Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Němčovice za rok 2009

obec Němčovice
sídlo Němčovice 37a, 338 24 Břasy
IČ 005 73 922

auditor zapsaný v KA ČR K KREDIT s.r.o., č. 370
odpovědný auditor Ing. Renata Janečková, č. 1641
zpracovatel Ing. Renata Janečková
místo přezkoumání Němčovice, Jablonec nad Nisou
přezkoumání probíhalo v období s přerušením 19. 1. – 20. 4. 2010
přezkoumání dle zákona č.420/2004 Sb.
přezkoumání za rok 2009
datum vyhotovení zprávy 22. dubna 2010

1. Rozpočet, plnění příjmů a výdajů podle rozpočtu
– Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce 29. 1. 2009 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji 4.868 tis. Kč, rozpočet byl řádně zveřejněn;
– do doby schválení hospodařila obec podle rozpočtového provizoria ze 4. 12. 2008;
– všechna rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo;
– hospodaření obce za rok 2009 skončilo schodkem 180,8 tis. Kč, obec měla příjmy ve výši 9.948 tis. Kč, výdaje ve výši 10.098,8 tis. Kč;
– rozpočtový výhled na roky 2009 až 2012 byl přijat 27. 3. 2008;
– čerpání rozpočtu bylo v souladu s předpisy, celkové ani jednotlivé výdaje nepřekročily plánovaný rozpočet, tj. nebyly vyšší než 100 %;
– rozpočtová skladba byla dodržována.

Závěr: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

2. Finanční operace fondů
Obec nemá zřízen žádný finanční fond.

3. Výnosy a náklady podnikatelské činnosti
Obec nepodniká ani neúčtuje o hospodářské činnosti.

4. Peněžní operace týkající se cizích zdrojů
Obec nehospodařila s prostředky z cizích zdrojů.

5. Peněžní operace se sdruženými prostředky
– Obec je členem sdružení právnických osob Polygon;
– obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Radnicko a jeho prostřednictvím VH MAS Světovina o.p.s.;
– do svazků a sdružení obec přispívá členskými příspěvky, v minulosti byly poskytnuty účelové prostředky za pořízení drobného majetku;
– obec nevložila do svazku žádný majetek ani nesdružila žádné finanční prostředky.

Závěr k bodům 2-5 : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6. Hospodaření s prostředky pocházejícím z Národního fondu a ze zahraničí
Obec takové operace v roce 2009 neměla (v členění dle rozpočtové skladby).

7. Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtů fondů a ÚSC (dotace)

Neinvestiční (provozní) dotace

Položka Popis Příjmy v tis. Kč Vratka v tis. Kč
4111 Neinvestiční transfery z VPS SR 18,30 – 9,8
4112 Neinvestiční dotace a transfery obcím 7,40 nevypořádává se
4116 Ost. neinv. transfery ze SRz toho
z toho
 Úřad práce (UZ 13101)
 Czech Point
 oprava kanalizace po povodních
927,78

685,02
49,76
193,00

0,–
0,–
0,–

– Obec obdržela ze státního rozpočtu dotaci 18.300 Kč dotace na volby do Evropského parlamentu, vynaloženo bylo 28.121 Kč, doplatek 9.821 Kč byl přijat dne 12. 3. 2010 na základě předloženého vyúčtování;
– dotace úřadu práce 685,02 tis. Kč na veřejně prospěšné práce byla poskytnuta pouze z prostředků státního rozpočtu bez účasti EU;
– v rámci Integrovaného operačního programu na Czech Point obec přijala provozní dotaci ve výši 49,76 tis. Kč na upgrade provozu kontaktního místa veřejné správy, z toho podíl EU byl 40,98 tis. Kč a vlastní podíl obce byl 8,78 tis. Kč;
– na odstranění škod po přívalových deštích v roce 2008 obec přijala od MMR na základě předloženého vyúčtování v r. 2008 dotaci 193 tis. Kč.

Investiční dotace (transfery) ze státních fondů a státního rozpočtu

Položka Popis Příjmy v tis. Kč Vratka v tis. Kč
4213 Inv. transfery ze SF 295,14 0,00
4216 Ostatní inv.transfery ze SR 5.017,38 0,00

– z Fondu soudržnosti OP Životní prostředí – prioritní osa Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží čerpala obec 5.312,83 tis. Kč na vybudování skládky, z celkových nákladů 5.994,94 tis. Kč bylo z prostředků EU uhrazeno 5.017,38 tis. Kč, podíl ČR byl 295,14 tis. Kč, vlastní podíl obce byl 682,42 tis. Kč a dotace 0,31 tis. Kč byla doplacena v r.2010;
– v roce 2009 obec uzavřela smlouvu s MMR, kdy prostřednictvím SZIF získala obec dotaci v rámci opatření Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby na projekt Novostavba garáže SDH – multifunkční dům obce Němčovice v celkové výši 4.913,6 tis. Kč, z toho prostředky EU činí 3.685,2 a podíl SR 1.228,4 tis. Kč, vlastní podíl obce je 652,00 tis. Kč, dotace budou proplaceny v roce 2010 a ihned použita na splacení úvěru u České spořitelny.

Dotace z Plzeňského kraje

Položka Popis Příjmy v tis. Kč Vratka
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 30,- 0,–
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,–

– Obec obdržela od Plzeňského kraje dotaci 10 tis. Kč na knihu Němčovická škola a Josef Hylák, celkové náklady byly 21.909 Kč, vyúčtování bylo zasláno 28. 1. 2010;
– na obnovu plastiky včetně soklu a kříže získala obec dotaci 20.000 Kč, celkové náklady byly 29.886 Kč, závěrečná zpráva byla vyhotovena 16. 10. 2009.

Závěr k bodům 6-7: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Všechny dotace byly použity v souladu se smlouvou a byly řádně vyúčtovány ve stanoveném termínu.

8. Nakládání s vlastním majetkem i s majetkem státu, veřejné zakázky
– Inventarizace majetku byla provedena v souladu se zákonem o účetnictví;
– nákupy i prodej majetku schvaluje zastupitelstvo, záměry prodeje byly řádně vyvěšeny;
– rámcový nákup drobného majetku je schvalován prostřednictvím rozpočtu;
– obec nevložila do žádného svazku svůj majetek;
– obec nehospodaří se státním majetkem;
– zakázky velkého rozsahu nebyly realizovány, u malých zakázek je zastupitelstvem odsouhlasen vybraný dodavatel;
– dodavatele na multifunkční dům a na vybudování skládky vybrala komise jmenovaná zastupitelstvem, vybraného uchazeče odsouhlasilo zastupitelstvo obce.

9. Pohledávky a závazky
– Pohledávky k 31. 12. 2009 měly hodnotu 253,27 tis. Kč, dvě pohledávky v hodnotě
240 tis. Kč za firmou Montyfaj byly splatné v r. 2009;
– závazky k 31. 12. 2009 měly hodnotu 259,27 tis. Kč, z toho závazky z pracovních vztahů činily 12,7 tis. Kč, závazky byly uhrazeny v lednu 2010, přijaté zálohy
140 tis. Kč jsou předplacené náklady na stočné;
– obec přijala úvěr od České spořitelny na Novostavbu garáže SDH – multifunkční dům obce Němčovice, úvěr byl čerpán přímou úhradou faktur z úvěrového účtu, splacen bude jednorázově po získání dotace částkou 4.928.000 Kč, zbývající část bude uhrazena ve splátkách po 45.000 Kč.

10. Ručení za třetí osoby, zastavování majetku ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen
– Nebyly zjištěny skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že obec poskytla ručení fyzickým nebo právnickým osobám;
– nebyly zjištěny žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že obec zastavila movitý majetek ve prospěch třetích osob;
– obec eviduje věcná břemena jako součást výpisů z katastru nemovitostí.

Závěr k bodům 8 – 10: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

11. Dodržování předpisů o finančním hospodaření ÚSC
– Závěrečný účet za rok 2008 byl schválen bez výhrad dne 28. května 2009;
– závěrečný účet byl řádně zveřejněn vyvěšením i elektronicky;
– porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno;
– porušení povinností nebo překročení působnosti ÚSC dle zvláštních právních předpisů nebylo zjištěno;
– neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání – nebylo;
– veřejnosprávní kontrola podle zák. č. 320/01 Sb. je prováděna přiměřeně;
– finanční výbor a kontrolní výbor provádí kontroly v rámci svých kompetencí;
– inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv byla řádně provedena a doložena.

12. Účetnictví a účetní závěrka
– Bilanční kontinuita mezi 31. 12. 2008 a 1. 1. 2009 byla dodržena;
– nebyly zjištěny významnější nedostatky v účetních metodách a zásadách;
– účetní zápisy jsou v souladu s účetními a právními předpisy, jsou tedy správné;
– účetnictví je úplné, nebyly zjištěny nezaúčtované účetní případy;
– účetnictví je průkazné, obec řádně provedla inventarizaci majetku a závazků;
– účetnictví je přehledné;
– obec archivuje data zálohováním, v archivu elektronické desky, písemnosti jsou uloženy v archivu obce;
– pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu s předpisy nebylo zjištěno;
– účetní závěrka byla sestavena a zpracována v požadovaném rozsahu, předloženy byly rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce;
– kontrolované vazby byly v pořádku;
– nebyly zjištěny nesprávné účetní postupy a metody.

Závěr k bodům 11 – 12: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Údaje uvedené v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření. Ověřením nebyly zjištěny významné nedostatky mající vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

13. Finanční ukazatele

název ukazatele hodnota v %
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00
podíl pohledávek na rozpočtu 2,55
podíl závazků na rozpočtu 2,48
podíl závazků na rozpočtu bez přijatých záloh 1,07
ukazatel dluhové služby 4,60

Závěr: Všechny ukazatele hospodaření běžného roku jsou nulové nebo jsou blízké nule. Podíl závazků k celkovým příjmům je 2,48 po vyloučení hodnoty přijatých záloh je 1,07%. Ukazatel dluhové služby je 4,6% z důvodů zaplacených úroků z úvěrů na předfinancování operačního programu. Obec má úvěr na výstavbu multifunkčního domu, podstatná část bude uhrazena z přijaté dotace v roce 2010. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani skutečnosti ohrožující hospodaření obce.

14. Závěr dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb.

Auditor vydává ve smyslu § 10 zákona č. 420/2004 Sb. o hospodaření obce Němčovice za účetní období a hospodářský rok od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 tuto zprávu.

Popis chyb a nedostatků:
a) nebyly zjištěny chyby, nedostatky a porušení povinností nebo právních předpisů, které by měly významný vliv na výsledek přezkoumání ve smyslu § 10 odst. 3 písm. a) zákona;
b) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků § 10 odst. 3 písm. c) zákona;
c) nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona, vyjádření k vyjmenovaným bodům jsou obsahem této zprávy.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 zní

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

……………………………… ………………………………
K KREDIT s.r.o. Ing. Renata Janečková
auditorská společnost č. 0370 auditor č. 1641

Datum vyhotovení zprávy

22. dubna 2010

Datum předání a projednání zprávy

Podpis starosty