené stavební práce odpovídá skutečně odvedenému dílu, dle stavebního deníku. Účetní obce, paní Vašková se pověřuje jejich proplacením ve stanoveném termínu. HLA PRO 5

4) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod) obdržela obec celkem čtyři cenové nabídky:
1. Firma Monhart, Rokycany 441 022,– Kč vč. DPH
2. Firma Matoušek, Praha- Černý most 414 700,– Kč vč. DPH
3. Firma Simler, Plzeň 443 972,– Kč vč. DPH
4. Firma Petrášek, Kladno 405 567,– Kč, neplátce

Jediným kritériem hodnocení nabídek byla stanovena nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z Plzeňského kraje v rámci programu PSOV. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.11.2014. Na základě předložených nabídek zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Miroslava Petráška, Kladno, IČO 67928340. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 5

5/1) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks kotců pro psy o rozměrech 2 x 2 m, včetně montáže a dopravy, schvaluje zastupitelstvo obce uzavření smlouvy o dílo s firmou Vlastimila Baborovského, ze Sedlecka, IČO 10375571, za cenu 193 990,– Kč vč. DPH. Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.10.2014. Starosta se pověřuje jejím podpisem.
HLA PRO 5

5/2) Na základě vyhlášeného poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks zateplených dřevěných bud pro psy, včetně dopravy, schvaluje zastupitelstvo obce uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Staněk, Mlečice, IČO 65556135 za cenu 55 000,– Kč (neplátce). Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.10.2014. Starosta se pověřuje jejím podpisem. HLA PRO 5

6/1) Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou nové příhradové transformační stanice na pozemcích ve vlastnictví obce pč. 466, 469, 468 a 418/2 v katastrálním území Němčovice, která nahradí stávající čtyřsloupovou stanici z roku 1963. Souhlas, který se vydává společnosti ENPRO Energo s.r.o., bude rovněž platný pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. Pozemky budou zatíženy pouze páskovými zemniči, uložené v kabelové rýze 0,35×0,5 m. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
HLA PRO 5

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o použití pozemků na stavbu Němčovice, p236/1, kabel NNn, stavebníkovi ČEZ Distribuce, a.s., na pozemcích pč. 233/16, 237/5, 234/3, 236/1, 238/1 v kat. území Němčovice. Z důvodu nesouhlasu majitelek pozemku 234/1 s trasou kabelu NN, byla provedena úprava trasy kabelu. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

6/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. IV-12-0009481/VB/1 Němčovice, p236/1, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 233/16, 234/3, 236/1, 237/5 a 238/1 v kat. území Němčovice. Předpokládaný rozsah omezení pozemků věcným břemenem činí 73,9 m2 v celkové délce trasy vedení NN 105 m, zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 1 100,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

7) Starosta přítomné informoval o tom, že podal společnosti ČEZ Distribuce a.s., žádost o připojení lokality celého západního stavebního obvodu v Němčovicích, které systémově vyřeší kompletní připojení všech stavebních pozemků v daném území, zruší stávající sloupový liniový energovod a veškeré kabely budou vedeny zemí. Zároveň budou do budoucích výkopů připraveny a uloženy kabely na budoucí instalaci veřejného osvětlení v dané lokalitě. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce projednalo návrh na instalaci zpomalovacích prahů na místní komunikaci části obce Olešná, který zpracovala Projekční kancelář dopravních staveb ing. Škubalové z Plzně. Součástí projektu je Technická zpráva a Situace. Po vydání stavebního povolení bude zastupitelstvu předložen návrh na instalaci tohoto dopravního značení, podle schválené PD. Zajistí starosta, zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým technickým řešením. HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí nově označeného pozemku pč. 235/2 o výměře 152 m2, v kat. území Němčovice, který byl oddělen GP pro rozdělení pozemku č. 182-104/2014. Pozemek bude sloužit jako místní komunikace v západní části obce Němčovice, pro přístup ke stavebním parcelám. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníky. HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu bytu: byt 1+2 s přísl. I. kategorie o velikosti 54 m2 v I.NP v čp. 37. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 30. září 2014. HLA PRO 5

11) Různé:
11/1) Starosta informoval přítomné o jednání dotčených orgánů, za přítomnosti zástupců odboru dopravy, policie, SÚS, projektantky ing. Škubalové a starosty, ve věci zajištění bezpečného vyjíždění pro naše občany z křižovatky Němčovice x Olešná na hlavní silnici II. třídy, která je místem častých dopravních nehod, nepřehledný výjezd z vedlejší silnice na hlavní. Z jednání vyplynulo, že bude požádána projektantka o vypracování situace křižovatky s rozhledovými poměry a s návrhem řešení. Do té doby bylo přislíbeno zástupcem odboru dopravy, že písemně vyzve zemědělské subjekty k dodržování pěstování kukuřice v silničních ochranných pásmech tak, aby byly trvale zajištěny bezpečné výhledy do křižovatek. Dále zástupce policie slíbil, že v tomto úseku bude častěji měřena rychlost projíždějících vozidel. Dále bylo konstatováno, že rekonstrukce komunikace II. tř. od Břas až na Liblín je v nedohlednu, tím pádem i vylepšení rozhledových poměrů plánovaným posunutím autobusové zastávky směrem dovnitř obce, kde by na jejím místě měl vzniknout odbočovací záliv dle schválené PD. O dalším jednání bude starosta veřejnost informovat.

11/2) Zastupitelstvu obce byla předložena Petice občanů s názvem „Na záchranu jírovce u němčovické hospody“ s podpisy občanů, ve věci žádosti vlastníka pozemku pč. 98/1 v kat. území Němčovice, který požádal zdejší obecní úřad o vydání povolení ke kácení nelesní zeleně – jírovce, rostoucího za plotem u hospody. Občané peticí protestují proti tomu, aby tento strom, který je spjat historicky s prostorem za němčovickou hospodou a jehož stáří se odhaduje na více jak 120 let, byl pokácen. Strom, který roste na hranici pozemků hned za plotem a který je naprosto zdravý, s široce rozložitou korunou na straně hospodské zahrádky, patří neodmyslitelně k obci. Dřevina zde plní řadu důležitých funkcí (poskytuje stín, eliminuje hluk a prach, a vytváří příznivé mikroklima především pro naše občany, kteří zde trvale žijí). Dále zde plní funkci krajinotvornou, kulturní a estetickou. Tento jírovec, který žadatel nezasadil a dostal se do jeho vlastnictví jen čarou na katastrální mapě při dělení obecního pozemku, je součástí obce a je dědictvím po našich předcích. Dále v petici požadují, aby zastupitelstvo obce využilo veškerých zákonných právních kroků k tomu, aby zabránilo pokácení tohoto pro obec významného stromu. Starosta, který v této věci provádí přenesený výkon státní správy, jako zástupce obecního úřadu, ujistil přítomné, že obec je ze zákona účastníkem správního řízení a bude moci své námitky a připomínky uvést do protokolu při místním šetření.

11/3) Každoroční zájezd do ZOO na konci prázdnin se uskuteční v neděli, 31. srpna 2014, tentokrát vlastním autobusem. V anketě, která byla na našich webových stránkách, si nejvíce hlasujících přálo navštívit ZOO v Jihlavě. Odjezd z Němčovic do jihlavské ZOO je v 8 hodin od školy. Zájezd je plně obsazený.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 9.října 2014, zač. v 19 hodin
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 29.8. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2014
dne 26. června 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 4 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras)
Omluveni: ing. J. Ferschmann, ing. Horvát, F. Spal
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
3) Závěrečný účet hospodaření obce a účetní závěrka za rok 2013
4) Poptávkové řízení na dodavatele stavby objektu čp. 22 – II. etapa
5) Poptávkové řízení na rozšíření kapacity útulku o 10 kotců
6) Rozpočtové opatření č. 2
7) Různé: Přijetí dotace, Okresní soutěž v požárním sportu, 1. Retro jízda vozů socialismu, vyhlášení vesnice roku, Zájezd do ZOO

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4-4/2014
Nesplněno: 7/2-3/2014 trvá 8/2-2/2014 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu auditora o výsledku hospodaření obce v roce 2013. Tento dokument bere zastupitelstvo obce na vědomí.

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 6.6.2014 do 26.6.2014. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.): 8.737,4 Kč, výdaje 8.239,7 Kč, saldo P-V 497,7 Kč. HLA PRO 4

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2013 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. HLA PRO 4

4) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – II. etapa (krov, izolace, střešní krytina, klempířské práce, střešní okno, hromosvod). Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z Plzeňského kraje v rámci programu PSOV. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Stavební úpravy čp. 22 v Němčovicích – II. etapa NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 31. července 2014 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. července 2014 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.11.2014. HLA PRO 4

5) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks kotců pro psy o rozměrech 2 x 2 m, včetně montáže a dopravy. Dále se vyhlašuje poptávkové řízení na výrobce (dodavatele) 10 ks zateplených dřevěných bud pro psy, včetně dopravy. Další informace o požadovaných technických parametrech podá zájemcům starosta obce. Zájemci podají své nabídky písemně, nebo emailem v termínu nejpozději do 31. července 2014. Předpokládaný termín dodání zařízení je do 30.10.2014. HLA PRO 4

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.5.2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.5.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 4

7) Různé:

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce na technické zhodnocení CAS 32 Speciální – nákup 8 ks pneumatik ve výši 40 000 Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 4

7/2) Starosta informoval přítomné o přípravách akce Okresní soutěž v požárním sportu okresu Rokycany, která se uskuteční v sobotu, 28. června 2014 v němčovické Višňovce. Spoluorganizátorem je SDH Němčovice.

7/3) Starosta pozval občany naší obce k návštěvě a účasti na vyhlášení Vesnice PK roku 2014. Odjezd autobusu z obce bude v sobotu, 2.8.2014 ve 12 hodin od školy. Jako minulý vítěz budeme předávat vesnickou vládu vítězné obci.

7/4) Starosta informoval přítomné o 1. retro jízdě vozů socialismu (aneb „V čem jsme jezdili“), která se bude konat dne 9. Srpna 2014. Organizátorem akce je VCC Plzeň. Začátek je před Muzeem dopravy ve Strašicích. Ukončení jízdy bude v Němčovicích, kde bude zajištěno pro účastníky občerstvení. Přihlášky účastníků se přijímají do 20.7.2014.

7/5) Starosta informoval přítomné o zájezdu do ZOO na konci prázdnin, který se uskuteční v neděli, 31. srpna 2014, tentokrát poprvé již vlastním autobusem. Místo zájezdu není dosud stanoveno a na našich webových stránkách bude k dispozici anketa pro hlasování.

7/6) Starosta informoval přítomné o tom, že Dopravní inspektorát Rokycany PČR vydal písemné stanovisko, ve kterém konstatoval, že stavba protipovodňového opatření v Olešné vykazuje nedostatky v rozporu s ČSN 736201 a to, že chybí odrazný obrubník jako vodící bezpečnostní prvek sloužící k odražení vozidla od zábradlí stavby a zabraňuje následnému pádu do uvedeného zařízení a dále, že zábradlí nezabraňuje přelézání a prolézání dětmi. K PD této stavby se DI PČR nevyjadřoval a z tohoto důvodu byla takto stavba i zkolaudována. Starosta vyvolal jednání s vodoprávním úřadem, který svolá k tomuto problému jednání za účasti dotčených orgánů a obec bude požadovat po stavebníkovi nápravu.

7/7) Starosta informoval přítomné o tom, že rovněž písemně požádal odbor dopravy MěÚ Rokycany, aby svolal jednání dotčených orgánů ve věci zajištění bezpečného vyjíždění pro naše občany z křižovatky Němčovice x Olešná na hlavní silnici II. třídy, která je místem častých dopravních nehod často s vážnými následky. Občané si stěžují na obecním úřadě na skutečnost, že by měla v této věci místní samospráva udělat nějaká účinná opatření, která by výjezd z vedlejší na hlavní usnadnila a ochránila. Nejvíce kolizí je hlavně s řidiči silných motorek, kteří rovinu mezi vzdálenými horizonty využívají k rychlé jízdě. Bohužel, také zde jezdí vysokou rychlostí i někteří automobilisté, často zde předjíždějí kamiony. Je třeba kvalifikovaně posoudit, zda by bylo řešením přemístění značek začátek obce a konec obce na hlavní silnici (od Bílků až za křižovatku), dále doplnit značky radarem, figurínou policisty, světelnými semafory, žádostmi o časté měření rychlosti na PČR ad. Obec je srozuměna, že se na doplňcích dopravního značení bude finančně podílet. Výhled do křižovatky by měla rovněž zlepšit rekonstrukce této silnice II. tř., při které má být posunuta autobusová zastávka směrem dovnitř obce a na jejím místě by měl vzniknout odbočovací záliv dle PD.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. srpna 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,10 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 27.6. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 4/2014
dne 22. května 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, X veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, S. Kapras, ing. J. Ferschmann)
Omluveni: ing. Horvát, F. Spal,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Dodatky č. 1 ke smlouvě o věcném břemenu kanalizace
3) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
4) Smlouva o dílo č. 1 s firmou DIAMEC s.r.o.
5) Smlouva o úpravě smlouvy ČEZ
6) Žádost o dotaci PK na rozšíření kapacity útulku o 10 kotců
7) Návrh smlouvy o spolupráci o Digitální technické mapě PK + OZV č. 1/2014
8) Osvětlení LED v SDO a útulku
9) Rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL – kamerový systém
10) Různé: Dětský den, Okrsková soutěž v požárním sportu, Fotbalové utkání, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 -3/2014 4, 6-2/2014 9-5/2013
Nesplněno: 7/2-3/2014 trvá 8/2-2/2014 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace v obci Němčovice – východní část, s vlastníky pozemků, ve kterých bude obecní kanalizace uložena: ppč. 52/2, 53, 55/2 a 58/1 a 467 (dříve 167), 464 (dříve 79/35) a 465 (dříve 79/36), vše v kat. území Němčovice. Dodatek č. 1 prodlužuje platnost smluv o tři roky, tj. do roku 2017. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem těchto dodatků. HLA PRO 5

3/1) Zastupitelstvo obce projednalo text nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., evidenční číslo 10/0134 a až na větu uvedenou v čl. IV., odst. 4 …“anebo k předání do zařízení na energetické využití odpadů“, dále vyjma čl. XIII., dále vyjma odst. 2, 3 a 4 v čl. XVII a celého čl. XVIII s textem smlouvy souhlasí, smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce dále schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., kterým pověřuje plněním některých svých povinností přesně specifikovaných v dodatku, firmu Becker Bohemia s.r.o., provozovna Kralovice. Starosta je pověřen podpisem dodatku č. 1 HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2014 (č. SOD zhotovitele 571/4027/2014), na základě výsledku hodnocení výběrové komise ze dne 5.5.2014, se společností DIAMEC, s.r.o. Praha 5, jako zhotovitele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – I. etapa“, v rozsahu položkového rozpočtu ceny díla 1 200 000 Kč. vč. 21 % DPH, s termínem realizace díla do 30. 9.2014. Zhotovitel poskytne záruku v délce 60 měsíců na dokončené dílo. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o úpravě smlouvy č. 10107730 mezi obcí Němčovice a společností ČEZ Prodej, s.r.o., podle které bude odběr elektrické energie účtován podle garantované produktové řady ČEZ FIX. Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2015. Starosta se pověřuje podpisem této dohody. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Naléhavé potřeby a havarijní stavy PK pro rok 2014 ve výši 320 000 Kč na rozšíření kapacity útulku pro psy o 10 ks kotců. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 5

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy (DTMPK) veřejné správy Plzeňského kraje mezi obcí Němčovice a Plzeňským krajem. Předmětem a účelem smlouvy je vymezení zásad společné tvorby DTMPK obce vymezené rozsahem správní hranice obce. Obec se zavazuje uhradit finanční příspěvek od 1.1.2016 ve výši 2 Kč za jednoho obyvatele formou roční platby za předcházející rok. Předpokládaná doba udržitelnosti projektu je do 30.6.2020. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 1/2014 o vedení technické mapy obce. Podle této vyhlášky má povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy obce. Změnu ohlásí předáním ověřené geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě výkonnému správci technické mapy obce. Vyhláška nabude účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Kabelspoj, s.r.o., na osazení 4 ks stávajících stožárů osvětlení sběrného dvora a útulku svítidly LED za částku 21.780 KČ, VČ. DPH. Po uvedení osvětlení do provozu bude sledována spotřeba el. energie a svítivost. Po vyhodnocení těchto údajů bude ZO jednat o případném rozšíření tohoto typu svítidel na veřejné osvětlení v obci. Zastupitelstvo pověřuje starostu vystavením objednávky na specifikované práce. HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu – rozhodnutí Rady Fondu ASEKOL o podpoře projektu č. 2014047 na Kamerový systém Sběrného dvora s finanční podporou 35 000 Kč. Zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory s touto společností a starostu pověřuje jejím podpisem. Firma Pavel Staněk připraví konečnou cenovou nabídku na provedení instalace a dodávku kamerového systému, včetně termínu provedení. Původní kamerový systém bude demontován a instalován ke kulturnímu domu čp. 16 v obci Němčovice. HLA PRO 5

10) Různé:

10/1) Časové rozložení programu Dětského dne, 8.6.2014 pro jednotlivé účinkující. Ozvučení zajišťuje firma pana Hrdého. Vstup pro děti zdarma, nutnost registrace na OÚ.
Program:

13,00 – 13,30 hod. Jitka Střelečková a její soutěže (30´)
14,00 – 14,30 hod. Pohádka o červené Karkluce, loutkové divadlo Kašpárek V Boudě, (30´)
14,30 – 15,00 hod. Musado – ukázka aktivních záloh Armády ČR (30´)
15,00 – 15,45 hod. Adámek mezi broučky, loutkové divadlo Třemošná (45´)
16,00 – 16,50 hod. Mordyjepardyjesaprlot, loutkové divadlo (50´)

Doprovodný program:
12,00 – 17,00 hod. Nafukovací a zábavné atrakce, (Skákací hrad, motorky, malování na obličej)
14,00 – 17,00 hod. Střelnice Buffalo-Bill
14,00 – 16,00 hod. Raftování na rybníku, SDH Němčovice
14,00 – 16,00 hod. Hasičské autíčko, Soptíci Němčovice
Táborák, Opékání špekáčků

10/2) Starosta informoval přítomné o účasti našich hasičů na Okrskové soutěži v požárním sportu, která se uskuteční v sobotu, 24. května 2014 na hřišti v Břasích.

10/3) Starosta informoval přítomné o naplánovaném sousedském fotbalovém utkání mezi obcemi Němčovice a Újezd u Svatého Kříže, které se uskuteční v sobotu, 31. 5. 2014. Začátek klání je naplánován na patnáctou hodinu, jeho hlavním arbitrem bude Václav Havránek, mezinárodní rozhodčí FIFA. Po utkání je připraven penaltový rozstřel a soutěž v přesném kopu na cíl. Pro diváky i hráče je přichystáno občerstvení. Akce se koná při příležitosti Evropského dne sousedů.

10/4) Starosta seznámil přítomné o přípravách na volby do Evropského parlamentu EU, které se budou konat v pátek 23.5. a v sobotu 24.5. Bude připravena opět jen jedna volební místnost v salonku němčovické restaurace. Byla již jmenována zapisovatelka OVK, starosta jmenoval a doplnil starosta členy okrskové volební komise. Hlasovací lístky jsou včas rozneseny do všech domácností. Občané mohou volit pouze s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas.)

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. června 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,55 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 23.5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2014
dne 17. dubna 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, 6 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, F. Spal,)

Omluveni: S. Kapras, ing. J. Ferschmann
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Územní působnost MAS Světovina
3) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného 2014
4) Smlouva kupní a o zřízení věcného břemene, smlouva o bezúplatném převodu
5) Poptávkové řízení na dodavatele stavby „Přestavbu domu čp. 22“
6) Návštěva prezidenta ČR v Němčovicích
7) Máje – příspěvek, Nedělní klid
8) Různé: Ukliďme svět, Velikonoce v útulku, CITO Němčovice, Čistá Horní Berounka, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 5, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9-2/2014 5-1/2014
Nesplněno: 4, 6, 8/2-2/2014 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6 trvá-8/2013 9-5/2013 11/1-1/2014

2) Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce Němčovice do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Světovina na období 2014 -2020 realizované místní akční skupinou MAS Světovina o. p. s. HLA PRO 5

3/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2013:
Výdaje celkem: ………………………………..43.711,– Kč
Příjmy celkem: …………………………………74.116,– Kč
Počet připojených osob ………………………. 98
Počet provozoven ……………………………….. 2
Pohledávky ………………………………………. 0
Závazky ………………………………………….. 0
Výsledek hospodaření …………………… 30.405,– Kč

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2013 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 52.614,– (5.474,– 2010, 159,– 2011, 16.576,– 2012 Kč, 30.405,– 2013). HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2014 nezměněnou výši paušálu stočného, která činí částku 650,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2014:
Výdaje celkem: …………………………… 90.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..……… 65.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako schodkové, s ohledem na větší plánované výdaje v roce 2014 (výměny hadic, nerezových spon, nákup a dovoz kačírku, výměna části potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet). Zvýšení počtu připojení v roce 2014 se předpokládá o 4 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje text kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene podle usn. ZO č. 4-2/2014 ze dne 20.3.2014, kterou vypracovala notářka JUDr. D. Jeřábková. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Němčovice a ČR – HZSPK o bezúplatném převodu majetku – rámová hydraulická pila TOS. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

5) Vyhlášené poptávkové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – I. etapa“ usnesením č. 6-2/2014, mění zastupitelstvo obce v části kritérium při hodnocení nabídek, kterým byla nejnižší nabídková cena, na kritérium množství odvedených stavebních prací v hodnotě 1,2 mil. Kč vč. DPH podle schválené projektové dokumentace. Důvodem této změny jsou rozpočtem omezené finanční prostředky stavebních úprav v první etapě, které má obec k dispozici. Výběr dodavatele stavby bude proveden zastupitelstvem obce dne 5. května v kanceláři OÚ v 17 hodin. Smlouva o dílo pak bude schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, tj. 22.5. HLA PRO 5

6) Starosta informoval přítomné o tom, že dle sdělení hejtmana PK, Václava Šlajse, navštíví v poslední den návštěvy Plzeňského kraje pan prezident Němčovice, Vesnici PK roku 2013. Termín byl stanoven na pátek, 16. května, čas nebyl protokolem dosud upřesněn. Předpokládá se setkání s občany u divadélka „Pod schody“, kde bude zajištěno ozvučení. Ukázku ze svého vystoupení předvedou Soptíci MŠ. Předpokládaná doba návštěvy je 30 minut.

7/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 5

7/2) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk.

8/1) V sobotu, 19. dubna se koná už po osmé v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word úklid odpadků spojený s vycházkou do přírody. Start je ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné.

8/2) V sobotu, 26. dubna mají v Olešné v 9,45 hodin sraz geocacheri na pátém setkání CITO Němčovice 2014 a budou čistit stráně nad řekou Berounkou od odpadků a nepořádku. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

8/3) V sobotu, 17. května se bude konat druhý ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Darové u přívozu a skončí nad jezem v Olešné. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. května 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 18.4. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 2/2014
dne 20. března 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,08 hod.

Přítomni: 4 členové ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)
Omluveni: S. Kapras, ing. Horvát, F. Spal,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouva s ČS, a.s.
3) Smlouva na dopravní obslužnost, o spolupráci
4) Smlouva kupní a o zřízení věcného břemene
5) Žádost Úřadu práce
6) Poptávkové řízení na přestavbu domu čp. 22
7) Rozpočtové opatření č. 1
8) Informace o jednání OS, KPÚ, MK, volby do EP
9) Různé: Němčovické vepřobraní, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, J. Ferschmann
Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 4

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6-1/2014 9/1-8/2013 7/2-6/2013
Nesplněno: 5, 9/2, 11/1-1/2014 5, 9/6-8/2013 9-5/2013 9-9/2011 trans. do 11/1-1/2014

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 843454369-14 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 4

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje písemný dodatek č. 1/2014 o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a úhradu příspěvku na rok 2014. Starosta se pověřuje jeho podpisem, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2014. HLA PRO 4

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., s předmětem smlouvy na sběr a převzetí nepotřebného textilu a párové obuvi (textilní odpad). Podle této smlouvy budou v obci umístěny dva kontejnery, které bude firma pravidelně vyvážet. Za každý umístěný kontejner bude obec hradit nájemné ve výši 1000,– Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 4

4) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku pč. 296/6 (pozemek bude mít nové parcelní číslo podle nového GP) o výměře 108 m2 v katastrálním území Němčovice od manželů Dabrowských z K. D. za částku 18.000,– Kč. Dále zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro zajištění přístupu na pozemek zahrady u domu čp. 32 v části obce Němčovice po pozemcích ve vlastnictví obce pč. 417/5, 296/5 a 296/6 (tento pozemek bude mít nové parcelní číslo podle nového GP) v šíři 3 m a v přímém směru z hlavní silnice na pozemek pč. 296//4, kde bude vybudován nový vjezd na pozemek. Náklady spojené s převodem nemovitosti a zápisem věcného břemene uhradí obec. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 4

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 4

6) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – I. etapa. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu podpory venkova. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Stavební úpravy čp. 22 v Němčovicích – I. etapa NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 30. dubna 2014 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 30. dubna 2014 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.10.2014. HLA PRO 4

7) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 20-III/12 2014. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 20.3.2014, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 1 schvaluje. HLA PRO 4

8/1) Starosta informoval přítomné o odročení soudního jednání z důvodu pracovní neschopnosti právní zástupkyně obce, nový termín jednání není dosud znám.

8/2) Starosta podal přítomným informace o stavu komplexní pozemkové úpravy v Olešné, o počtu podaných odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, o rozeslání žádostí občanům, kteří jsou vlastníky zemědělských pozemků v katastrální území Němčovice. V případě souhlasu nadpoloviční většiny by byla KPÚ zahájena společně KPÚ Lhotka u Radnic a Chockov.

8/3) Starosta informoval přítomné o postupu projekční kanceláře ing. Škubalové ve věci vypracování PD na místní komunikaci v části obce Němčovice, o jednání s vlastníky sousedních parcel a o přípravě žádosti na vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. Obci chybí dosud písemný souhlas se stavbou od manž. Kupilíkových.

8/4) Starosta informoval přítomné o postupu při přípravě voleb do Evropského parlamentu.

8/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na ekologické projekty 2014, dotační titul č. 4: podpora zpracování projektových dokumentací – kanalizace a čistírny odpadních vod – v Olešné u Radnic. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 4

8/6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci pro oblast ochrany vod, z programu PK Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2014 ve výši 524 tis. Kč na akci Němčovice – kanalizace, západní část, stoky A1b, A2. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 4

9) Různé: V sobotu 29. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 17. dubna 2014, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,30 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 21.3. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2014
dne 30. ledna 2014 v místní restauraci
Začátek: 19,04 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 6 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras)
Omluveni: ing. Horvát
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2013 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2014
5) Strategie nákupu pozemků
6) Odměny členům zastupitelstva
7) Záměr pronájmu pozemků
8) Schválení žádostí o dotace
9) Finanční příspěvek na činnost
10) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
11) Různé: Optický kabel, Němčovický masopust 2014 a Dětský maškarní karneval, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5-9/2013 5-6/2013
Nesplněno: 5, 9/1, 9/6-8/2013 5-8/2013 7/2-6/2013 9-5/2013 9-9/2011 (kabel Ne-NET)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2013 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.022,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.785,6 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 260,1 Kč
převod z roku 2012 + 20,9 Kč HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 19.12.2013, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2013, ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 5.1. a ukončena 16.1.2014. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):

závazky – 1.072,8
pohledávky 103,9
pokladna 28,3
zákl. běžné účty 231,8
software 120,7
movitý majetek 12.584,8
DDHM 1.860,0
stavby 24.747,0
pozemky 2.591,2
umělecké předměty 200,0
poř.majetku 0,0
celkem majetek 42.297,0

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč

2002 3.530,2
2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
2008 19.132,8
2009 32.194,4
2010 36.718,5
2011 37.222,9
2012 41.437,3
2013 42.297,0

HLA PRO 6

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2014 (podrobný rozpis v příloze):
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.287,6 Kč
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje strategii nákupu pozemků ve správním obvodě obce, starostovi postup při uzavírání smluv, při projednávání podmínek s vlastníky, cenové limity za m2 a způsoby financování. HLA PRO 5 ZDRŽ 1

6) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 18.12.2013 změnu v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce platnou od 1.1.2014 takto: Měsíční odměny členům zastupitelstva se stanoví na částku 750,– Kč (dosud 600,–), předsedům výborů se stanoví na částku 1060,– Kč (dosud 860,–), starostovi obce se stanoví na částku 6500,– Kč (dosud 3200,–). Místostarostovi zůstává odměna ve výši 1650,– Kč beze změny. HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku pč. 417/1 o výměře 16 m2, který je oplocenou předzahrádkou průčelí domu čp. 29 v obci Němčovice, paní M. Solarové z Němčovic na dobu do 31.12.2023 za jednorázové nájemné ve výši 500,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku pč. 1277/2 o výměře 21 m2, který je oplocenou předzahrádkou průčelí domu čp. 9 v obci Němčovice, část Olešná u Radnic panu R. Halbichovi z Prahy 8 na dobu do 31.12.2023 za jednorázové nájemné ve výši 500,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

8/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Ekologické projekty PK pro rok 2014 ve výši 38 tis. Kč na akci Čistá Horní Berounka – 2. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.
HLA PRO 6

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2014 ve výši 40 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 6. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 6

9/1) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 6

9/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 9121013425 od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 86.671,– Kč za přeložku sloupu v Olešné – stavba Němčovice, část Olešná, p. 1277/2, vNN, č. projektu – 12-0002314, podle uzavřené smlouvy ze dne 9.1.2014, kterou schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 2/2-2/2013 ze dne 28. 3.2013. HLA PRO 6

10) Zastupitelstvo obce se připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude již po desáté vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 6

11) Různé:
11/1) Instalace optického kabelu NE-NET do Olešné – za přítomnosti zástupce společnosti SITEL spol. s r.o., vedení obce, zástupce O2 se diskutoval dne 23.1. postup prací při instalaci kabelu na sloupovou trať do Olešné. Společnost O2 nesouhlasí se zavěšením kabelu na sloupy, ani nesouhlasí s odprodejem sloupů, neboť slouží k připojení sedmi abonentů telefonních linek v Olešné (čp. 46 – J.Beran, čp. 26 – Fr. Svoboda, čp. 13 – Zrostlíkovi, čp. 34 – Štrunc, čp. 35 – Piksovi, čp. 10 – Neubauerovi, če. – Novák). Z tohoto důvodu bylo dojednáno, že starosta se pokusí zjistit další možnosti instalace tohoto optického kabelu, protože přenos internetu tímto opatřením by měl významně vylepšit komfort připojení uživatelům obecní internetové sítě NE-NET v Olešné a okolí.
HLA PRO 6

11/2) Starosta informoval přítomné o průběhu prvního jednání u Okresního soudu v Rokycanech ve věci žaloby obce na náhradu škody od žalované Kladrubské a.s. Jednání bylo odročeno na 18. 3. 2014.

11/3) V sobotu 8. března pořádá obec Němčovický masopust 2014 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 6

11/4) V neděli 9. března pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v klubovně Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, slosovatelné vstupenky a občerstvení. Vstup v maskách.

11/5) Starosta podal informace o politice zaměstnanosti obce ve spolupráci s Úřadem práce v Rokycanech. V současné době je na VPP u obce zaměstnáno celkem 15 pracovníků, z toho jsou 3 dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Od 1.2. nastupuje další pracovnice (SD, ÚT), z toho na konci dubna t.r. končí prac. smlouva 9 pracovníkům. Za tyto pracovníky bude hledat obec mezi uchazeči Úřadu práce náhradu. Pracovníkům je vyplácena minimální mzda ve výši 8500,– brutto, krytá příspěvkem od ÚP v plné výši. Zastupitelstvo obce schvaluje postup při přijímání nových pracovníků do obce na VPP pro rok 2014. HLA PRO 6

11/6) Starosta informoval přítomné o výkonu obecně prospěšných prací (OPP) u zdejšího obecního úřadu, které jsou vykonávány ve prospěch obce na základě rozhodnutí soudu v součinnosti s Probační a mediační službou v Rokycanech. V současné době je zde vykonávají celkem 3 odsouzení.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 6. března 2014

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20.40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 31.1. 2014