Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2015
dne 15. října 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,03 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras,
Mgr. Střelečková) Omluveni:

Hosté: 7 veřejnost

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Poptávkové řízení – výsledek, Smlouva o dílo – kanalizace
3) Poptávkové řízení ČOV
4) Smlouva EKO-KOM, ČEZ – Distribuce
5) Úhrada faktury
6) Rozpočtové opatření č. 7
7) Dopravní řešení na silnici II.tř.
8) Různé – Jarmark, Drakiáda, Svatomartinský lampionový průvod

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/4-7/2015 11/2-5/2015 5-8/2013 (ČEPS)

Nesplněno: 8/3-7/2015 3-6/2015 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika)

2) Zastupitelstvo obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Němčovice – kanalizace, stoka A2 š5a – š15 konstatovalo, že do stanoveného termínu byla doručena pouze jedna nabídka od firmy Karel Lukeš, Volduchy 180, zemní práce, IČO 18738702, nabídnuta byla cena 299 899,– Kč vč. DPH, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 1. 2016. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2015. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Oprava části ČOV Němčovice. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – oprava ČOV“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 19. listopadu 2015 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 19. listopadu 2015 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 31.12.2015 HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nově upravené smlouvy č. OS1014420000730 se společností EKO-KOM, která obsahuje některé změny, které byly připomínkovány starostou obce na jednání s právním zástupcem této společnosti dr. Kořánem. Vzhledem k tomu, že obec nemá v současné době možnost volby jiné AOS, s odkazem na skutečnost, že by obec byla ošizena o finanční prostředky za vyseparovaný obalový odpad, nezbylo jí, než jako správný hospodář smlouvu v nouzi podepsat. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst v lokalitě Němčovice, ppč. 221/2, č. 15_SOBS01_4121128810, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky v k. ú. Němčovice. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 200 000 Kč firma Pavel Ferschmann, podle uzavřené SoD č. 1/2015. HLA PRO 7

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.9.2015. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.9.2015, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 7 schvaluje. HLA PRO 7

7) Starosta informoval o jednání s ing. Honzíkem, který je autorem PD na rekonstrukci silnice II. tř. Břasy – Liblín. Předložil přítomným situační výkres, na kterém byl zapracován návrh autobusových zastávek včetně středového ostrůvku podle návrhu plk. Tomana PČR, jako změna stavby před dokončením. Ze situace vyplývá, že pokud by se podařilo obci vykoupit úzký pruh pozemků na západní straně silnice, bylo by možné vybudovat i na této straně záliv pro autobus, včetně chodníku. Tento návrh zajišťuje bezpečné přecházení této silnice pro naše občany. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníky pozemků, k zajištění geometrického plánu k jejich případnému oddělení. Financování akce by bylo po dohodě s PK a SÚS zajištěno tak, že stavební prvky silnice by byly hrazeny z rozpočtu kraje, chodníky a přístupové cesty z rozpočtu obce. Zastupitelstvo tento postup schvaluje.
HLA PRO 7

8) Různé:
8/1) V pondělí, 19. října bude v útulku natáčet opět ČT se Zdeňkem Srstkou pořad Chcete mě?

8/2) V pátek, 23. října se uskuteční od 16 hodin na němčovickém fotbalovém hřišti přátelské fotbalové utkání. Týká se domácího mužstva FC Dukla Němčovice a hostujícího týmu, složeného z úředníků Krajského úřadu a zastupitelů Plzeňského kraje.

8/3) V sobotu 24. října se uskuteční pravidelné školení řidičů z povolání v klubovně hasičského domu, začátek v 8 hodin.

8/4) V sobotu, 31.10. se koná v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin další ročník VII. Podzimního němčovického Jarmarku.

8/5) Drakiáda: V neděli, 1. Listopadu se koná pro děti na fotbalovém hřišti ve Višňovce od 13 hodin pouštění draků a dráčků.

8/6) V pátek, 6. listopadu se uskuteční poslední vystoupení němčovických Soptíků o přestávce prvoligového utkání FK Dukla – FK Příbram, na stadionu na Julisce. Doprava na místo je zajištěna autobusem, odjezd od MŠ Radnice v 18 hodin. Termín bude upřesněn (bude-li zápas přenášet TV)

8/7) Ve středu, 11. listopadu zveme děti do Svatomartinského lampionového průvodu, který začne v 18 hodin na návsi u obecního úřadu.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 19. listopadu 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 16.10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 7/2015
dne 3. září 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,03 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová,
Omluveni:
Hosté: 5 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Poptávkové řízení – výsledek, Smlouva o dílo – fasáda čp. 22
3) Poptávkové řízení na dodavatele stavby kanalizace
4) Žádost o dar – ČEPS
5) Přijetí dotací
6) Nabytí movité věci
7) Projekt VÚMOP – protipovodňové opatření v k.ú. Němčovice
8) Různé – Loučení s létem, Hubertova jízda, Jarmark

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 4, 5, 6, 7-6/2015 10-5/2015
Nesplněno: 3-6/2015 11/2-5/2015 10/3-4/2015 trvá 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem otevírání obálek ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády 490 m2. Do stanoveného termínu byly doručeny tři nabídky a nejnižší nabídnutá cena byla v obálce č. 2: Pavel Ferschmann, zednické práce, IČO 67793363, nabídnutá cena byla 519 480,– Kč vč. DPH, tj. 1060,– Kč/m2. Před hlasováním o dodavateli stavby oznámil starosta a zastupitelka V. ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem dodavatele stavby dle zápisu z otevírání obálek ze dne 3.8.2015. HLA PRO 5

2/2) Před hlasováním o tomto usnesení oznámili starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2015, na základě usnesení ZO č. 2/1-7/2015, s firmou Pavel Ferschmann, zednické práce, IČO 67793363, jako zhotovitele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády“, v rozsahu 490 m2, částečně krytého dotací z programu PSOV ve výši 200 tis. Kč. Celková úhrada za provedené dílo bude 519 480,– Kč, vč. 21 % DPH, s termínem realizace díla do 30. 11. 2015. Zhotovitel poskytne záruku v délce 36 měsíců na dokončené práce. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Němčovice – kanalizace, stoka A2 š5a – š15 západní část (ZČ) podle schválené PD. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Kanalizace ZČ a VČ – NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 15. října 2015 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 15. října 2015 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 31.1.2016. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční dar společnosti ČEPS, Elektrárenská 774/2 Praha 10, ve výši 495 000 Kč na zateplení fasády víceúčelového domu čp. 22 v obci Němčovice a provedení terénních úprav. HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 200 000,– Kč, dotační titul Program stabilizace a obnovy venkova na „Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády“ z rozpočtu kraje.
HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 300 000,– Kč, dotační titul Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí z rozpočtu kraje.
HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí a SOŠ a SOU Sušice, IČO 00077615 na vyřazený nepotřebný majetek – motorové vozidlo Multicar M 25, rok výroby 1986, reg. zn. KT 73-99, za částku 14.500,– Kč. Vozidlo je pojízdné, technickou prohlídku do roku 2016, pojištěné. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 7

7) Starosta informoval přítomné o návštěvě týmu ing. Michala Pochopa, vedoucího oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny z VÚMOP Brno, který byl doprovázen pracovníky SPÚ. Předmětem jednání bylo zpracování projektu na návrh řešení protipovodňových opatření v krajině nad obcí Němčovice, jihozápadní strana. Zadavatelem projektu je SPÚ a má být dokončen do konce letošního roku. Další návštěva byla toto úterý, kdy se do obce dostavil ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Praha. Hlavním tématem této návštěvy byla problematika zadržování vody v krajině, vodní eroze, škodlivé hospodaření zemědělců v krajině, ad. Ředitel informoval starostu o tom, že právě novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nyní dává tomuto ministerstvu do rukou účinné nástroje v podobě vyhlášky, kterou bude možné nesprávné agrotechnické protierozní postupy v krajině sankcionalizovat opakovaně až do 10 mil. Kč.

8) Různé:
8/1) V sobotu, 26. se uskuteční od 13 hodin na němčovické návsi již po deváté akce s názvem Loučení s létem. Po poražení májky se připraví táborák, pro děti je připraveno raftování na rybníku s hasiči, následovat bude přátelské posezení u ohně s občerstvením.

8/2) Stáj Straka – v sobotu, 17.10. se uskuteční tradiční Hubertova jízda, zač. v 10 hodin.

8/3) V sobotu, 31.10. se koná v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin další ročník VII. Podzimního němčovického Jarmarku.

8/4) V době od 19. září do 10. října je starosta na zahraniční cestě a po tuto dobu jej bude zastupovat místostarostka D. Pavelková.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 15. října 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 4.9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 6/2015
dne 30. července 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: ´6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras,)
Omluveni: Mgr. Střelečková,
Hosté: 6 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Přijetí dotace
3) Dopravní situace v obci
4) Rozpočtové opatření č. 5
5) Kácení nelesní zeleně
6) Žádost o splátkový kalendář
7) Zájezd do ZOO
8) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 11/1, 11/3-5/2015 6/2, 8-4/2015
Nesplněno: 10, 11/2-5/2015 10/3-4/2015 trvá 7/6-5/2014 (zábradlí) 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 70 000,– Kč – dotační titul „Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje.“ HLA PRO 6

3) Starosta informoval přítomné o výsledku jednání s plk. Tomanem z KS PČR ve věci zajištění bezpečnosti cestujících při vystupování z autobusu na zastávce na silnici II/232. Byl předložené návrh technického opatření, který by byl realizován souběžně s rekonstrukcí této silnice v roce 2016. Jedná se o středový ostrůvek uprostřed silnice u autobusových zastávek, který by zpomalil dopravu (současně s instalací dopravního značení – max. 70 km/hod.) a zároveň zajistil bezpečné přecházení cestujících směrem k obci. Součástí stavby by bylo veřejné osvětlení na náklady obce, samotná stavba by byla hrazena z rozpočtu kraje. V této věci již starosta oslovil projektanta stavby ing. Honzíka, který by provedl úpravu PD. Současně s tím bude vyměřena část pozemku, kterou bude potřeba na stavbu chodníku vykoupit od soukromých vlastníků. HLA PRO 6

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.7.2015. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.7.2015, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 5 schvaluje. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce souhlasí se vzdáním se práva odvolání vydaného rozhodnutí ve věci žádosti společnosti Invest & Property Consulting, s.r.o., Praha 4, kterým se povoluje pokácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou připojovací komunikace ke stavebním pozemkům. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce pč. 229/1 (ostatní plocha) a pč. 434 (ostatní komunikace), v kat. území Němčovice. Předmětem kácení je náletový keřový porost o celkové výměře 150 m2 (včetně dřevin na pozemích ve vlastnictví žadatelů), které bude provedeno v přesně vytýčených hranicích geodetickými značkami v terénu. HLA PRO 6

6) Žádost o splátkový kalendář na místní poplatek stočného za rok 2015 podali J. a J. Bílkovi na částku 3500 Kč, kterou budou splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 000 Kč, přičemž poslední splátka ve výši 1 500 Kč bude zaplacena na účet obce do 20.10.2015. Zastupitelstvo obce souhlasí a zároveň upozorňuje žadatele, že v případě neplnění splátkového kalendáře ve sjednaných termínem se tento kalendář ruší a zůstatková částka bude vymáhána prostřednictvím exekučního řízení. HLA PRO 6

7) Starosta informoval přítomné o tradičním zájezdu autobusem do ZOO. Uskuteční se v neděli, 30.8. 2015. Postupně navštívíme menší ZOO – Krokodýlí ZOO v Protivíně, následně ZOO Hluboká a jako poslední ZOO Dvorec – park exotických zvířat. Odjezd autobusu z Němčovic je v 8 hodin, z Olešné o deset minut dříve. Předpokládaný návrat bude v cca 19 hodin. Pro děti je doprava i vstupné zdarma, dospělí si hradí pouze vstupenky. Přihlášky v hospodě, změna programu vyhrazena.

8) Různé:

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. srpna 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 31.7. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 5/2015
dne 18. června 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,07 hod.
Přítomni: 7 členů ZO
(Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Střelečková) Omluveni:
Hosté: x veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Prohlášení o vymezení jednotek v čp. 22
3) Zástavní smlouva na 1 BJ v čp. 22
4) Smlouva o smlouvě budoucí
5) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015
6) Protokol o závěrečné závěrce
7) Převody movitostí – automobilový vlek, křovinořez
8) Pronájem bytu v čp. 37
9) Žádost úřadu práce
10) Poptávkové řízení
11) Různé – soudní řízení, žádost o vyjádření, informace EKO-KOM

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 6/1, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2-4/2015 5-2/2015 7-6/2014

Nesplněno: 6/2, 8, 10/3-4/2015 trvá 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje Prohlášení o vymezení jednotek v budově čp. 22 v Němčovicích, podle kterého bude zapsáno na LV obce č. 10001 v kat. území Němčovice vlastnictví jednotky č. 22/1 – nebytový prostor umístěný v prvním podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží s celkovou plochou 177,27 m2 a jednotky č. 22/2 – bytový prostor umístěný ve druhém nadzemním podlaží o celkové ploše 73,50 m2. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti mezi Obcí Němčovice a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj, na zajišťovací prvek – bytovou jednotku č. 22/2 o podlahové ploše 73,50 m2 v 2. NP, v Němčovicích čp. 22 se spoluvlastnictvím podílu na pozemku st. p.č. 114, s budovou č.p. 22 o velikosti 7350/25077. Smlouvou se zajišťuje pohledávka ve výši 550 000,– Kč, kterou obec obdržela jako investiční dotaci na výstavbu této BJ z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014. Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, s účinností od 22.5.2015. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010244/VB/1 Němčovice, RO, pč. 233/20, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 233/8, 233/21, 233/6, v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je 155,4 m2 a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 2300,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce od 2.6.2015 do 18.6.2015. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora. Příjmy (v tis.): 7.024,6 Kč, výdaje 6.784,0 Kč, saldo P-V 240,0 Kč. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 v plném jejím rozsahu, neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje podle zákona věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu posuzovaných skutečností. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vyřazeného automobilového sklápěcího přívěsu, bez r. zn., panu ing. Petru Moulisovi z Oseka za částku 15.000,– Kč. Vlek je zkorodovaný a neprovozuschopný. HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej vyřazeného benzínového křovinořezu panu Františku Solarovi z Němčovic za částku 1.000,– Kč. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního bytu č. 5 – garsoniéry s přísl. I. kategorie o velikosti 24 m2, v druhém patře čp. 37 v obci Němčovice panu Janu Říhovi z Němčovic. Nájemní smlouva bude uzavřena po předání bytu od nájemkyně, která dala k 30.6.2015 z bytu výpověď. Starosta se pověřuje podpisem nájemní smlouvy. HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu čp. 22 v obci Němčovice – IV. etapa, zateplení fasády 490 m2. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z PSOV Plzeňského kraje. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Stavební úpravy čp. 22 v Němčovicích – IV. etapa NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 31. července 2015 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 31. července 2015 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.11.2015. HLA PRO 7

11/1) Starosta informoval přítomné o opakovaném posouvání termínů jednání u Okresního soudu v Rokycanech ve věci žaloby obce na náhradu škody se zemědělskou společností.

11/2) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s výměnou stožárů č. 212 a 213 na trase vedení V430 z důvodu dalšího narušení krajinného rázu novými stožáry, které jsou vyšší než stávající. Zároveň bude průvěsem vodičů ve větší výšce narušen spoj obecního internetu mezi anténami WiFi z budovy radnického nádraží na budovu bývalé školy. HLA PRO 7

11/3) Starosta informoval přítomné právních úkonech, které provedla JUDr. Oberfalcerová ve věci výpovědi smlouvy od společnosti EKO-KOM a o podání podnětu obce Němčovice k provedení kontroly nad dodržováním zákona o obalech společností EKO-KOM k MŽP a o podání podnětu k zahájení správního řízení pro porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže k ÚOHS.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. července 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 19.6. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2015
dne 7. května 2015 v místní restauraci
Začátek: 19,08 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, (Ferschmann, Pavelková, Vašková, S. Kapras, Mgr. Střelečková)
Nepřítomni: J. Galbavý, zahraniční cesta, Bc. Ferschmannová,
Hosté: 4 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Převody movitostí
4) Pronájem bytu
5) Smlouva o dílo
6) Dotace
7) EKO-KOM – výpověď smlouvy
8) Dopravní opatření v obci
9) Čistá Horní Berounka, Plamen, Dětský den
10) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Kapras

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10-3/2015 6-2/2015
Nesplněno: 8/2-3/2015 trvá 5-2/2015 7-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, č. IV-12-0009871/VB/001 Němčovice, p 231/3 kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 229 a 434 v kat. území Němčovice. Rozsah dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 26,9 m2 a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 1000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy, podle které Obec Němčovice prodává nově vytvořený pozemek pč. 229/3 o výměře 50 m2, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Němčovice, do podílového vlastnictví, každému id 1/3 a to kupujícím manž. P.H. a O.H. ze Dvora Králové, manž. A.K. a A.K. z Žebráku a paní P.S. z Losiné za částku 1000,– Kč. Veškeré náklady na převod pozemku, vč. daně, budou hradit kupující. Pozemek bude sloužit jako připojovací účelová komunikace ke stavebním pozemkům podle usnesení ZO č. 6-2/2015 ze dne 26.2.2015 odst. c). Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a návrhem na vklad. HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy o nabytí nově vytvořeného pozemku pč. 300/20 o výměře 3287 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice, ve prospěch Obce Němčovice, od prodávající JUDr. D.J. z Rokycan za částku 26.296,– Kč, na stavbu obecního hřbitova podle schváleného územního plánu. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a návrhem na vklad. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Němčovice (obdarovaná) a Plzeňským krajem (dárce) – SÚS PK na převod Automobilového sklápěcího přívěsu, RZ PJ 69-01. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru pronájmu bytu – 2+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2 v II.NP v čp. 22, byla podána jedna žádost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že byt bude přidělen M. Novému a jeho partnerce. Podmínkou k uzavření NS je trvalý pobyt nájemníků. Starosta se pověřuje uzavřením nájemní smlouvy. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.201501 se společností A1atelier Plzeň, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace stavby Hřbitov Němčovice a to ve dvou částech: v roce 2015 zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) za částku 50000,– Kč a v roce 2016 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) za částku 50000,– Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Naléhavé potřeby a havarijní stavy PK pro rok 2015 ve výši 300 000 Kč na odstranění havarijního stavu ČOV (kompletní výměna náplně 1. pole, výměna potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet). Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 5

6/2) Zastupitelstvu obce, na základě žádosti o dotaci z programu PSOV PK, byla schválena částka 200 000,– Kč na stavbu víceúčelového domu obce – IV. etapa, která bude použita na zateplení fasády domu čp. 22. Starosta je pověřen přípravou návrhu na vyhlášení poptávky na uvedené práce s termínem dokončení XI/2015. HLA PRO 5

7) Starosta informoval přítomné o výpovědi smlouvy, uzavřené v roce 2005 se společností EKO-KOM a to ke dni 30.9.2015. Obec neporušila žádné povinnosti uvedené ve smlouvě, podaná výpověď je bez udání důvodu a jedinou nabízenou možností, jak ve smluvním vztahu pokračovat je podpis nové smlouvy, kterou zastupitelstvo již jednou odmítlo podepsat. Tento postup považujeme za jednostranný nepřípustný nátlak, neboť obec nemá možnost uzavřít smlouvu s jinou AOS (autorizovaná obalová společnost). Postup této monopolní společnosti proto považujeme za zneužívání monopolního postavení na trhu a celou záležitost předáme k posouzení právníkům ke stanovení dalšího postupu v této věci. HLA PRO 5

8) Starosta informoval přítomné o společném jednání s okresním ředitelem, vedoucím dopravní policie v Rokycanech a s jeho zástupcem. Požadoval, aby pro zvýšení bezpečnosti na silnici II/232 byla dopravní situace upravena dopravními značkami začátek/konec obce, s čímž dopravní policie nesouhlasí a požaduje nejprve provést v daném úseku stavební úpravy – vybudování chodníku a úpravy autobusové zastávky. Starosta požadoval, aby pro bezpečnost stavebních dělníků byla v dané úseku snížena rychlost a proto podal další žádost na povolení přechodného značení DIO (dopravně inženýrské opatření) o němž nebylo dosud rozhodnuto. Zároveň starosta žádal, aby v daném úseku prováděla kontroly zaměřené na dodržování povolené rychlosti. V žádném případě starosta nepožadoval provádění kontrol dopravní policie v centru obce a na jednání policistů podal stížnost.

9/1) V neděli, 17. května se bude konat třetí ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Olešné u jezu a skončí u mostu na Liblíně. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

9/2) V sobotu, 23. května se v areálu fotbalového hřiště bude konat okresní soutěž Plamen, která je určena dětským kolektivům SDH v okrese Rokycany.

9/3) V neděli, 7. června se bude konat v době od 12 do 17 hodin na němčovické návsi Dětský den. Pro děti bude opět připraven bohatý program a atrakce.

10) Různé:

10/1) Zastupitelstvo obce zve občany k účasti na Pietním shromáždění, které se bude konat v sobotu, 9. května ve 14 hodin, při příležitosti 70. výročí konce II. světové války u pomníku padlých v Němčovicích. Po proslovu starosty položí hasiči k pomníku věnec a bude zahrána československá hymna.

10/2) Program němčovických soptíků: 16.5. Plzeň, Plzeňský půlmaraton, 23.5. Němčovice, Plamen, 30.5. Domažlice, krajský festival přípravek, Všenice, obecní oslava, 6.6. Újezd u Svatého kříže, Dětský den.

10/3) Obecní úřad Němčovice upozorňuje občany na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, podle které je zakázáno v období od 1.5. do 30.9. o nedělích a státem stanovených svátcích provádět takové práce, které způsobují hluk, jako je např. používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek, brusek, atd. Výjimku mají pouze neodkladné zabezpečovací práce při haváriích, jiných životu nebezpečných událostí a hasiči.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 11. června 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,40 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kapras, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 8.5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
č. 3/2015
dne 2. dubna 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Střelečková)
Nepřítomni:
Hosté: 3 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převodní smlouvy
3) Rozpočtové opatření č. 2
4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace
5) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného 2015
6) Schválení dotace
7) Pronájem bytu
8) Máje – příspěvek, Nedělní klid
9) Ukliďme svět, CITO Němčovice, Čistá Horní Berounka
10) EKO-KOM, Velikonoce v útulku, Dětská burza

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-2/2015 5/1, 7/3, 7/4, 11/1, 11/2-1/2015 3/3-8/2014
Nesplněno: 5, 6-2/2015 7-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí nově vytvořeného pozemku pč. 300/20 o výměře 3287 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice, na stavbu obecního hřbitova podle schváleného územního plánu. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníkem. HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 229/3 o výměře 50 m2, vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Němčovice, který bude sloužit jako připojovací účelová komunikace ke stavebním pozemkům podle usnesení ZO č. 6-2/2015 ze dne 26.2.2015 odst. c). HLA PRO 7

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.3.2015. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.3.2015, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 7
4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 4410 Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje veřejnou osobní dopravou v roce 2015. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 30.4.2015 a zaúčtuje pod položkou 5323. HLA PRO 7

5/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2014:
Výdaje celkem: …………………………….…..60.629,– Kč
Příjmy celkem: ……………………………….…65.000,– Kč
Počet připojených osob ……………………………. 98
Počet provozoven …………………………………….. 2
Pohledávky ………………………………………..…. 0
Závazky ………………………………………………….. 0
Výsledek hospodaření ………………………… + 4.371,– Kč

Přebytek z roku 2014 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 56.985,–

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2015 paušální výši poplatku v částce 700,– Kč za jednu osobu. Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2015:
Výdaje celkem: …………………………… 90.000,– Kč Příjmy celkem: ……………………..……… 90.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané, větší plánované výdaje v roce 2015 (kompletní výměna náplně 1. pole, výměna potrubí 1. pole, oprava poklopů šachet) budou hrazeny z rezervního fondu. Zvýšení počtu připojení v roce 2015 se předpokládá o 10 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Vodohospodářská infrastruktura 2015 z rozpočtu PK ve výši 366800. Kč na stavbu kanalizace II. etapa, západní část stoka A1a, A2. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu bytu v II.NP v čp. 22 3+1 s přísl. I. kategorie o velikosti 80 m2. Zájemci mají možnost podávat své nabídky písemně do kanceláře OÚ Němčovice do 30. dubna 2015. HLA PRO 7

8/1) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 7

8/2) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Nedělní klid skončí 30. září.

9/1) V sobotu, 18. dubna se koná už po deváté v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word úklid odpadků spojený s vycházkou do přírody. Start je ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné. Předcházet tomu bude od 10 šestý ročník nejstaršího pravidelného CITO eventu v Plzeňském kraji. Společně se zaměří na lesy přírodního parku Horní Berounka v okolí hradu Libštejna na pravém břehu Berounky doplněno o tradiční Olešenský potok a pravděpodobně hardcore rokli pod němčovickou kořenovou čističkou. Pytle, rukavice a odvoz odpadků na SD zajištěno. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

9/2) V neděli, 17. května se bude konat třetí ročník akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word s názvem Čistá Horní Berounka. Úklid odpadků na řece započne v 10 hodin v Olešné a skončí na liblínském tábořišti. Odvoz odpadků budou zajišťovat hasiči a následně kontejnerová technika obce do Sběrného dvora. Pro účastníky zajištěno po skončení akce občerstvení na návsi v Němčovicích.

10) Různé: Starosta podal přítomným informace o stavu jednání se společností EKO-KOM, dále o tom, že v neděli 5. dubna se koná další tradiční akce Velikonoce v útulku a v sobotu, 11. dubna Dětská burza v klubovně Hasičského domu.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 7. května 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 3.4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2015
dne 26. února 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, (K.Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Bc. Ferschmannová, S. Kapras,)
Nepřítomen: Vašková, omluvena – nemoc, Mgr. Střelečková, omluvena v průběhu zasedání
Hosté: 2 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úvěrové záležitosti s ČS a.s.
3) Oprava zaúčtování pohledávek
4) Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
5) Poskytnutí účelové dotace
6) Žádost o výpůjčku
7) Schválení dotací
8) Informace o provedené kontrole
9) Žádost Úřadu práce
10) Převody nemovitostí
11) EKO-KOM
12) Studie Hřbitov
13-16) Různé: Znalecký posudek, Územní rozhodnutí Lávka, Vlajka pro Tibet, Němčovické Vepřobraní, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Bc. Ferschmannová V.

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11,3-1/2015 4/1-8/2014 8-6/2014
Nesplněno: 5/1, 7/3, 7/4, 11/1, 11/2-1/2015 3/3-8/2014 7-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0390848479 na refinancování stávajícího úvěru č. 0334265439 u ČS a.s., a jeho navýšení o 420 tis. Kč s fixní úrokovou sazbou 0,92% při zachování výše splátek. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na kofinancování rozestavěných projektů krytých ze schválených dotací MMR a PK. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 843454369/15 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje opravu zaúčtování pohledávek ke konci roku 2014, které sice byly proplaceny v roce 2014, ale závěrečné vyúčtování bylo (bude) zasláno v roce 2015. Jedná se o tyto dotace: 550tis. MMR, 300tis.PK, 320tis.PK, stav pohledávek k 31.12.2014 je 1 501,2 tis. Kč. HLA PRO 5

4) Dne 20. 2. 2015 vstoupila v účinnost novela zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon“), která nově definuje dotace a způsob jejich poskytování. Předmětná novela se rovněž dotkla Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje, (výše ročního příspěvku obce je 4410,– Kč). Z tohoto důvodu nelze tuto výše specifikovanou smlouvu schválit. Uvedená smlouva je totiž dle nového zákonného vymezení veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a musí splňovat nově vyžadované náležitosti dle § 10a zákona. Plzeňský kraj tak zašle všem obcím, které do 19. 2. 2015 nepodepsaly zaslaný návrh smlouvy, nově žádost o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, které budou plně odpovídat novému znění zákona. Zaslání žádostí a nových návrhů smluv se předkládá koncem měsíce března, resp. začátkem dubna, protože žádosti musí projednat a schválit Rada Plzeňského kraje, která se bude konat dne 23. 3. 2015. Uzavření těchto smluv se předpokládá do 30. 6. 2015, neboť po tomto datu vstupují v účinnost další ustanovení novely zákona – zveřejňování smluv na úřední desce dle § 10d zákona.

5) V souladu se schválenými pravidly pro poskytování účelové dotace v oblasti ochrany ovzduší, z rozpočtu obce usnesením č. 6-6/2008 ze dne 29. května 2008 (dále jen „pravidla“), podala žádost paní Marie Solarová, bytem Němčovice čp. 29 o poskytnutí dotace na výměnu starého kotle za ekologický zplynovací kotel na tuhá paliva s akumulačními nádržemi, který splňuje emisní třídu 4 ČSN EN 303-5 v RD čp. 29 v obci Němčovice. Žádost doložila uhrazenou fakturou na částku 134368,– Kč, kopií protokolu o instalaci kotle, kopií zprávy o provedení kontroly spalinové cesty odborně způsobilou osobou, s výsledkem bez závad. Podle čl. 3 pravidel dotace, činí výše dotace 30% celkových nákladů, max. 10000,– Kč. Protože žadatelka splnila všechny požadované náležitosti stanovené v pravidlech, přiznává se žadatelce částka 10000,– Kč. Dotace bude vyplacena po podpisu Veřejnoprávní smlouvy se žadatelkou, v souladu s novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

6) Starosta předložil zastupitelstvu žádost AK Rokycany, Mgr. K.Bauerové, která zastupuje manželé P. a O. Hyrmanovi, manželé P. a A. Knechtovi a P. Stehlíkovou, vlastníky stavebních pozemků v kat. území Němčovice, o projednání smlouvy o výpůjčce nemovitostí, konkr. pozemků ve vlastnictví obce Němčovice pč. 229 a 434 v kat. území Němčovice, za účelem vybudování přístupové komunikace na pozemcích ve vlastnictví obce jako přístupové cesty k pozemkům ve vlastnictví zastupovaných občanů, která bude provedena výhradně z jejich vlastních finančních zdrojů. Po provedení stavby navrhují, že prodají obci pozemek pč. 231/8, který je v podílovém vlastnictví zastupovaných občanů (3x id.1/3) za částku ve výši 3,– Kč. Po projednání žádosti zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení:

a) Nesouhlasí s textem návrhu Smlouvy o výpůjčce nemovitostí z důvodu, neboť podle této smlouvy by byly předmětem výpůjčky pozemky o celkové výměře 1650 m2 (ppč. 229) a 1988 m2 (ppč. 434) s přesně nespecifikovaným stavebním záborem.
b) Nesouhlasí s odkoupením pozemku pč. 231/8 po vybudování přístupové komunikace z důvodu, že se nejedná o klasickou místní komunikaci, ale spíše o slepý pozemek zajišťující přístup (příjezd) ke stavebním pozemkům ve tvaru písmene „T“, kde bude problém se zajištěním údržby a nekolizním pohybem údržbové techniky.
c) Navrhuje pro vyřešení této situace, aby vlastníci pozemků nechali na své náklady geodeticky vyměřit část pozemku pč. 229 v kat. území Němčovice až k okraji asfaltové místní komunikace na ppč. 434, podle záboru situace Dopravního řešení vyprojektovaného ing. J. Pangrácem z Plzně, v šířce 6 m. Tento pozemek následně prodá kupní smlouvou Obec Němčovice, do podílového vlastnictví vlastníkům pozemků pč. 231/6, 231/7, 231/1 v kat. území Němčovice, přičemž údržbu a opravy si zde budou zajišťovat vlastníci sami.
d) Souhlasí s provedením stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví obce Němčovice podle situace Dopravního řešení vyprojektovaného ing. J. Pangráce z Plzně. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu PK ve výši 70000 Kč na modernizaci dýchací techniky, na pořízení a nákup 2 ks dýchacího přístroje Dräger 3000, kompletní set s maskou v celkové hodnotě 77440,– Kč pro JPO obce. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 5

8) Starosta informoval přítomné o provedené kontrole dne 23.2.2015 v Útulku pro psy, pracovníkem SVS MVDr. J. Machatým se závěrem: Provedenou úřední veterinární kontrolou útulku nebylo zjištěno porušení veterinárního zákona, ani zákona na ochranu zvířat proti týrání a provoz i dokumentace byly hodnoceny jako VYHOVUJÍCÍ.

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pč. 880/5 o výměře 22 668 m2, vedeného jako lesní pozemek v katastrálním území Olešná za částku 45000,– Kč od pana M.S. z Meclova. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

11) Na základě dopisu, kterým společnost EKO-KOM sděluje obci, že bude dostávat nižší odměny za vyseparovaný odpad, než obce, které podepsaly novou smlouvu, zastupitelstvo obce konstatuje, že společnost EKO-KOM a.s. svým tlakem na naší obec, abychom s ní uzavřeli novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jedná nezákonně a porušuje zejména § 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle nějž je zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů, nebo spotřebitelů zakázáno. Nová smlouva je pro obec jednoznačně nevýhodná, a proto jsme tuto smlouvu odmítli podepsat. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do Brna, o zahájení řízení ve věci našeho podezření na zneužití dominantního (resp. monopolního) postavení společnosti EKO-KOM a.s. dle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Starosta se pověřuje podáním podnětu ÚOHS. HLA PRO 5

12) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na inženýrskou činnost – vypracování studie stavby obecního hřbitova s ing. arch. P. Taušem – Urbioprojekt Plzeň, za částku 26620,– Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

13)Starosta seznámil přítomné s výsledkem Znaleckého posudku: Posouzení erozní ohroženosti vybraných pozemků v katastrálním území Němčovice, který vypracoval soudem ustanovený znalec, ing. P. Beran, Ph.D. Znalec došel k závěru, že kukuřice byla pěstována na rizikovém svahu mezi vedením vysokého napětí a obcí Němčovice. Navrhl řešení, realizaci průlehu v kombinaci s agrotechnickými a organizačními protierozními opatřeními (zpracování půdy po vrstevnici, vyloučení erozně rizikových plodin). Odpověděl na všech sedm položených otázek. Konstatoval, že erozní smyv v případě zatravnění by byl o 77,7 – 89,4%. Účinně by byl také redukován povrchový odtok srážek přívalových dešťů v závislosti na jejich intenzitě o 45 – 99,9%. Další jednání ve věci žaloby obce na zemědělskou společnost nebylo nařízeno.

14) Starosta informoval přítomné o tom, že Stavební úřad v Radnicích vydal územní rozhodnutí o umístění stavby „Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice“. Rozhodnutí je dosud nepravomocné.

15) Zastupitelstvo obce se po dvanácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu. HLA PRO 5

16) V sobotu 28. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.

17) Zastupitel S. Kapras upozornil na výtluky v místní komunikaci, v Zahradní ulici, konkrétně u Pěchů a na propadlý beton u Fajmonů. Starosta zajistí opravu prostřednictvím zaměstnanců obce. Dále upozornil na ojeté pneumatiky u vozidla KIA Sportage, které je nutno urychleně vyměnit. Po nahlášení rozměru pneu starosta zajistí nákup nových pneu.

Starosta svolává další zasedání na den 2. dubna 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,40 hod.
Zapsala: Bc. Vendula Ferschmannová v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 27.2. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2015
dne 29. ledna 2015
v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, (K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Galbavý, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová)
Nepřítomen: S. Kapras

Hosté: 6 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2014 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2015
5) Smlouva s ČS, a.s.
6) Převody nemovitostí
7) Schválení žádostí o dotace
8) Územní působnost MAS Světovina
9) Finanční příspěvek na činnost
10) Usnesení SPÚ
11) Různé: Němčovický masopust 2015, Dětský maškarní karneval, atd.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Střelečková
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6-9/2014 8-7/2014 7/7-5/2014
Nesplněno: 3/3, 4/1-8/2014 7, 8-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014(optika) 5-8/2013(ČEPS)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2014 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.873,2 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.061,5 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 71,8 Kč
převod z roku 2013 + 260,1 Kč HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 16.12.2014, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2014, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 3.1. a ukončena 15.1.2015. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce. Závěrečná zpráva:

Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky -656,5; pohledávky 330,1; pokladna 0,07; zákl. běžné účty 71,8; stavby 24.747,0; software 120,7; movitý majetek 14.116,0; DDHM 1.860,0; stavby 24.747,0; pozemky 2.369,5; umělecké předměty 200,0; poř.majetku 2.704,7
celkem majetek 45.981,5

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč
2002 – 3.530,2 2003 – 5.580,0
2004 – 9.647,7 2005 – 12.574,5
2006 – 16.727,1 2007 – 18.639,6
2008 – 19.132,8 2009 – 32.194,4
2010 – 36.718,5 2011 – 37.222,9
2012 – 41.437,3 2013 – 42.297,0
2014 – 45.981,5
HLA PRO 6
4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2015 (podrobný rozpis v příloze):
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.200,4 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.200,0 Kč
HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 843454369-15 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr refinancování stávající úvěru u ČS a.s., a jeho navýšení o 400 tis. Kč s fixní úrokovou sazbou při zachování výše splátek. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na kofinancování rozestavěných projektů krytých ze schválených dotací MMR a PK. Starosta je pověřen jednáním s bankou. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí pozemku pč. 880/5 o výměře 22 668 m2, vedeného jako lesní pozemek v katastrálním území Olešná. Pozemek je z větší části vytěžen, bude třeba jej po těžbě vyčistit a podle LHP provést následnou výsadbu, což by byla investice ve prospěch obce do budoucna. Část těchto činností je možné financovat z dotací. Po propočtu investic potřebných k využití pozemku navrhuje zastupitelstvo max. částku 2,–/m2. Starosta se pověřuje jednáním s vlastníkem. HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2015 z rozpočtu PK ve výši 400 tis. Kč na zateplení fasády Víceúčelového domu čp. 22 v obci Němčovice. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v rovce 2015 z rozpočtu PK ve výši 40 tis. Kč na pořízení a nákup výstroje a výzbroje pro požární sport – pro předškolní mládež – Soptíky. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 6

7/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na základě vyhlášeného projektu Mikroregionu Radnicko o dotaci z programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2015 z rozpočtu PK – integrované projekty na 1 ks autobusovou zastávku (betonová podlaha, základy, podezdívka, dřevěná konstrukce se střešní krytinou), cena cca 125 tis. Kč (60%/40%). HLA PRO 6

7/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na základě vyhlášeného projektu Mikroregionu Radnicko o dotaci z programu Bezpečný kraj z rozpočtu PK na provedení speciální diagnostiky místních komunikací se zaměřením na jejich únosnost, kterou by vypracovala odborná firma za cenu cca 15 tis.Kč za 1000 m, včetně vrtaných sond (80%/20%). Na základě výsledku diagnostiky bude stanoveno omezení vjezdu vozidel na vybrané místní komunikace, jejichž okamžitá nosnost bude přesahovat vyznačenou mez na dopravní značce. V naší obci se o komunikace ppč. 1277/2 v kat. území Olešná a ppč. 418/2 v kat. území Němčovice. HLA PRO 6
8) Zastupitelstvo obce souhlasí s územní působností MAS Světovina o.p.s., na svém území ve správním obvodu obce Němčovice. HLA PRO 6

9) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 6

10) Starosta seznámil přítomné s usnesením Státního pozemkového úřadu, odboru metodiky a řízení pozemkových úprav, kterým se lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv prodlužuje do 15.7.2015 z důvodu, že firmě GEO Hrubý, spol. s r.o., nestačí původně stanovený termín 31.3.2015 k odevzdání zpracovaných podkladů z kapacitních důvodů. Zastupitelstvo obce s prodloužením čtyřměsíční zákonné lhůty nesouhlasí, poukazuje na nepřiměřenost stanoveného termínu, na neustálé prodlužování zpracovávání projektu, na extrémní, téměř desetiletou délku trvání administrativní (projekční) části KPÚ Olešná (zah. 30.6.2006). Opakovaným prodlužováním dochází k pozbývání aktuálnosti projektu KPÚ, musí se předělávat a dochází ke ztrátám. Starosta je pověřen podáním odvolání proti usnesení SPÚ k MZe. HLA PRO 6

11/1) V sobotu 28. února pořádá obec Němčovický masopust 2015 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 6

11/2) V neděli 1. března pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v klubovně Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti bude připravena diskotéka, soutěže a občerstvení. Vstup v maskách.

11/3) Starosta informoval přítomné o různých provozních záležitostech obce s těmito tématy: Dopravní úpravy zábradlí v Olešné, rekonstrukce části knihovny, dopravní značení na křižovatce, personální stav zaměstnanců na VPP, zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014 ad.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. února 2015

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Střelečková, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 30.1.2015