Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku z ubytovací kapacity

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku z ubytovací kapacity
č. 1 / 2013

Zastupitelstvo obce Němčovice se na svém zasedání dne 28.3.2013 usnesením č. 2-2/2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Němčovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 10,– Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Podpis
……………………………………
Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta

Karel Ferschmann, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 2 / 2012

Zastupitelstvo obce Němčovice na svém zasedání dne 11.10.2012, usneslo vydat na základě § 14, odst. 2, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) a § 84, odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek I
Zavedení a správa poplatku

1) Obec Němčovice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) v územním celku obce, který je vymezen hranicemi katastrálního území Němčovice a Olešná u Radnic (dále jen „území obce“).

2) Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Němčovice, se sídlem v Němčovicích čp. 37A (dále jen „správce poplatku“).

Článek II
Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Článek III
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek IV
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 500,– Kč (slovy pětsetkorun českých) a je tvořena:

a) z poplatku 250,– Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,– Kč za kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů obce z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v souvislosti s počtem poplatníků.

2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Článek V
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný vždy do 31. března toho kalendářního roku, na který se poplatek vztahuje.

Článek VI
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

3) Pokud poplatník nesplní svojí poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, bude proti němu postupováno v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a následně zákonem č. 281/2009 Sb.

Článek VII
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Článek VIII
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003, ze dne 13.11.2003 a obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ze dne 16.12.2010.

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Článek IX
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Ing. Jakub Ferschmann Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. října 2012
Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
č. 1 / 2012

Zastupitelstvo obce Němčovice svým usnesením č. 6-4/2012 ze dne 24.5.2012 vydává v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek I

Na veřejných prostranstvích se zakazuje volné pobíhání psů bez doprovodu vlastníka, držitele nebo jiné osoby, jakož i pohyb psů bez vodítka v doprovodu vlastníka, držitele nebo jiné osoby.
Článek II

Vlastníci, držitelé psů a jiné osoby, v jejichž doprovodu se zvířata na veřejném prostranství pohybují, jsou povinni zajistit, aby psi neznečišťovali a nepoškozovali veřejné prostranství. Případné znečištění nebo poškození veřejného prostranství jsou povinni neprodleně odstranit vlastními prostředky a na svůj náklad.

Článek III

Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona o obcích všechny návsi, ulice, místí a účelové komunikace, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Článek IV

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Článek V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem po vyhlášení.

Ing. Jakub Ferschmann, místostarosta obce
Karel Ferschmann, starosta obce

Vyvěšeno: 24. května 2012

Sejmuto: