Schválený rozpočet obce na rok 2010

Příjmy: (v tis.Kč)

Daň z příjm. fyzic. osob 350,0
Daň z příjm. FO ze SVČ 40,0
Daň z příjmu práv. osob 400,0
DPH 600,0
Správní poplatky 7,0
Daň z nemovitosti 800,0
Příjmy z pronáj. půdy 1,0
Příjmy z pronájmu ost. 100,0
Příjmy z LH 100,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 200,0
Poplatek za veř. prostr. 350,0
Poplatek z reklamy 100,0
Bytové hospodář. 300,0
Poplatek za odpady 100,0
Odstraňování kom. odp. 100,0
Provoz SDO 150,0
Ostat. služby 50,0
Neinvest. dotace 120,0
Dotace na JPO 2,0
Příspěvěk na výkon stát. správy 76,0
Dotace PRV + PGLRF 5.800,0
Dotace volby 40,0
Úřad práce 1.298,0
Stočné 70,0

Výdaje (v tis. Kč:)

Vodní hospodářství 25,0
Doprava 5,0
Školství 100,0
Zdravotnictví 10,0
Kultura 150,0
Vnitřní správa 150,0
Místní hospodářství 2.000,0
Lesní hospodářství 80,0
Bytové hospodářství 70,0
Nákup nemov. majetku 500,0
Odpadové hospodářství 150,0
Mzdy ÚP 1.298,0
Územní plánování 100,0
Kanalizace 250,0
Veřejné osvětlení 50,0
Oprava místních komunikací 50,0
JPO obce 80,0
Úvěr ČS a.s. 5.800,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 11.154,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 10.868,0 Kč

přebytek (uvedeno v tis. Kč.) + 286,0 Kč

Komentáře