Schválený rozpočet obce na rok 2007

Příjmy: (v tis.Kč)
Daň z příjm. fyzic. osob 160,0
Daň z příjm.FO ze SVČ 30,0
Daň z příjmu práv. osob 180,0
DPH 350,0
Správní poplatky 5,0
Daň z nemovitosti 250,0
Za odnětí ZP 0,0
Poplatek za užívání VP 80,0
Příjmy z pronáj. půdy 6,0
Příjmy z LH 80,0
Příjmy z prodeje neinv. maj. 0,0
Poplatek za odpady 200,0
Bytové hospodář. 125,0
Odstraňování kom. odp. 200,0
Neinvest. dotace 0,0
Inv.dotace na JPO 1,0
Úřad práce 900,0
Interreg IIIA 752,0
Inv. dotace ze SR 1.399,0
Inv. dotace od PK 450,0
Nadační fondy 15 0,0

Výdaje:
Vodní hospodářství 215,0
Doprava 3,0
Školství 120,0
Zdravotnictví 3,0
Kultura 60,0
Vnitřní správa 600,0
Místní hospodářství 170,0
Lesní hospodářství 40,0
TČ 1,360,0
mzdy ÚP 960,0
hřiště 150,0
fasáda, zateplení 37 600,0
Péče o krajinu 360,0
Hasičárna 100,0
sekačka 40,0

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 5.318,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.781,0 Kč

Komentáře