Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé

Češi se dovedou chovat ekologicky stejně jako obyvatelé skandinávských zemí. Jen se jim to musí trochu víc usnadnit. Dobré vůle nemají o nic méně než Norové, jen jsou o něco málo pohodlnější.
Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů z domácností, které se u nás povinně sbírají a recyklují od roku 2005. Zatímco dřív byla vrcholem „recyklace“ amatérská demontáž kompresoru z lednice či motoru z pračky, při kterých unikla spousta freonů a oleje, dnes se daří materiály z odborně demontovaných spotřebičů z drtivé většiny znovu využít. Škodliviny již životní prostředí neohrožují.
Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně k ekologickému zpracování přes 15 kilogramů starých zařízení za každého svého člena, i když průměrná vzdálenost sběrného místa, na kterou je třeba dopravit každý spotřebič, aby se o něj mohli postarat odborníci, odpovídá menší hustotě osídlení.
Češi zatím zvládli jen něco přes čtyři kila. Stačilo to ale na splnění požadavků Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko, Slovensko nebo Polsko nechat jen zdát.
Čechům se to povedlo především díky opravdu husté a stále rozšiřované síti míst zpětného odběru, kterou systematicky budují už čtyři roky neziskové kolektivní systémy jako ELEKTROWIN. V roce 2005 navíc Češi začínali od nuly, zatímco Skandinávci nebo Švýcaři či Nizozemci a Belgičané své ekologické teze proměnili v činy o mnoho let dříve. Stali se tak vzorem pro celou Evropu.

Společný jmenovatel: odpovědnost
Společným jmenovatelem veškerého úsilí v oblasti vysloužilých domácích spotřebičů je odpovědnost. Ačkoli je legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než apelovat na odpovědnost spotřebitelů-občanů.
Jde především o společnou odpovědnost za životní prostředí. Výrobci mají navíc kolektivní odpovědnost nejen za svou současnou produkci, ale i za všechny výrobky, které byly uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odkdy platí současný zákon o odpadech.
Po celou dobu fungování systému zpětného odběru a dalšího nakládání s vysloužilými spotřebiči, který se stal součástí každodenního života nás všech, se přesto objevují hlasy volající po změně. Ta by měla spočívat v přechodu na průběžně financovaný systém se zapojením jakéhosi zúčtovacího centra.
Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem recese vysbírá víc starých spotřebičů, než je uvedeno na trh těch nových, ale ukazuje na správnost zvolené cesty. Právě pro bezproblémové zvládnutí konjunkturálních výkyvů jsou určeny finanční rezervy, které kolektivní systémy v drtivé většině vytvářejí.

Když nejde o trh
Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních systémů založili, se na trhu, ve volné podnikatelské soutěži, tvrdě střetávají. Usilují o vytvoření zisku a také jej úspěšně vytvářejí. Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale úplně jiná oblast.
Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. Proto jsou všechny kolektivní systémy ze zákona neziskové. Jde o službu veřejnosti, o službu životnímu prostředí, ke kterému se člověk nechoval vždy tak zodpovědně jako dnes.
Výrobci si to plně uvědomují a při plnění svých zákonných povinností a naplňování požadavků na společnou odpovědnost dovedou nechat jinak striktně fungující pravidla trhu stranou. Navzdory konkurenčním vztahům prosazují stejné cíle a aktivně pomáhají chránit to nejcennější, co máme – naši přírodu.
A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozličné zájmy, rozmanitá povolání a mnohdy v osobním životě i různé vztahy. Když ale jde o ochranu životního prostředí, musíme opravdu bez ohledu na to všechno postupovat ruku v ruce.

drobné elektrozařízení určené k recyklaci.jpg

Rady, jak nespáchat ekologický zločin

Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat.

Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!

Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je možné pro obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!.

Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

vysloužilé elektrospotřebiče.jpg

Poplatky za uložení ostatního a nebezpečného odpadu

Poplatky za uložení ostatního a nebezpečného odpadu na
SDO Němčovice:

Výkopová zemina 100 kg 50,– Kč
Stavební suť bez příměsí 100 kg 80,– Kč
Směsný domovní odpad 100 kg 140,– Kč
Azbestový odpad 100 kg 180,– Kč

Pneumatiky:
osobní 1 ks 40,– Kč
nákladní 1 ks 110,– Kč
zadní traktorová 1 ks 220,– Kč
nakladač 1 ks 250,– Kč
vzdušnice, duše 1 ks 36,– Kč

Nebezpečný odpad:
Znečištěné obaly rop. produkty 1 kg 12,– Kč
Emulze 1 kg 3,– Kč
Rozpouštědla 1 l 20,– Kč
Barvy, lepidla, pryskyřice 1 kg 20,– Kč
Izolační materiál 1 kg 10,– Kč
Nemrznoucí a brzdové kapaliny 1 l 30,– Kč
Olejové filtry 1 kg 12,– Kč
Čistící tkaniny znečištěné 1 kg 7,– Kč
Použité oleje 1 l 5,– Kč
Léky 1 kg 18,– Kč
Eternit 1 kg 10,– Kč
Fotochemikálie, kyseliny, zásady 1 kg 30,– Kč

Provozní řád SDO Němčovice

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ

„SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ NĚMČOVICE “

OBSAH
strana
Obsah 2

1. Základní údaje o zařízení 2

1.1. Název zařízení 2

1.2. Identifikační údaje vlastníka a provozovatele, včetně údajů o statutárních zástupcích; jména vedoucích pracovníků 2

1.3. Významná telefonní čísla 2

1.4. Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů Chyba! Záložka není definována.

1.5. Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno 2

1.6. Údaj o ukončení stavby 2

1.7. Základní kapacitní údaje zařízení 2

1.8. Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu 2

2. Charakter a účel zařízení 2

2.1. Přehled druhů odpadů 2

2.2. Účel zařízení 2

3. Popis zařízení 2

3.1. Popis zařízení 2

3.2. Shromažďovací prostředky 2

3.2.1.EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů 2

3.2.2. Přístřešek pro shromažďování televizorů a jiného elektronického odpadu, vyřazených chladících zařízení a pneumatik 2

3.2.3. Manipulační plocha na shromažďování odpadů 2

4. Technologie a obsluha zařízení 2

4.1. Přejímka odpadu a doklady o kvalitě odpadu 2

4.2. Způsob skladování jednotlivých druhů odpadů, včetně používaných obalů, a způsob manipulace s odpady 2

5. Monitorování provozu zařízení 2

5.1. Monitorování provozu zařízení 2

6. Organizační zajištění provozu zařízení 2

6.1. Počet pracovníků, kteří zajišťují provoz s uvedením jejich funkčního zařazení 2

6.2. Povinnosti při údržbě a provozu zařízení 2

6.2.1. Údržba prostoru zpevněné plochy 2

6.2.2. Opatření v prostoru areálu 2

6.2.3. Vymezení provozní doby pro příjem odpadů 2

6.2.4. Vymezení činností, které není dovoleno v areálu provádět 2

6.3. Povinnosti dodavatelů odpadů, dopravců a přepravců odpadů, a jejich pracovníků, v areálu zařízení 2

6.4. Způsob kontroly dováženého odpadu 2

6.5. Ostatní opatření 2

7. Vedení evidence odpadů 2

7.1. Obsah provozního deníku 2

7.2. Vedení evidence přijatých odpadů 2

7.3. Vedení evidence odpadů vzniklých v zařízení 2

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie 2

8.1. Opatření proti nežádoucímu rozšíření obtížných živočichů, hmyzu a rostlin 2

8.2. Opatření a postupy pro případ havárie a poruch 2

8.2.1. Poškození těsnosti záchytné jímky v EKO skladu 2

8.2.2. Únik nebezpečných odpadů nebo látek mimo zabezpečené plochy 2

8.2.5. Opatření při mimořádných událostech 2

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 2

9.1. Pokyny pro zajištění bezpečnosti provozu a ochrany ŽP a zdraví lidí 2

10. Přílohy 2

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

1.1. Název zařízení

Zařízení pro shromažďování odpadů – Sběrný dvůr odpadů Němčovice

Na okraji obce v k.ú Němčovice je vybudováno zařízení ke shromažďování odpadů odděleně vytříděných z odpadů komunálních, příp. dalších vytříděných odpadů z komunální a průmyslové sféry. Zařízení bude zároveň místem zpětného odběru použitých elektrozařízení pocházejících z domácností.

1.2. Identifikační údaje vlastníka a provozovatele, včetně údajů o statutárních zástupcích; jména vedoucích pracovníků

Vlastník: Obec Němčovice

sídlo: Němčovice 37 A
pošta Břasy
338 24

telefon: 371 795 262

fax: 371 795 056

IČ: 00573922

Provozovatel: obec Němčovice

sídlo: Němčovice 37 A

telefon: 724 598 788

fax: 371 795 056

e-mail: SDH@nemcovice.cz

IČ: 00573922

Statutární zástupce: Karel Ferschmann, starosta obce

Odpovědný pracovník:

1.3. Významná telefonní čísla

Hasiči: 150

Záchranná služba: 155

Policie: 158

Integrovaný záchranný systém: 112

OÚ Němčovice: 371 795 262

ČIŽP Plzeň; havarijní služba: 377 236 783; 602955932

Krajský úřad Plzeňského kraje, ŽP: 377 195 111

KHS PK Plzeň: 377 155 111

1.4. Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37 A

Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 48, 301 22 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, Plzeň

1.5. Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno

Pozemek je v majetku obce a nachází se v k.ú. Němčovice parcelní číslo 322/2 k.ú. Němčovice Ostatní dotčené pozemky stavbou: 181/22, 281/3, Ostatní dotčené pozemky stavbou: 181/22, 281/3, 322/3, 281/21, 446/2, 446/16, 300/4, 446/18, 446/19, 446/1, 446/3, 446/4 a 443/1 v k.ú. Němčovice

1.6. Údaj o stavbě a jejím ukončení
Stavba zařízení byla povolena:

Stavební povolení vydané Městským úřadem v Radnicích dne 26.2.2009 pod č.j. MěÚ/100/2009

Kolaudační souhlas vydán:
Městským úřadem v Radnicích dne 23.12.2009 pod č.j.MěÚ/1560/2009-2

1.7. Základní kapacitní údaje zařízení
Zařízení na shromažďování odpadů má okamžitou celkovou kapacitu cca do 100 t. Prostory pro manipulaci s odpady mají plochu cca m2.

Shromažďovací místo pro nebezpečné odpady je v zajištěném prostoru EKO sklad, prostor pro ostatní odpady je vymezen zbývající manipulační plochou se zděným přístavkem a kontejnery (viz příloha č. 1).

1.8. Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu

Provozní řád schvaluje Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Provozní řád je vydán na dobu neurčitou s tím, že bude doplňován formou číslovaných dodatků při zásadních změnách ve způsobu nakládání s odpady, a nebo v souladu se změnami vyplývajícími z legislativních úprav.

2. CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ
2.1.

Pro účely evidence se odpady, které jsou zařazeny do kategorie nebezpečný označují „N“, ostatní „O“ a odpady, které jsou v Katalogu odpadů bez hvězdičky a přesto jim byla přiřazená kategorie nebezpečný odpad, se označují O/N. Kategorie je odpadu přiřazena na základě postupu při zařazování odpadu podle kategorií a na základě dokumentace a vyjádření původce a oprávněné osoby.

Pokud je do zařízení předáván odpad končící dvojčíslím 99, v názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Při vkládání průběžné evidence do počítače se bližší název uvede do upřesnění, které program umožňuje. Kategorii odpadu určí původce nebo oprávněná osoba dle dokumentace původce.

Sortiment odpadů není stálý a řídí se potřebami zákazníků, tj. původců. Proto je seznam odpadů co nejširší.

2.2. Účel zařízení

Zařízení pro shromažďování odpadů je určeno především pro složky vytříděné z komunálního odpadu vznikajícího na území obce, jejích částí a dalších obcí Mikroregionu Radnicko. Zařízení je zároveň místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení, které podléhají zpětnému odběru.

3. POPIS ZAŘÍZENÍ

3.1. Popis zařízení

Zařízení – shromažďovací místo je neprůjezdné, vjezd do areálu je z příjezdové místní komunikace , zbytek manipulační plochy je zpevněn vibrovanou struskou. Sociální zázemí pro obsluhu sběrného dvora tvoří mobilní buňka s WC napojená na vodovodní řád a elektřinu umístěná u vjezdu.

Na levé straně od vjezdu do areálu je umístěn zastřešený betonový přístavek, který má pět oddělení z toho dvě oddělení jsou pod uzavření. Zbylá tři oddělení jsou otevřená z přední částí pro shromažďování pneumatik a velkoobjemového odpadu.

Po pravé straně vjezdu jsou na zpevněné ploše umístěny další velkoobjemové kontejnery pro ukládání odpadu a atestovaný EKO sklad pro ukládání nebezpečných odpadů. Ekosklad je vybaven tak, aby zde mohly být v souladu s legislativou jak tekuté, tak i pevné druhy nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu. Po levé straně vjezdu, za buňkou pro obsluhu jsou umístěny velkoobjemové kontejnery pro oddělený sběr vytříděných obalových složek odpadu jako je papír, plast, sklo (barevné a bílé), nápojový karton a hliníkové obaly. Jedná se nádoby typu IGLO o objemu 2,5 – 3,2 m3.

Celý areál sběrného dvora je oplocen plechovým oplocením a je elektronicky střežen kamerovým systémem. V areálu je používána přenosná váha. Obsluha sběrného dvora přebírá jednotlivé odpady od občanů a určuje jejich umístění do určených kontejnerů
V případě použitých elektrozařízení podléhajících zpětnému odběru obsluha bude postupovat dle pokynů jednotlivých provozovatelů kolektivních systémů. Systém evidence je veden samostatně.

Jednotlivá místa soustřeďování odpadů:

• EKO sklad pro shromažďovaní nebezpečných odpadů

• zastřešené vyhrazené místo pro shromažďovaní elektroodpadu, pneumatik

• vyhrazené místo na zpevněné ploše – kontejnery

Zařízení je vybaveno informační tabulí, která je umístěná u vjezdu do areálu skládky. Na tabuli jsou uvedeny následující informace:

název zařízení, provozovatel – název a sídlo, správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a provozní doba zařízení. Jednotlivá shromažďovací místa jsou označena druhem odpadu, které jsou zde shromažďovány.

Odpady zde shromažďované jsou ukládány do jednotlivých kontejnerů a nádob. Nebezpečné odpady jsou označeny příslušnými bezpečnostními značkami a identifikačními listy nebezpečného odpadu.

V případě zpětného odběru použitých výrobků jsou použity speciální nádoby a kontejnery od provozovatelů jednotlivých systémů.

3.2. Shromažďovací prostředky

3.2.1.EKO sklad pro shromažďování nebezpečných odpadů

EKO sklad Standart ESS od společnosti Mevatec má boční otevírání, nájezdovou rampu a roštovou podlahu s bezpečnostní záchytnou vanou. Zde je umístěn kontejner na zářivky o objemu 640 l, na akumulátory s kyselinovzdorným pogumováním o objemu 500 l, na nebezpečné odpady o objemu 800l a sudy 200 l na oleje.

3.2.2. Přístřešek pro shromažďování televizorů a jiného elektronického odpadu, vyřazených chladících zařízení a pneumatik

Jedná se o zastřešený zděný objekt předělený na pět částí z toho dvě kóje jsou uzavřené. Zde jsou odděleně shromažďovány televizory, jiné elektronické odpady (např. radia, vysavače) a vyřazená chladící zařízení, dále pneumatiky.

3.2.3. Manipulační plocha na shromažďování odpadů

Plasty, papír a sklo barevné budou ukládány odděleně do kontejnerů IGLO velikost 3,2 m2 a budou odváženy k dalšímu využití. V areálu bude umístěn kontejner na kovový odpad a bioodpady a odvážen k dalšímu využití. Dále zde je přistaven uzavřený kontejner na použitý textil, odvážen bude po naplnění k dalšímu využití. V areálu jsou rozmístěny velkokapacitní kontejnery na stavební suť, zeminu a kamení, objemné odpady, dřevo, uliční smetky.

4. TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

4.1. Přejímka odpadu a doklady o kvalitě odpadu

Přejímku odpadu provádí obsluha sběrného dvora, která zabezpečuje při přijetí odpadu následující činnosti (příloha č. 2 vyhl. 383/2001 Sb v pozdějším znění.):

a) kontrolu dokumentace o odpadu, údaje jsou vyplněny do průvodního listu odpadu, který je uvedený dále a obsahuje náležitosti uvedené v odst. 2 přílohy 2. vyhlášky č. 383/2001 Sb. v pozdějším znění o podrobnostech nakládání s odpadem

b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu

c) zvážení odpadu

d) zaznamenání množství a charakteristika odpadu přijatého k dočasnému uložení. Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datum dodávky, identifikaci původce (dodavatele) odpadu

e) potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.

f) obsluha převzatý odpad roztřídí a uloží v souladu s článkem 3

g) evidence odpadů bude archivována nejméně po dobu 5 let

4.2. Způsob skladování jednotlivých druhů odpadů, včetně používaných obalů, a způsob manipulace s odpady

• Nebezpečné odpady budou v atestovaném skladu pro shromažďování nebezpečných odpadů umístěny tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému míchání a úniku ze shromažďovacích nádob.

• U příslušného odpadu bude vždy umístěn identifikační list odpadu dle přílohy č. 3, vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a budou označeny příslušným symbolem nebezpečných vlastnosti odpadů.

• Manipulace s odpadem, skládání a nakládaní na vozidla, bude prováděno pouze proškolenými pracovníky. Před začátkem ruční manipulace s nebezpečnými látkami musí být zkontrolován stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalu.

• Při používání techniky bude vždy dbáno na šetrné zacházení tak, aby nemohlo dojít k poškození nádob.

• Sudy a nádoby budou shromažďovány tak, aby plnící otvor byl vždy nahoře.

• V případě zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení budou tyto výrobky podléhající zpětnému odběru umístěny v areálu SD tak, aby nedošlo k jejich mísení s odpady

Odpady kyselin

Odpady kyselin budou shromažďovány v nádobách odolných chemickým vlivům kyselin nebo v původních obalech. Manipulace s odpadem bude prováděná s největší opatrností pracovníkem vybaveným těmito ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv (gumová zástěra), ochranné brýle.

S odpadem nebude manipulováno a nebude přeléván do jiných nádob (kromě havarijních situací). V případě úniku budou kyseliny vhodně zneutralizovány a zachyceny sorbentem.

Odpady zásad

Odpad bude uložen v nádobách odolných proti chemickým vlivům nebo v původních obalech.

Manipulace s odpadem bude prováděná s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
S odpadem nebude zbytečně manipulováno. V případě úniku budou louhy vhodně zneutralizovány a podle povahy zachyceny sorbentem.

Skladování odpadních solí a jejich roztoků a jiných chemikálií

Odpady budou umístěny v nádobách, které jsou odolné chemickým vlivům daného druhu chemikálie. Společné shromažďování chemikálií bude konzultováno s odpadovým hospodářem.

Manipulace s odpadem bude prováděná s největší opatrností pracovníkem vybaveným těmito ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
Odpad bude na základě svého chemického složení roztříděn a uložen tak, aby nemohlo dojít k chemické reakci za vývinu tepla nebo plynů. Odpad ve skleněných obalech, které se mohou rozbít, bude umístěn tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. V případě úniku nebo rozbití obalu bude původní obsah shromážděn do náhradního obalu.

Rozpouštědla

Odpady budou shromažďovány v původních obalech nebo v sudech v EKO skladu.

Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným těmito ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyla žádným způsobem poškozena shromažďovací nádoba.

Odpadní barvy, laky, lepidla a těsnící materiály
Odpad bude shromažďován ve speciálním kontejneru v EKO skladu. Odpad bude vybaven identifikačním listem a pokud bude v původních obalech, bude při nakládaní brán zřetel na údaje od výrobce uvedené na obalu.
Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nedošlo k úniku odpadu z obalu.

Textil, sorpční materiály, piliny, papír znečištěný ropnými látkami nebo jinými škodlivinami Tyto materiály budou od původce nebo od oprávněné osoby přebírány v obalech – igelitové pytle nebo sudy a shromažďovány ve speciálním kontejneru v EKO skladu. Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným těmito ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyla poškozena shromažďovací nádoba nebo obal.

Asfalt, dehty

Odpadní asfalt a dehty budou přebírány v sudech. Při převzetí odpadu je třeba důsledně zkontrolovat nádoby, aby nedošlo k úniku. Pokud jsou sudy nepoškozené, lze je umístit v EKO skladu. Pokud se zjistí, že dochází k úniku odpadu, bude odpad přemístěn do nepoškozeného sudu a do havarijní vany s objemem ne menším než objem poškozeného sudu.

Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníky vybavenými těmito ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyla poškozena shromažďovací nádoba nebo obal.

Obaly znečištěné škodlivinami

Obaly znečištěné budou shromažďovány ve speciálním kontejneru v EKO skladu. Při jejich umístění bude vždy brán zřetel na to, aby nebyla kontaminací od spolu shromažďovaných odpadů zvýšena jejich nebezpečnost a aby nebylo v žádném případě zvýšeno požární nebezpečí. Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným těmito ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyla poškozena shromažďovací nádoba nebo obal.

Baterie

Olověné baterie s kyselinovou náplní budou shromažďovány ve speciálním kontejneru o objemu 500 litrů od firmy MEVATEC. Při ukládání baterií je třeba věnovat zvýšenou pozornost způsobu uložení, aby nemohlo dojít k elektrickému spojení a následnému vzniku požáru. Ni-Cd baterie s alkalickou náplní nebudou shromažďovány ve společném kontejneru s bateriemi s kyselou náplní. Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyl poškozen původní obal. Při uniku kyseliny nebo louhu bude vylitá kapalina vhodně zneutralizována, sorbována.

Odpadní oleje

Odpadní oleje budou shromažďovány v sudech v EKO skladu. Při manipulaci s odpadem bude dbáno na to, aby nedošlo k úniku odpadu ze shromažďovacích nádob. Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv. Případné úniky budou sanovány sorbentem, který bude shromážděn do zvláštní nádoby.

Zářivky, výbojky

Zářivky a výbojky budou shromažďovány ve speciálním kontejneru od firmy Mevatec v EKO skladu. Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv. Při manipulaci bude dbáno na to, aby nebyly trubice rozbity. Při rozbití bude takový odpad shromážděn do zvláštního obalu.

Televize a jiný elektrotechnický odpad

Televize, monitory a jiný elektrotechnický odpad bude shromažďován na vyhrazeném místě v přístavku. Manipulace s odpadem bude prováděná pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky – rukavice, ochranný oděv a brýle.

Lednice

Lednice budou shromažďovány na vyhrazeném místě v přístavku. Při ukládání odpadu bude
dbáno na to, aby nebyl poškozen výpustní ventil pro chladící médium – freon, aby nedošlo
k jeho úniku.

5. MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

5.1. Monitorování provozu zařízení

Zařízení odpadů produkuje odpadní vody svedené do plastové jímky, není zdrojem nepřiměřené prašnosti, hlučnosti. Obsluha provádí namátkově vizuální kontrolu povrchu podlahy v EKO skladu, včetně stavu záchytné jímky. Dále vizuálně kontroluje plochu areálu.

6. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

6.1. Počet pracovníků, kteří zajišťují provoz s uvedením jejich funkčního zařazení

Za provoz zařízení zodpovídá obsluha sběrného dvora, na základě uzavřené smlouvy s majitelem sběrného dvora (obcí Němčovice). V případě její nepřítomnosti pověřená osoba. Přímým nadřízeným obsluhy sběrného dvora je za majitele (obec Němčovice) starosta obce.

6.2. Povinnosti při údržbě a provozu zařízení

6.2.1. Údržba prostoru zpevněné plochy

 Cesta uvnitř areálu i přístupová komunikace musí být udržována v čistotě a v dobrém technickém stavu. Proto se musí včas opravovat, čistit a kropit.

 Vjezdový prostor a manipulační plochu je nutné udržovat v pořádku a čistotě. Případný rozsypaný materiál ve vyhrazených místech a z okolních prostranství se musí pravidelně uklízet

6.2.2. Opatření v prostoru areálu

Opatření v prostoru areálu – zodpovídá obsluha

 dle potřeby zajistit úklid areálu nebo zimní údržbu

 pravidelně týdně provádět kontrolu neporušenosti oplocení areálu a funkci zavírání vjezdových vrat tak, aby bylo zabráněno vstupu nežádoucích osob

 pravidelně (1 x do měsíce) kontrolovat stav záchytné jímky v EKO skladu

6.2.3. Vymezení provozní doby pro příjem odpadů
Provozní dobu pro příjem odpadů je možno upravit dle potřeb vlastníka. Případné změny provozní doby budou vyznačeny na informační ceduli.

pondělí – neděle 9 – 17 hod.

Odpad lze do zařízení dovézt i mimo tuto dobu, včetně víkendů a státních svátků, ale pouze po dohodě s provozovatelem zařízení.

6.2.4. Vymezení činností, které není dovoleno v areálu provádět

 V celém prostoru sběrného dvora odpadů je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

 Vynášet navezené odpady

 Obchodovat s uloženými odpady

6.3. Povinnosti dodavatelů odpadů, dopravců a přepravců odpadů, a jejich pracovníků, v areálu zařízení

 Poskytnout obsluze potřebné informace a doklady

 Vjet a vstupovat do areálu jen se souhlasem obsluhy

 Všichni jsou povinni dodržovat tento provozní řád

 Podřídit se kontrole pracovníků zařízení a dbát jejich pokynů

 Omezit dobu pobytu v areálu na dobu nezbytně nutnou

 Řidiči vozidel přivážejících odpad jsou povinni dodržovat vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích. Zvláště dbají na to, aby měli náklad zajištěn proti úletu drobných částí.

 Řidiči jsou povinni se zastavit u vjezdu a nahlásit obsluze druh odpadu a údaje o něm.

 Řidiči se musí plně podřídit pokynům obsluhy sběrného dvora

 Všem cizím osobám je zakázáno manipulovat s odpady v areálu

6.4. Způsob kontroly dováženého odpadu

 Obsluha po vjezdu zkontroluje odpad, zda odpovídá nahlášeným údajům.

 V případě podezření, že odpad neodpovídá dokladům, určí místo, kde bude odpad složen a zkontrolován

 V případě, že odpad není možné v zařízení využít nebo uložit, je zákazník vyzván k odvezení odpadu, odpad bude naložen zpět na dopravní prostředek zákazníka a zákazník ho převeze do jiného zařízení a to vše na jeho náklady

6.5. Ostatní opatření

 Kontrolní orgány jsou povinny předložit doklad o své totožnosti a právech na výkon své funkce

 Každou kontrolu je obsluha povinna hlásit majiteli a provozovateli sběrného dvora

 Provozovatel nenese zodpovědnost za újmy, které se v areálu zařízení stanou cizím pracovníkům nebo na jejich majetku

 Každá osoba, pohybující se v areálu, je povinna dbát tohoto provozního řádu a pokynů obsluhy

 Mimo pracovní dobu je vstup cizím osobám do areálu přísně zakázán

7. VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ

7.1. Obsah provozního deníku

Provozní deník vede obsluha sběrného dvora a za jeho vedení zodpovídá majitel a provozovatel sběrného dvora – obec Němčovice

Provozní deník je v provozní době uložen ve sběrném dvoře, mimo provozní dobu je deník uložen v budově obecního úřadu u starosty obce.

Provozní deník obsahuje následující záznamy :

 technické údaje o zařízení a jména pracovníků způsobilých zařízení obsluhovat

 provozní poruchy a havárie a způsob jejich odstranění,

 časové využití zařízení, popřípadě jeho odstavení,

 provedené údržby zařízení,

 provedené kontroly a revize,

 školení pracovníků,

 evidence odpadů – je samostatnou přílohou a nedílnou součástí provozního deníku,

 případné výsledky monitorování vlivu zařízení na životní prostředí – jsou samostatnou přílohou a nedílnou součástí provozního deníku

7.2. Vedení evidence přijatých odpadů

Vedení průběžné evidence odpadů přijímaných do shromažďovacího místa se provádí písemně v kanceláři obsluhy sběrného dvora. Evidence se zpracovává průběžně v programu EVI, který vychází ze zákona č. 185/2001 Sb v platném znění a k němu příslušných prováděcích vyhlášek, a je umístěn v kanceláři obsluhy sběrného dvora odpadů.

7.3. Vedení evidence odpadů vzniklých v zařízení

 Ze záchytných jímek v části pro nebezpečné odpady může mimořádně vzniknout odpad ktg.č.160709- odpady obsahující jiné nebezpečné látky. V případě že tento odpad vznikne, bude předán oprávněné osobě k dekontaminaci.

 V případě nežádoucí úniku může vzniknout odpad ktg.č.150202 -absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami. V případě že tento odpad vznikne, bude uložen v EKO skladu pro shromažďování nebezpečných odpadů do příslušné nádoby a následně předán k odstranění oprávněné osobě.

8. OPATŘENÍ K OMEZENÍ NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE

8.1. Opatření proti nežádoucímu rozšíření obtížných živočichů, hmyzu a rostlin

 Sběrný dvůr dle potřeby postřikovat prostředky hubícími hmyz a zamezujícími jeho množení. Potřebné intervaly postřiku budou záviset na podnebních podmínkách. Insekticidy se aplikují buď ve formě prášku nebo jako vodní roztok, ručním nebo strojním postřikem. Posouzení stavu provádí odborná firma

 Deratizaci provádí odborná firma dle potřeby příp. při nárazovém přemnožení neprodleně

 Při výskytu obtížných rostlin v prostoru sběrného dvora bude jednorázově použit odpovídající herbicid na základě doporučení odborné firmy

8.2. Opatření a postupy pro případ havárie a poruch

8.2.1. Poškození těsnosti záchytné jímky v EKO skladu

 Lokalizovat místo poškození

 Zabránit , i provizorním způsobem, průniku látek

 Zajistit u odborné firmy neprodlenou opravu

8.2.2. Únik nebezpečných odpadů nebo látek mimo zabezpečené plochy

 Pokud dojde k úniku odpadu, který nezpůsobí znečištění vod ani zeminy a nedojde ani k požáru, bude odpad uklizen zpět na zajištěnou plochu. Zaměstnanec, který zjistí únik nebezpečného odpadu okamžitě vyrozumí majitele a provozovatele sběrného dvora.

 Pokud dojde k úniku odpadů a tím k závažnému ohrožení některé ze složek životního prostředí nebo dojde přímo k znečištění životního prostředí, postupuje obsluha podle následujících pokynů:

 zjistit charakter havárie a druh látky, která unikla

 zabránit dalšímu úniku přímo ze zdroje utěsněním trhlin, podchytem do nádob, uzavřením zátky, zajištěním proti pádu apod.

 uklidit uniklé odpady zpět na zajištěnou plochu vlastní pomocí nebo za pomoci hasičů, tekuté odpady zachytit do vhodného sorbentu

 odklidit znečištěné nasáklé materiály do PE pytlů a umístit je do speciální nádoby nebo do nádoby pro daný druh nebezpečného odpadu a zajistit odpovídající využití nebo odstranění tohoto odpadu

 po nejnutnějším zabezpečení proti dalšímu úniku odpadu oznámí obsluha havárii starostovi nebo zástupci starosty obce Němčovice, záchrannému hasičskému sboru,

 další odstraňování následků havárie se provádí podle pokynů dotčených orgánů státní správy

 o havárii bude sepsán záznam.

 pro výše uvedou likvidaci následků havárie je v hale umístěno určeno místo, které je vybaveno následujícími havarijními prostředky: koště, lopata, vapex, respirátor, hasící přístroje, vápno, havarijní vak

8.2.5. Opatření při mimořádných událostech

 Mimořádnou událostí se rozumí dlouhotrvající srážky, silné větry, sněhové vánice, požár, těžký úraz, krádež apod.

 Mimořádnou událost jsou pracovníci SD povinni okamžitě hlásit provozovateli a majiteli sběrného dvora (obci Němčovice); podle charakteru a závažnosti rozhodne provozovatel SD jakým způsobem mimořádné události čelit

9. BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ

9.1. Pokyny pro zajištění bezpečnosti provozu a ochrany ŽP a zdraví lidí

Tato oblast je zajišťována v souladu s § 133 a § 133 a) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce v platném znění.

 Provádět všechny činnosti podle pokynů nadřízeného pracovníka

 Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a zákaz ukládání doutnajících, horkých či hořících hmot v areálu

 Zákaz volného spalování odpadu v celém areálu

 Povinnost okamžitě asanovat vyteklé nebo rozlité pohonné hmoty

 Povinnost hlásit nálezy zbraní, střeliva apod. příslušným bezpečnostním orgánům, zamezit přístup k nim a místo nálezu označit
 Zúčastnit se pravidelných školení všech pracovníků odbornými orgány ve všech oborech souvisejících s bezpečným prováděním jejích činnosti

 Povinnost používat pracovní oděvy a osobní ochranné pomůcky a prostředky

 Povinnost vstupní a periodické zdravotní prohlídky

 Vybavení pracovišť zdravotním materiálem

 Zákaz jídla, pití a kouření mimo prostory, které jsou k tomu určeny

 Zákaz kontaktu s toulavými zvířaty

 Pracovníky pravidelně proškolovat a seznamovat s vlastnostmi zpracovávaných odpadů z hlediska účinku na zdraví a z hlediska bezpečného zacházení s nimi a se zásadami první pomoci

 Provozovatel zajistí proškolení pracovníků sběrného dvora v oblasti bezpečnosti práce a poskytování první pomoci 1x ročně. Záznamy o proškolení budou uloženy u starosty obce po dobu 5 let.

10. PŘÍLOHY

1. Vyznačení manipulačních ploch pro odpady kategorie O a N

2. Seznam odpadů shromažďovaných v zařízení

3. Výpis z obchodního rejstříku

4. Koncesní listina pro nakládání s nebezpečnými odpady

5. Živnostenský list pro nakládání s odpady kategorie ostatní

6. Stavební rozhodnutí

(veškeré přílohy jsou předkládány v kopii; originály jsou uloženy v sídle provozovatele)

Příloha č. 2 – Seznam odpadů dočasně shromažďovaných ve sběrném dvoře

Kód odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu
(N-nebezpečný odpad, O-ostatní odpad)
________________________________________________________________
130208 Motorové, převodové oleje kategorie N

150202 Olejový filtr, čistící tkanina kategorie N

150110 Obaly znečištěné škodlivinami kategorie N

160113 Brzdové kapaliny kategorie N

160507 Vyřazené anorg. chemikálie kategorie N

160508 Vyřazené org. chemikálie kategorie N

160601 Olověné akumulátory kategorie N
160602 NI-Cd baterie a akumulátory kategorie N

200113 Rozpouštědlo kategorie N

200114 Kyseliny kategorie N

200115 Zásady kategorie N
200117 Fotochemikálie kategorie N

200119 Pesticidy kategorie N
200121 Zářivky kategorie N

200126 Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 kategorie N

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
pryskyřice obsahující nebezpečné látky kategorie N

200129 Detergenty, odmašťovací přípravky kategorie N

200131 Nepoužitelná citostatika kategorie N

200133 Baterie suché kategorie N

160103 Pneumatiky kategorie O

170107 Směsi nebo oddělené frakce
betonu,cihel a tašek kategorie O

200202 Zemina a kameny kategorie O

200101 Papír kategorie O

200102 Sklo kategorie O

200139 Plasty kategorie O

200111 Textilní materiály kategorie O

200123 Vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorovodíky (lednice) kategorie N

200125 Jedlý olej a tuk kategorie O

200135 Elektrotechnický odpad –TV kategorie N

200136 Elektrotechnický odpad kategorie O

200138 Dřevo kategorie O

200139 Plasty kategorie O

200140 Kovy kategorie O

200201 Biologicky rozložitelný odpad kategorie O

200301 Směsný komunální odpad kategorie O

200303 Uliční smetky kategorie O

200307 Objemný odpad kategorie O

200399 Komunální odpady jinak blíže neurčené kategorie O

Nevíte si rady, jak správně třídit obaly?

Hledejte na obalu trojúhelník tvořený třemi šipkami, který je uvnitř doplněn:

  • číselným kódem
  • písmenným kódem materiálu

Přehled označení obalu z hlediska materiálu dle českých státních norem ČSN 77 0052 a ČSN 77 0053

Další informace na www.jaktridit.cz, www.ekokom.cz, www.tonda-obal.cz

Plasty

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Polyethylentereftalát PET 1 kontejner na plasty nebo přímo na PET (žlutý)
Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE nebo PE-HD 2 kontejner na plasty (žlutý)
Polyvinylchlorid PVC 3 sběrný dvůr
Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE nebo PE-LD 4 kontejner na plasty (žlutý)
Polypropylén PP 5 kontejner na plasty (žlutý)
Polystyren PS 6 kontejner na plasty (žlutý)
Ostatní 7

Papír

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Vlnitálepenka PAP 20 kontejner na papír (modrý)
Hladkálepenka PAP 21 kontejner na papír (modrý)
Papír PAP 22–39 kontejner na papír (modrý)

Kovy

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Ocel Fe 40 kontejner na kovy (šedý)
Hliník ALU 41 kontejner na kovy (šedý)

Dřevo

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Dřevo FOR 50 sběrný dvůr
Korek FOR 51 sběrný dvůr

Textil

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Bavlna TEX 60 specializovaný kontejner na textil, sběrný dvůr
Juta TEX 61 specializovaný kontejner na textil, sběrný dvůr

Sklo

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Bílé sklo GL 70 kontejner na sklo (zelený)
Zelené sklo GL 71 kontejner na sklo (zelený)
Hnědé sklo GL 72 kontejner na sklo (zelený)
Další 73-79 kontejner na sklo (zelený)

Tetrapack

Materiál Písmenný kód Číselný kód Kam sním
Obal TetraPack a CombiBlock C/PAP 81, 84 kontejner na tetrapack (oranžový)

Bioodpad

zbytky jídla
produkty zemědělství a zahrádkaření
exkrementy našich miláčků
čistírenské kaly
skořápky vajec a ořechů
potraviny s prošlou trvanlivostí – BEZ OBALU

Směs materiálů

V současné době není ideální technologie, kterou by bylo možné tyto materiály rozumně oddělit a zpracovat.
Písemný kód: C/*
Číselný kód: 80, 82, 83, 85, 90 – 98
kody-obalu.jpg

Tříděný odpad patří do kontejnerů

Tříděný odpad patří do kontejnerů

V současné době je obec vybavena kompletními sadami barevných kontejnerů na tříděný (separovaný) sběr odpadů. Jsou umístěny v Němčovicích před sběrným dvorem, u Saidlů, na rozcestí u novostaveb, v Olešné u veřejné studny a na rozcestí u Berounky. Modrý kontejner je na papír, žlutý na plastový odpad, zelený na bílé i barevné sklo, šedý kontejner na kovové obaly a hnědý (oranžový) na tetrapacky.

Hnědý (oranžový) kontejner – sem patří nápojový karton neboli tetrapack. Ten je vytvořen z vrstev několika různých materiálů, jejichž vlastnosti se dobře doplňují. První vrstvou je papír, který je lehký, neprůhledný a nejlépe potisku schopný. Další je polyethylen, který je nepropustný pro vodu i mikroorganismy. Poslední vrstvou může i nemusí být hliník, jenž je odolný vůči pronikání vodních par, plynů a některých chemických látek. Některé nápojové kartony (tzv. „aseptické“) jsou složeny ze všech těchto tří materiálů. Fungují podobně jako konzerva a proto se do nich plní nápoje s prodlouženou trvanlivostí (trvanlivá mléka, džusy, víno apod.). Jiné obaly obsahují pouze papír a polyethylen (tzv. „septické“) a používají se na potraviny k okamžité spotřebě (většinou kefíry, jogurtová a čerstvá mléka).

Šedý kontejner – sem patří kovové obaly – železo, hliník a jiné kovy, které jsou samostatným obalem nebo jeho součástí. Jedná se především o takový odpad jako jsou např. hliníkové plechovky od piva, limonád, energy drinků, dále o víčka od jogurtů a paštik, obaly hřbitovních svíček, alobal apod. Dále do něj patří prázdné konzervy, plechovky, plechové uzávěry od zavařovacích sklenic, víčka, klíče, zámky, skoby, hřebíky, medaile a další drobný kovový odpad.

Kontejner na baterie a monočlánky je umístěn u vchodu němčovické restaurace.
8.3.2008 001.jpg

8.3.2008 002.jpg

Co byste měli vědět o likvidaci odpadků

Jak likvidovat odpad ve správním obvodu obce Němčovice

(k.ú.Němčovice a Olešná u Radnic)
v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Němčovice č. 1/2010 o místním poplatku a č. 2/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Co vás stojí Popelnice:

– Na odvoz odpadků z popelnic a jejich dostatečný počet má nárok zdarma – fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a v obci trvale žije
– Na odvoz odpadků z vlastních popelnic má nárok za úhradu – fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci v zastavěné části obcí Němčovice a Olešná

Režim svozů:

(Stanoví se podle množství odpadků vyprodukovaných domácností)

Vyvážen je pouze obsah popelnic označených platnými samolepícími štítky, které vydává OÚ Němčovice takto:
– svoz každý týden (1.900,– Kč)
– svoz 1x 14 dnů (1.000,- Kč)
– svoz 1x měsíčně (600,- Kč)
– svoz jednorázový za poplatek (50,– Kč)

Popelnice bez těchto štítků popeláři nevysypou. Rovněž tak, obsahuje-li popelnice jiný odpad než zbytkový. Popelnici lze zakoupit také u OÚ za cenu 860,– Kč za 1 kus, jednorázovou známku za 50,– Kč. Máte-li krátkodobě více odpadků, můžete je uložit v igelitovém pytli – pevně zavázaném – u kterékoliv popelnice.

Komunální odpad lze ukládat zdarma do kontejnerů:

– Papír (modrý), sklo (zelený), plasty (žlutý), kovové obaly (šedý, hnědý), tetrapacky (oranžový) – kontejnery jsou umístěny:
– v Němčovicích vedle domu „U Saidlů“
– v Němčovicích před sběrným dvorem odpadů
– v Němčovicích na rozcestí u novostaveb
– v Olešné u veřejné studny
– u řeky na rozcestí
(nezapomeňte plastové lahve před vhozením do kontejneru sešlápnout a uzavřít)
– Velkoobjemové kontejnery – na Sběrném dvoře odpadů v Němčovicích

Komunální odpad lze zdarma ukládat do Sběrného dvora odpadů v Němčovicích:

– směsný komunální odpad (organický odpad, popel, domovní odpad – do kontejneru)
– objemový odpad (nábytek, podlahové krytiny – na dvůr…)
– železo a textil
– pneumatiky
– elektrická zařízení (televizory, radiopřijímače, pračky, sporáky, psací stroje atd. –
– nebezpečný odpad
– biologický, zelený odpad (organický, dřevní, větve, listí, tráva…)
– stavební odpad (menší množství – beton, cihla, keramika, sádrová hmota, izolační materiály bez azbestu, asfalt bez dehtu…)
– výkopovou zeminu (vytěžená zemina, kameny, hlušina…)
– smetky ze silnice

CO JE NEBEZPEČNÝ ODPAD? Za nebezpečný odpad se považuje např. suchý elektrický galvanický článek, nepoužitelná léčiva, odpady azbestu, izolační materiály s obsahem azbestu, azbestové stavební hmoty, odpadní oleje, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, chladničky a mrazáky, olejové filtry, zbytky barev, staré nátěrové hmoty, spotřební chemie, kosmetika, čistící prostředky, chemické prostředky pro zahrádkáře a zemědělce, fotochemikálie, nádoby se zbytky škodlivin atd.

Používání všech kontejnerů a sběrného dvora odpadů je pro naše občany BEZPLATNÉ.

Všechny tyto služby jsou již zahrnuty v místním poplatku podle vyhlášky obce č.č. 2/2003, 3/2004 a 3/2010 ve výši 500,– Kč ročně, kterou je povinna platit:
– každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
– fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Provozní doba Sběrného dvora odpadů:

Denně 9 -17 hodin

Sběrný dvůr může být krátkodobě, nebo ve státem stanovených svátcích zcela uzavřen.

Sběrný dvůr odpadů Obce Němčovice
V Jamách čp. 43, Němčovice
338 29 Němčovice

IČ: 00573922
DIČ: CZ573922

E-mail: SDO@nemcovice.cz
Telefon: +420 724 598 788

Na Sběrném dvoře odpadů platí provozní řád. Udržujte zde pořádek. Jakákoliv jiná likvidace odpadu se považuje za nepovolenou a lze za to uložit fyzické osobě pokutu až do výše 50.000,– Kč.

Upozorňujeme občany, kteří vozí odpad na Sběrný dvůr v Němčovicích na povinnost ukládat jej zde roztříděný podle druhů a zbavit jej všech obalů. Neroztříděný odpad v igelitových pytlích bude na dvůr přijímán jen po jeho převážení a zaplacení příslušné finanční částky. Za pohodlnost se prostě platí!

TŘÍDĚNÍM ODPADKů POMůŽETE OBCI UŠETŘIT ZNAČNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY. ZA POMOC VÁM DĚKUJE PŘÍRODA A OBEC NĚMČOVICE.