Rozšíření výkonu státní správy


Poplatky za tyto úkony jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb. ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích. Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen „správní úřad“).
Za ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu zaplatíte 30,– Kč za každou i započatou stránku.
Za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu zaplatíte také 30,– Kč za každý podpis nebo otisk razítka.

Autor: Karel Ferschmann
Vašková Jiřina.jpg

Komentáře