Rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Němčovice

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/235/2011 – 4 Radnice, dne: 18.4.2011
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
E-mail: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatelé:
Pan Petr FAJMON (nar. 3.4.1974), Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1
Paní Eva FAJMONOVÁ (nar. 16.11.1980), Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: PŘÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU čp. 38, Němčovice na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 103, pozemkové parcely parcelní číslo 16 (ost. plocha), 18/11 a 18/17 (trv. travní porost) v kat. území Němčovice a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: PŘÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU čp. 38, Němčovice, kterou podali stavebníci: pan Petr FAJMON (nar. 3.4.1974) a paní Eva FAJMONOVÁ (nar. 16.11.1980), bytem Němčovice 38, 338 24 Břasy 1 takto:
I.
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu:
PŘÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU čp. 38, Němčovice

na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 103,
pozemkové parcely parcelní číslo 16 (ost. plocha),
pozemkové parcely parcelní číslo 18/11 a 18/17 (trv. travní porost)

v kat. území Němčovice.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích stavební parcela č. 103 a pozemkové parcely č. 16, 18/11 a 18/17 v k.ú. Němčovice tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí projektové dokumentace stavby vypracované oprávněným projektantem AI p. Ing. Arch. Liborem Ferbrem, Řipská 467/15, 130 00 Praha 3 v 02/2011
2. Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Pan Petr FAJMON (nar. 3.4.1974), Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1
Paní Eva FAJMONOVÁ (nar. 16.11.1980), Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1

II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
povoluje
stavbu:
PŘÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU čp. 38, Němčovice

na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 103,
pozemkové parcely parcelní číslo 16 (ost. plocha),
pozemkové parcely parcelní číslo 18/11 a 18/17 (trv. travní porost)

v kat. území Němčovice

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:
Přístavbu k RD čp. 38, která bude jednopodlažní ve tvaru písmene L. Střecha je navržena jako plochá s volnou okapovou hranou. Přístavba bude propojena stávajícími otvory pro výplně otvorů se stávající obytnou kuchyní. Rozvody vody, kanalizace a elektro budou napojeny na stávající v RD. Vytápění je navrženo jako teplovodní, podlahové, zdrojem tepla bude stávající elektrokotel.

v 1. nadzemním podlaží – pracovnu, zimní zahradu, bazén.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval oprávněný projektant AI p. Ing. arch. Libor Ferbr, Řipská 767/15, 130 00 Praha 3. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2008 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
4. Při realizaci stavby bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku HZS PK, ÚO Rokycany ze dne 9.3.2011 pod č.j. HSPM-1259-2/2011 RO:
– splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Jaroslavem Beránkem dne 27.2.2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
5. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou MONTYFAJ s.r.o., Hálkova 9, 120 00 PRAHA 2, která zároveň bude vykonávat odborný stavební dozor.
7. Stavební úřad bude v průběhu výstavby provádět kontrolní prohlídky.Termín dokončení jednotlivých etap výstavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu.
8. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu určených se souhlasem správce těchto zařízení.
9. Na stavbě bude řádně vedený stavební deník a schválený projekt.

10. Po dokončení stavby je nutno podat zdejšímu stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K návrhu budou předloženy tyto doklady:
– geometrický plán na zaměření přístavby na pozemcích
– revizní zpráva el. zařízení
– protokol o tlakové zkoušce vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů
– protokol o topné zkoušce
– doklad o zneškodnění odpadů ze stavby (vážní lístky, faktury apod.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Pan Petr FAJMON (nar. 3.4.1974), Němčovice 38, 338 24 Břasy 1
Paní Eva FAJMONOVÁ (nar. 16.11.1980), Němčovice 38, 338 24 Břasy 1

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).
Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 21.2.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena doklady:
– Projektová dokumentace vyhotovená oprávněným projektantem AI p. Ing. Arch. Liborem Ferbrem, Řipská 767/15, Praha 3 v 02/2011
– Doklad o vlastnictví
– Situační výkres v měřítku 1:500.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 7.3.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 12.4.2011 (úterý) konané v místě: místo stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Odůvodnění výroku I

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:
Pan Ing. Miroslav EBER, Paní Ludmila EBEROVÁ, Pan Petr FAJMON, Paní Eva FAJMONOVÁ, OBEC, Pan Petr PAVELKA, Paní Danuše PAVELKOVÁ.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Odůvodnění výroku II

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řázení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Seznam všech účastníků řízení:
Pan Ing. Miroslav EBER, Paní Ludmila EBEROVÁ, Pan Petr FAJMON, Paní Eva FAJMONOVÁ, OBEC, Pan Petr PAVELKA, Paní Danuše PAVELKOVÁ.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad, stavební odbor Radnice z ustanovení § 109 stavebního zákona.
Poučení
Poučení k výroku I
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Poučení k výroku II
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 18. dubna 2011

Současně úřad vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Účastníci řízení – – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
Pan Petr FAJMON, Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1
Paní Eva FAJMONOVÁ, Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1

Doručení veřejnou vyhláškou:
Pan Ing. Miroslav EBER, U Pentlovky 466/7, 181 00 PRAHA 8
Paní Ludmila EBEROVÁ, U Pentlovky 466/7, 181 00 PRAHA 8
OBEC, Němčovice , 338 24 BŘASY 1
Pan Petr PAVELKA, Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1
Paní Danuše PAVELKOVÁ, Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1
Účastníci řízení – – stavební řízení
Doručení jednotlivě:
Pan Petr FAJMON, Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1
Paní Eva FAJMONOVÁ, Němčovice 38, 338 24 BŘASY 1
Pan Ing. Miroslav EBER, U Pentlovky 466/7, 181 00 PRAHA 8
Paní Ludmila EBEROVÁ, U Pentlovky 466/7, 181 00 PRAHA 8
OBEC, Němčovice , 338 24 BŘASY 1
Pan Petr PAVELKA, Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1
Paní Danuše PAVELKOVÁ, Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 RADNICE U ROKYCAN
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY 1
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 ROKYCANY 1
Obecní úřad, Němčovice , 338 24 BŘASY 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17 písm. f) sazebníku

ve výši . . . . . . . . . . 300,00 Kč
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Komentáře