Rozhodnutí o změně katastrální hranice

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany
Srbova 79/I, 337 01 Rokycany
tel.: 371510011, , e-mail: kp.rokycany@cuzk.cz, ID dat. schránky: hhtiev9
V Rokycanech dne 16.1.2012
Číslo jednací: OR-5/2012-408

ROZHODNUTÍ

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany (dále jen „katastrální úřad“) podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, místně příslušný k řízení o změně hranice katastrálního území, které je vedeno pod sp. zn. OR-5/2012-408, tímto rozhodnutím

Schvaluje

změnu průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím Němčovice, obce Němčovice a katastrálním územím Kamenec u Radnic, obce Kamenec, přitom tato část katastrální hranice je i obecní hranicí mezi obcí Němčovice a obcí Kamenec, do jejíchž územní působnosti náleží uvedená katastrální území.

Nový průběh příslušné části katastrální hranice je v katastrálním území Němčovice tvořena severní a východní stranou pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 420/4, 693/11, 79/39 a 79/36 a v katastrálním území Kamenec u Radnic je tvořena jižními a západními stranami pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 420/6, 693/1, 79/26 a 79/38. U parcel uvedených v následující tabulce se ruší jejich evidence v katastrálním území Kamenec u Radnic a zapisují se do evidence v katastrálním území Němčovice pod těmito novými parcelními čísly:

Dosavadní parcelní číslo Katastrální území Nové parcelní číslo Katastrální území
st.p.č. 146 Kamenec u Radnic st.p.č. 141 Němčovice
č.e. 10 na st.p.č. 146 Kamenec u Radnic č.e. 10 na st.p.č. 141 Němčovice
p.p.č. 79/35 Kamenec u Radnic p.p.č. 464 Němčovice
p.p.č. 79/36 Kamenec u Radnic p.p.č. 465 Němčovice
p.p.č. 79/39 Kamenec u Radnic p.p.č. 466 Němčovice
p.p.č. 167 Kamenec u Radnic p.p.č. 467 Němčovice
p.p.č. 420/4 Kamenec u Radnic p.p.č. 468 Němčovice
p.p.č. 693/1 Kamenec u Radnic p.p.č. 469 Němčovice

Odůvodnění:

Obec Němčovice podala dne 2.1.2011 žádost o vydání stanoviska ke změně katastrální a obecní hranice mezi katastrálním územím Němčovice, obce Němčovice a katastrálním územím Kamenec u Radnic, obce Kamenec. Přílohou k žádosti o návrhu změny katastrální a obecní hranice je „Dohoda o změně hranic obcí“, kterou uzavřela obec Němčovice zastoupená starostou obce Karlem Ferschmannem a obec Kamenec zastoupená starostou obce Ivanem Zemanem. Změnu obecní hranice zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 22.12.2011 a zastupitelstvo obce Kamenec dne 18.12.2011. Nedílnou součástí uvedené dohody jsou příslušné listiny obcí o změně v označení budov čísly popisnými v souvislosti se změnou katastrální hranice, a vyjádření vlastníků nemovitostí dotčených změnou.

Katastrální úřad z hlediska správy katastru nemovitostí svým stanoviskem ze dne 4.1.2012 č.j.OR-5/2012-408 k návrhu na změnu katastrální hranice, která má být důsledkem změny obecní hranice, se ztotožnil s veřejně prospěšnými důvody, které vedou k podání návrhu na změnu katastrální hranice, a tím vyjádřil svůj předchozí souhlas k podání takového návrhu.

Výše uvedenými listinami byly naplněny podmínky k vydání tohoto rozhodnutí podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se schvalují změny katastrálních hranic podle výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho oznámení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Plzni (§ 8 odst. 5 katastrálního zákona) Odvolání se podává prostřednictvím Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany (§ 86 odst. 1 správního rádu), a to v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu účastníků řízení (§ 82 odst. 2 správního řádu).
Změna části hranice v katastrálních územích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí bude v souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí vyznačena na podkladě tohoto rozhodnutí po jeho nabytí právní moci.

Bc. Hana Pousková, v. r.
pověřena řízením KP Rokycany
otisk úředního razítka

Rozdělovník:
1 x Obec Němčovice, Němčovice 22, 338 24 Břasy 1
1 x Obec Kamenec, Kamenec 7, 338 28 Radnice u Rokycan
1 x Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, Srbova 79, 337 01
Rokycany-Střed

Za správnost vyhotovení: Edita Kolářová

Vyvěšeno: 16.1.2012

Komentáře