Soutěž Vesnice roku 2004


Olešná u Radnic
43 obyvatel

Obec Olešná se nachází necelé dva kilometry nad řekou Berounkou v dolině podél potoka. Ten vzniká z četných pramenů v lukách nad Olešnou, napájí olešenský rybníček a pokračuje ve své pouti až do řeky Berounky. Voda byla pro život v obci vždy důležitá a tento potůček co místní lidé pamatují i jak dokládají písemné prameny nikdy nevyschl. I v době největšího sucha v roce 1947 poskytl vodu pro dobytek olešenských hospodářů.

Od roku 1180, kdy máme první písemnou zmínku o obci, patřila vždy k Žíkovskému statku. Se Žíkovem byla součástí hradu Libštejna, nebyla tedy poddána více pánům jako Němčovice. Ať už byla v držení Libštejnů z Kolovrat, Valdštejnů nebo Gryspeků, byla vždy obcí zemědělskou, zajímavá byla i její blízkost od řeky Mže (Berounky), kde v katastru obce pracovaly dva až tři mlýny a přívoz spojující obyvatele s Čivicemi a Kaceřovem. Roku 1639 dobyli Švédové hrad Libštejn, ten už se z této rány nevzpamatoval a začal neodvratně chátrat, svůj význam ztratil postupně i Žíkov. Od 18. století byl Žíkov i s Olešnou zmiňován s Liblínským panstvím.

Práce na svažitých polích, obklopujících obec, nebyla vůbec jednoduchá. Místní hospodáři neoplývali nikdy velkým bohatstvím, žádné z hospodářství nebylo o moc větší než ostatní, a pokud se některé zvětšilo, většinou se rozdělilo mezi děti, kterých bylo vždycky dost. Obyvatel žilo v Olešné hodně. Tak například podle sčítání lidu v roce 1868 bydlelo v obci 347 obyvatel ve 40 domech. Jejich počet se postupně snižoval. Na počátku 20.století odešli někteří za lepším živobytím do Ameriky. V roce 1910 je evidováno 243 obyvatel. Obě světové války měly také na svědomí úbytek obyvatel. Po druhé světové válce odešlo podle místního kronikáře na základě výzvy vlády ČSR do pohraničí celkem 27 obyvatel, pochopitelně těch nejchudších a nemajetných. V roce 1950 žije v Olešné 163 lidí, v roce 1970 už jenom 80 a nejnižší stav počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 1996 – pouhých 27 trvale hlášených občanů. Dnes v dubnu 2004 máme v Olešné už zase 43 obyvatel, z toho 11 dětí do 15 let a doufáme, že obec se bude opět zvětšovat.

Obec především zemědělská se v druhé polovině 20. století začala měnit v oblast rekreační. Se snižováním počtu trvale žijících obyvatel se zvyšovalo množství rekreantů a chalupářů. Především rovné území u Berounky lákalo lidi z měst k budování srubů, chatiček a chat. V roce 1967 přibyly další dvě a zaokrouhlily jejich počet na dvacet. Také domek rybáře, převozníka i mlýny se staly rekreačními objekty. V současnosti je u řeky 50 rekreačních objektů různé kvality i různého stáří. I tito obyvatelé, i když jen na letní období, patří k našim občanům a obec se snaží být s nimi v kontaktu. I oni patří do našeho seznamu zájemců o posílání zpráv ze života obce pomocí zpráv SMS.

V roce 2004 oslavuje Sbor dobrovolných hasičů 100. výročí svého založení. Při této příležitosti připravili občané zajímavé akce. Dne 10. dubna průvod obcí. V jejím čele stará stříkačka tažená koněm, hasiči a hasičky v slavnostních úborech, hasičská technika. Po položení věnce u pomníku padlých slavnostní proslov u kapličky, předání vyznamenání a pamětních listů. V další části ukázka stříkání starou ruční stříkačkou, předvedení útoku místními hasičkami a na závěr profesionální hasiči při uhašení a rozstříhání osobního auta. K večeru vernisáž výstavy o hasičích. 29. května uspořádání okrskové soutěže v Olešné.

Lidová veselice s různými maskami má v Olešné také svou tradici a v letošním roce se jí zúčastnilo skoro 40 masek.
Pro děti trvale bydlících občanů i chatařů a chalupářů uspořádala obec na závěr prázdnin výlet do Plzeňské zoologické zahrady a Dinoparku. Plný autobus dětí měl skutečně skvělý zážitek před zahájením dalšího školního roku.

Mezi chataři v chatové osadě u Berounky se udržuje skvělá tradice velikonoční pomlázky. U každé chatky a chatičky už čeká hospodyňka s občerstvením na koledníky, večer se společně posedí u ohně s kytarou. Aby si to mohli všichni patřičně užít, přesunuli si hodovací den už na neděli.

Nezapomíná se ani na kulturu. Na představení Zuzany Bubílkové Politické harašení spojené s televizním natáčením v divadle Jiřího Grossmana v Praze se vypravil celý autobus, všichni se výborně bavili, zvláště pak při následném sledování v televizi.
Obec nezapomíná ani na občany slavící významná životní jubilea, narození nových občánků, zápis dětí do první třídy a další. Při těchto příležitostech navštěvuje starosta obce jubilanty s květinou, dárkem a blahopřáním.

Nejhezčí pohled do krajiny je prý z koňského hřbetu, přesvědčit se o tom mohou zájemci o jízdu na koni ať už začátečníci nebo pokročilí v Olešné u Vondráčků. O jedenáct převážně jezdeckých koní a dva poníky se stará celá rodina. Vondráčkovi pomáhají také při pořádání různých akcí v obci – jejich koně s vozem chodí v masopustním průvodu, na ponících se vozí děti při dětském dnu, při oslavách 100 let místního hasičského sboru táhl jejich kůň starou hasičskou stříkačku.
Velmi zdařilou akcí byla Hubertova jízda, obdoba anglické tradice honu na lišku. Tato však byla slavnostním podzimním rozloučením s jezdeckou sezónou, kterého se zúčastnilo patnáct jezdců.

Dominantou návsi v Olešné je již od roku 1907 bezesporu kaplička, která si zasloužila nutně důkladnou rekonstrukci. Byla opravena střecha, odstraněn starý zinkový plech a položeny nové pálené červené tašky,tzv. bobrovky. Klempířské prvky byly provedeny z mědi (kopule, křížek a okapy). Základy byly odizolovány, kaplička dostala nový kabát a nové schůdky. Postavena byla vlastně díky úspěšným emigrantům do Ameriky, kteří poskytly finanční základ pro její vybudování.

Obec Olešná se již delší dobu potýkala s problémem závadnosti pitné vody. V obci není vodovod, jako zdroj vody slouží soukromé studny a ty byly znečištěny intenzivní zemědělskou činností minulých let. Po důkladném rozboru všech zdrojů pitné vody v obci byly vyčleněny nezávadné studny, jedna vybrána, několikrát vyčištěna a znovu zkontrolována. Postavená nadzemní kamenná část s dřevěnou konstrukcí a stříškou, elektrická pumpa a osvětlení tvoří půvabnou vesnickou stavbu. Navíc voda je nejen nezávadná, ale i chuťově výborná.

Pomníček padlým v první světové válce byl odhalen v roce 1928, postaven na popud hasičů z Olešné jako vzpomínka na padlé kamarády a sousedy. Po druhé světové válce k nim přibyli oběti této války, my jsme vylepšili jeho vzhled, opravili sloupky a oplocení.

Dopravní značení v obci Olešná bylo neúplné, průjezd obcí nebezpečný, komplikovaný a nepřehledný. Také stav silnic nebyl právě nejlepší. Silnice v chatové osadě u Berounky byla navíc poničena povodněmi v roce 2002. Proto se přistoupilo k nápravě, v obci byly instalovány zpomalovací pruhy, částečně jednosměrka a správné dopravní značky. Silnice v obci i u řeky Berounky byly opraveny.

Chatová osada i řeka Berounka, která protéká katastrálním územím obce, jsou přes léto ideálním místem pro turisty a rekreanty. S tím ovšem souvisí zvýšená produkce odpadu v tomto období. Obec se snaží zajistit jejich shromažďování, třídění a likvidaci, což je činnost poměrně finančně nákladná. Celé léto je u řeky k dispozici velkoobjemový kontejner a sklolaminátové kontejnery ve tvaru zvonu na sklo, papír a plasty. Přímo v obci jsou ještě navíc u každého domu popelnice. Naší snahou je, aby vodáci i rekreanti, kterých je přes léto velké množství, měli kam odkládat odpadky a neodhazovali je do přírody.

V dřívějších dobách stavěli lidé na místa, kde se událo nějaké neštěstí, křížek nebo sošku svatých. V Olešné bývalo takových míst asi pět. Bohužel do dnešní doby se zachovaly křížky pouze dva. Jeden z nich je na návsi přímo u kapličky. Při jeho opravě byly nalezeny zbytky původního zdobeného křížku, který se zřejmě rozpadl a zůstal ležet pod křížkem, kde byl postupně zasypán hlínou. Druhý křížek je nad vsí u cesty na Žíkov schován mezi stromy, jejichž stín láká poutníky za parných letních dnů k odpočinku.

O úklid a pořádek v obci se starají především její obyvatelé, kteří chtějí žít v krásném a čistém prostředí. Vydatně jim při tom pomáhá několik nezaměstnaných, které obec za tímto účelem zaměstnává. S jejich prací máme velmi dobré zkušenosti, jsou to většinou lidé z obce nebo blízkého okolí a péče o jejich okolí je jim blízká.

V roce 2003 byl v Olešné vyhlášen na území obce první památný strom – Lípa velkolistá, která roste ve dvoře Kaceřovského mlýna. Jedná se o soliterní strom impozantních rozměrů o obvodu kmene téměř pět metrů. Stáří lípy se odhaduje na stoosmdesát let.

Spolupráce Obecního úřadu s Povodím Vltavy, závod Berounka je velmi dobrá a první výsledky jsou už vidět. Odstraněné břehové porosty poškozené povodní jsou nahrazeny novou výsadbou původních druhů nivních dřevin. Nepopulární jednání s chataři o odstranění lidové tvořivosti v okolí chat a řeky postoupilo do další fáze, chataři již pochopili, že si v tomto chráněném území nebudou moci dělat, co se jim zamane. V letošním roce pokračuje pomoc chatařů při likvidaci invazních druhů dřevin v údolní nivě řeky bolševníku a křídlatky.

V obci má sídlo Občanské sdružení Horní Berounka, které je sdružením občanů pro ochranu přírodního parku Horní Berounka, společným zájmem jeho členů a spolupracovníků je uchovat a ochraňovat specifický krajinný ráz povodí Berounky s přírodovědnými i estetickými hodnotami. Sdružení iniciuje, podporuje a propaguje vyhlášení Národní přírodní říční rezervace
Horní a Střední Berounka. Svou působností na celém území řeky může pomoci při koncepčním rozhodování ve správních řízeních týkajících se ochrany, zvláště nepovolených zásahů do VKP a krajinného rázu. V současné době má sdružení 45 členů a rozšířenou celostátní působnost pro ochranu přírodních parků, mokřadů a vodních toků v ČR.

Od začátku letošního roku převzala obec zpět své lesy v Olešné pod svojí správu, jmenovala obecního hajného a odborného lesního hospodáře. V současné době pokračuje v obecních lesích likvidace kůrovce a zalesňování. Obec přikoupila do svého vlastnictví loni 2ha lesního porostu i s pozemky.

V lokalitě zvané Valentův mlýn obnovil podnikatel z Plzně provoz malé vodní elektrárny, později vybudoval ve stejném území druhou novou MVE, čímž je využívána vodní energie v souladu se současnou ekologickou podporou a koncepcí využívání obnovitelných zdrojů energie.

Kronika obce je psána nepravidelně od roku 1915, obsahuje několik vzpomínek pamětníků na život před 1.světovou válkou i po ní a potom hlavně současné události. Její první a druhý díl je uložen v Okresním archivu v Rokycanech. Třetí díl obecní kroniky je průběžně doplňován kronikářkou obce paní Danou Štruncovou. Ke kronice jsou zpracovávány i obrazové přílohy.

Obec v loňském roce schválila znak a prapor obce, který jí byl předsedou parlamentu L. Zaorálkem také v lednu letošního roku udělen. Pro obec zpracoval návrh Stanislav Kasík. Znak je polcený a vyjadřuje skutečnost, že obec má dvě části. Vlnovka v pravé části znaku znamená řeku Berounku, dvě mlýnská železa jsou připomínkou mlýnů, které leží na území obce. Zelená barva pak symbolizuje přírodní park Horní Berounka.

Obec pro informování občanů provozuje vlastní webové stránky, www.nemcovice.cz, kde jsou k dispozici všechny důležité informace a dokumenty. V letošním roce tyto stránky v soutěži Zlatý erb získali v krajském i celostátním kole Cenu veřejnosti.

Knihovna obce je v současnosti zaměřena především na půjčování časopisů, které kolují po vsi a omezené půjčování knih, protože stávající prostory jsou nevyhovující, nová knihovna by měla být zřízena v bývalém bytě řídícího v budově školy společně s novým obecním úřadem. V knihovně se chceme specializovat na regionální literaturu a využívání internetu především mládeží.

Budoucnost vidíme ve venkovské turistice. Příroda je tu neporušena průmyslem, je členitá protknutá řekou Berounkou. Obec se již zapojila v mikroregionu Radnicko do budování cyklostezek a opravě kapliček a všech sakrálních staveb.

Olešná v noci 2004.JPG

Komentáře