Schválený rozpočet obce na rok 2004

Příjmy:

Pol. 11 Daně z příjmu fyz. a práv. os. 240.0
Pol. 1211 DPH 150,0
Pol. 13 Místní poplatky 182,0
Pol. 1511 Daň z nemovitostí 240,0
Pol. 2131 Příjmy z nájmů poz. 5,0
Pol. 2321 Investiční dary 100,0
Pol. 2460 Splátky od obyvatelstva 15,0
Pol. 41 Přijaté dotace 616,0
Pol. 42 Invest. přijaté dotace ze SR 1.490,0
Pol. 1031 Pěstební činnost 50,0
Pol. 3612 Bytové hospodářství 50,0
Pol. 6171 Činnost místní správy 48,0
Pol. 6310 Finanční operace 5,0
Příjmy 3.191,0

Výdaje:

Pol. 10 Lesní hospdářství 80,0
Pol. 22 Doprava 60,0
Pol. 23 Vodní hospodářství 56,0
Pol. 31 ZŠ a MŠ 46,0
Pol. 33 Kultura 75,0
Pol. 36 Bytové hospodářství 345,0
Pol. 37 Ochrana životního prostředí 217,0
Pol. 4318 Sociální péče 5,0
Pol. 5512 Požární ochrana 70,0
Pol. 6171 50 Výdaje na platy 683,5
Pol. 6171 51 Ostatní nákupy 220,0
Pol. 6171 53 Neinvest. transfery jiným VR 18,5
Pol. 6171 61 Budovy, stavby 1,300,0
Výdaje 3.176,0

Celkem příjmy: 3.191,0
Celkem výdaje: 3.176,0
Saldo příjmů a výdajů + 15,0

Skutečnost:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.926,9 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.048,6 Kč
rozdíl: (pokrytý z rezerv obce) – -121,7 Kč
Ve schodku je promítnuta úhrada za odvoz odpadků za rok 2005 ve výši 59,4 Kč, vyplacené plnění pojistného poškozeným občanům ve výši 9,2 Kč a úhrada za el.přípojku neprodané parcely ve výši 14,2 Kč.

Komentáře