Rozhodnutí o odvolání

Vážený pan
Jiří Vyčichlo
Břasy čp. 201
338 24

Věc: Rozhodnutí o odvolání
Čj.: 058-4/03
Vyřizuje: Ferschmann

Zastupitelstvo obce Němčovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednalo na svém zasedání č. 12/2003, dne 13.listopadu 2003 odvolání Jiřího Vyčichla, bytem Břasy čp. 201 proti platebnímu výměru č. 03/03, vystaveného Obecním úřadem Němčovice pod čj. 058-3/03 ze dne 14.4.2003, úřadu doručeného ve lhůtě dne 23.5.2003, kterým byl výše jmenovanému vyměřen místní poplatek za nakládání s komunálním odpadem ve výši 450,– Kč podle obecně závazné vyhlášky obce Němčovice č. 15/1998 takto:

Odvolání proti platebnímu výměru č. 03/03 se usnesením zastupitelstva obce Němčovice č. 6-12/2003

z a m í t á
Odůvodnění:

Podle obecně závazné vyhlášky obce č. 15/1998 byl panu Jiřímu Vyčichlovi, (dále jen „poplatník“) bytem Břasy čp. 201, který je vlastníkem rekreační chalupy čp. 12 v obci Němčovice, část Olešná, vyměřen platebním výměrem č. 03/03 místní poplatek – nakládání s komunálním odpadem za roky 2000 a 2001 ve výši 450,– Kč a to po marném upozornění dopisem do vlastních rukou s upomínkou ze dne 9.2.2003, který převzal poplatník dne 11.2.2003 a kterým byl požádán o úhradu nezaplaceného poplatku. Platební výměr č. 03/03 byl poplatníkovi zaslán dopisem do vlastních rukou dne 14.4.2003, který tuto písemnost převzal dne 24.4.2003. Proti tomuto platebnímu výměru podal ve lhůtě písemné odvolání ze dne 21.5.2003, který byl úřadu doručen dne 23.5.2003. Ve svém odvolání uvádí, že v této vyhlášce v čl. 8 se stanoví, že: „ Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovená obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí…“.

druhá strana rozhodnutí o odvolání čj. 058-4/03 ze dne 21.11.2003

Dále uvádí, že svoz ve zmiňovaných letech nevyužíval, za tyto služby nebude tedy ani platit. Tato skutečnost byla podle poplatníka projednávána s bývalým starostou p. Svobodou.

Zastupitelstvo po seznámení se spisovou dokumentací došlo k závěru, že odvolání poplatníka je účelové a použité argumenty nejsou v souladu se skutečností. Při svém rozhodování o odvolání vycházeli zastupitelé především z čl.6 vyhlášky č.15/1998, kde je stanoveno, že: „Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému, pokud neprokáží, že tento odpad samy využily a zneškodnily v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech“. Žádný takový doklad nebyl k odvolání přiložen. Povinnosti občanů jsou stanoveny předmětnou vyhláškou v čl. 1 a 2.
Výklad poplatníka o čl. 8 vyhlášky je rovněž vadný, neboť podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, na který se tento článek odvolává (§10, odst.2), se vztahuje na původce odpadu, kterými jsou podle §2, odst. 12) cit. zákona: „Právnické osoby, pokud při jejich činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání…“ . V tomto případě poplatník není podle zákona o odpadech původce odpadu, neboť jeho rekreační objekt není podnikatelským subjektem.
Dalším bodem odvolání je nijak neprokázaná skutečnost, že poplatník neplatil co nevyužíval proto, že tuto skutečnost projednával s bývalým starostou obce Fr. Svobodou. K tomuto bodu zastupitelstvo použilo znění zákona o obcích, který stanoví, že rozhodnutí o odstranění tvrdosti poplatku nebo jeho příslušenství může zcela nebo částečně prominout pouze zastupitelstvo obce na žádost poplatníka a z tohoto lze dovodit, že výše citovaná pravomoc tedy nepřísluší starostovi obce. Rozhodnutí starosty, které je v rozporu se zákonem je od samého počátku neplatné.
V samém závěru zastupitelstvo obce konstatovalo, že Jiří Vyčichlo (st. a ml.) jsou jedinými poplatníky v obci, kteří nikdy poplatek za likvidaci odpadů neuhradili (za roky 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000 a 2001) a to včas ani dodatečně a z tohoto důvodu zastupitelstvo obce Němčovice rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Karel Ferschmann

starosta obce

V Němčovicích dne 19. listopadu 2003
Příloha: Kopie rozpisů 2 ks
Do vlastních rukou

Komentáře