Rakouské noviny požádaly starostu o rozhovor.


I „nezávislí“ rakouští novináři zřejmě dovedou dobře manipulovat s nepohodlným názorem a ovlivňují tak jednostranně veřejné mínění. Dělají to (der) standard.ním způsobem: Vytrhnou části vět z kontextu zaslaných odpovědí na položené otázky a proloží s nimi svůj vlastní komentář. To místo toho, aby otiskli celý rozhovor. Novinářská etika pláče, obrana není žádná.
Aby si mohli naši čtenáři udělat o tom sami úsudek, přetiskujeme položené otázky redaktorkou Der Standard, paní Manuelou Honsig-Erlenburg, dále text odpovědí a pak to, co ve skutečnosti dne 2.5. v novinách Der Standard vyšlo. Vše zde najdete v úplném znění, nejdříve česky, pak anglicky (požadavek rakouské redakce byl, aby byl text odpovědí v angličtině) a následně jsme umístili překlad novinového článku z němčiny (výsledek):

Český text poslaný do redakce derStandard:
Jmenuji se Karel Ferschmann, jsem druhé volební období starostou obce Němčovice (část Němčovice a Olešná), která má 125 trvale žijících obyvatel, jsem ženatý, mám tři dospělé syny, jsem členem ODS, zabývám se ekologickou problematikou, především dendrologií.

Jak z níže uvedených odpovědí vyplyne, nemám žádný mandát k tomu, abych zde tlumočil názory občanů z naší obce a proto prosím, aby následující text byl v případě zveřejnění označen jako osobní názor starosty obce Němčovice. Přesto se domnívám, že řada mých spoluobčanů má podobný názor jako je názor můj. Za hranicemi našeho státu zřejmě panuje všeobecná představa, že většina obyvatel ČR je proti radaru, protože aktivnější a hlučnější jsou v současné době více jeho odpůrci. Soudím tak podle toho, že jsou vaše otázky poměrně jednostranně koncipovány a zřejmě ani jste neuvažovali o tom, že bych mohl mít jiný názor.

Problematika umístění US radaru ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy (VVP) je v současné době u nás záležitostí hodně politickou. Velmi často, když slyším nějaký názor nebo hodnocení proč radar ano nebo ne, přemýšlím nejdříve o tom, kdo ho říká, proč se angažuje, kde bydlí, jaké má politické názory. Je potřeba si uvědomit, že řada současných odpůrců US radaru pochází z řad bývalých vojáků, komunistů a estébáků, kteří v minulosti ve VVP – prakticky celý život – sloužili v jednotkách naší armády, jejichž hlavní nepřítel ležel na západ od našich hranic. Někteří tito „vysloužilci“ a „radarčíci“ bydlí dodnes ve vojenských bytovkách, nebo zde vlastní rodinné domy v okolních vesnicích VVP a hlasitě protestují proti tomu, (což by si před dvaceti lety nikdo nepomyslel), že by mohli mít svého úhlavního nepřítele „za domem“. Věřím, že je to jejich životní prohra, se kterou se nechtějí smířit. Dříve v tomto prostoru byla umístěna vojenská zařízení Sovětského svazu, nikdo nevěděl, co tam je, vše bylo tajné, nikdo si nedovolil cokoliv veřejně kritizovat, protože by skončil ve vězení. Proto všichni mlčeli a nikdo se raději o nic nestaral a nezajímal. Dnes můžeme zaplaťpánbůh, říkat veřejně cokoliv a díky internetu máme možnost získat svobodně řadu důležitých informací. Jsem přesvědčen o tom, že organizovat proti umístění US radaru místní referenda je naprosto zbytečné, protože podle našeho zákona o obcích, se mohou občané vyjadřovat v referendu pouze o záležitostech, které se týkají místních záležitostí ve správním obvodě obce. V žádném případě se nemůžeme vyjadřovat k záležitostem, které spadají do gesce Ministerstva obrany ČR, je to přinejmenším naprosto zbytečné. Myslím si, že souhlas občanů s umístěním US radaru roste přímo úměrně s odstupem (vzdáleností) VVP Brdy od jejich domovů. Řada občanů se k protestům připojuje především pro rozporuplnost informací o umístění nebo parametrech radaru, které jsou k dispozici. Mají strach z neznámého a tak jsou raději preventivně proti. Jsem přesvědčen o tom, že se postupem času situace vyjasní a zklidní.

1. D.S.: V lednu jste oznámil, že se v Němčovicích bude hlasovat (pouze na internetu?) o plánu výstavby americké radarové základny poblíž regionu Brdy. Už hlasování proběhlo?

1. K.F.: Ano. Na naše obecní webové stránky jsme v té době umístili anketu, kde jsme lidem položili deset otázek o této problematice. Možnost hlasovat v této anktetě měl kdokoliv, nezjišťovalo se odkud pochází, jediným omezením bylo, že z každého počítače se mohl odeslat pouze jeden hlas. Anketou jsme chtěli zjistit anonymně názory našich lidí. V obci dnes hodně komunikujeme pomocí internetu a elektronické pošty. Na podzim jsme vybudovali obecní WiFi internetovou síť a naši občané mohou využívat bez omezení zdarma bezdrátový vysokorychlostní internet. V současné době je na obecní síť NE-NET připojeno vice jak 80% našich občanů, přestože žijeme v relativně řídce osídlené oblasti. Obecní úřad tím má usnadněnou práci, protože řadu informací předává občanům prostřednictvím obecního webu, který je pravidleně aktualizovaný a vykazuje proto vysokou frekvenci.

2. D.S.: Jaký mělo výsledek? (či jaké výsledky očekáváte)

2. K.F. Anketa je prakticky u konce, všichni, kteří se chtěli vyjádřit, už tak zřejmě učinili, nové hlasy nepřibývají. Do dnešního dne se ankety účastnilo celkem 435 lidí, z toho 74 % hlasovalo proti výstavbě radaru, naopak 23,2 % bylo pro radar, zbytek 2,8 % měl jiný názor.

3. D.S.: Němčovice nejsou dané lokalitě tak blízko jako například Trokavec. Ovlivní základna přímo Němčovice?

3. K.F. Němčovice jsou od vojenského prostoru vzdáleny vzdušnou čarou cca 28 km, proto si myslím si, že základna Němčovice neovlivní, alespoň ne negativně.

4. D.S.: Vaše vláda odmítla celonárodní hlasování. Přesto jste jej ale v Němčovicích uskutečnili? Proč?

4. K.F.: Vláda odmítla celostátní referendum, domnívám se, že správně. O odborných věcech, navíc ještě vojenských a obranných těžko může rozhodovat veřejnost.

5. D.S.: Některé z vesnic, které se nacházejí poblíž regionu Brdy, také bojují proti výstavbě radarové základny. Jste s nimi sdruženi?

5. K.F.: Chápu občany žijící ve vesnicích v okolí VPP. Jedním z důvodů jejich nesouhlasu také může být snaha určitých skupin lidí o volné zpřístupnění tohoto vojenského prostoru, o jeho zrušení, následně o vyhlášení Chráněnou krajinnou oblastí Brdy či Národním parkem. Jsou v tom vidět take určité snahy o komercializaci VVP. Je pravda, že díky armádě má tato lokalita poměrně dobře zachovanou přírodu, ale osobně se domnívám, že nejlepším řešením do budoucna pro její uchování je vojenská uzávěra, s případnými lokálními propustkami pro místní obyvatele.

6. D.S.: Politické strany (s vyjímkou komunistů) podporují výstavbu radarové základny. Cítíte se podvedeni?

6. K.F.: Já se podveden necítím. Zatím není rozhodnuto. Pouhá podpora nebo odmítání není rozhodnutí. Nejde jen o rozhodnutí politické, ale především bezpečnostní a to musí posoudit expertní týmy, vláda a parlament. Věřím, že budou mít dostatek podkladů a odpovědnosti, aby za nás rozhodli správně.

7. D.S.: Jaké jsou Vaše největší obavy týkající se základny?

7. K.F.: Možná zdravotní rizika poblíž zařízení. To už se ale netýká naší obce.

8. D.S.: Myslíte si, že váš protest bude mít nějaký úspěch?

8. K.F.: Nepovažuji naši aktivitu za protest.

9. D.S.: Souhlasil by jste se základnou, kdyby byla integrováno do NATO?

9. K.F.: Já základnu neodmítám ani bez integrace v NATO, bude-li to ve prospěch naší země a možná i jiných.

10. D.S.: Stoupenci základny očekávají ekonomický vzestup regionu. Mohou si Němčovice dovolit takový vzestup odmítnout?

10. K.F.: Němčovice si mohou dovolit mnoho, ale určitě neodmítnou možnost podílet se na vzestupu regionu.

11. D.S.: Budete se Vy a občani Němcovic účastnit demonstrace v Praze 26. dubna 2007?

11. K.F.: Já určitě ne. A sázím boty, že ani nikdo z Němčovic.

P.S. O boty jsem nepřišel (pozn. KF.)

Anglický text poslaný do redakce derStandard:
My name is Karel Ferschmann and I am mayor of the municipality Němčovice (part Němčovice and Olešná) serving a second electoral term. In Němčovice, there are 125 residents. I am married, member of ODS, and have three adult sons. I am concerned with ecology, first of all with dendrology.

As emerging from the under mentioned replies, I do not have any mandate to convey the municipality residents’ opinions here. So if this text published, please, I would like it to be considered as the mayor’s personal opinion only. Nevertheless, I think that numbers of my fellow-citizens have a similar opinion to that of mine. In abroad, a general idea seems to be prevailing that the majority of the population of the Czech Republic is against the radar because of the opponents being more active and nosier at the present. I judge so by your rather unilaterally conceived questions. It seems to me you even did not think of the possibility I could have a different opinion.

The question of the location of the US radar in the Military training ground Brdy (MTG) is currently a pretty political matter here. Very often, when I hear an opinion or assessment why yes or not the radar, first of all, I think about who is saying that, why the person is involved, where is the person living, what are the person’s political views. It is necessary to perceive that a number of the present-day US radar opponents come from a line of ex-soldiers, communists and ex-State secret service employees, who – almost their whole life – were serving in the MTG in the past with our army units and whose main enemy lied to the West from the border. Some of these ex-service man and ex-radar service man live up to the present day in military housing units, alternatively they own family houses in the neighboring villages and loudly protest against (no one would give a thought to it twenty years ago) the possibility of having an arch-enemy “behind their house”. I believe, this is their life failure and they do not want to put up with it. Earlier, this ground served as the military establishment of the USSR, no one knew what was in there, everything was secret, no one could afford to criticize anything in public, and otherwise the person would end up in prison. Because of this fact everyone was silent and rather did not care about anything or was not interested in anything. Thank goodness, today we can say anything in public and due to the internet we have the opportunity to get – without restraint – a range of important information. I am convinced that organizing a local referendum against the location of the US radar is absolutely useless, because according to our municipal law, the citizens can express their opinions in a referendum only if the affairs are concerning the local affairs of the municipality in its district of administration. In no case we can express our standpoint to affairs falling within the Ministry of defense cognizance, it is absolutely useless at least. I think the citizens’ agreement with the location of the US radar is growing direct proportionally with the distance from the MTG Brdy from their houses. A number of citizens join the protest especially for the reason of the available info inconsistence regarding the location or the radar parameter. They are afraid of the unknown so they rather stand preventively against. I am convinced that in the process the situation will become clear and mellow.

1. In February you announced, that Němčovice will hold a poll (only in internet?) on the plan to build a U.S. radar base in the nearby Brdy region. Did you already hold the poll?
K.F. Yes. At that time, we put a public inquiry upon our municipal web page, where we put ten questions concerning these problems. Everyone had the right to vote in this public inquiry, we did not investigate where they came from; the only limit was to send only one vote from a computer. By this inquiry we wanted to know anonymously the opinions of our people. In the municipality, nowadays we communicate by means of internet and email a lot. In fall, we built up a municipal WiFi internet net and our citizens can without limitation use wireless high-speed internet for free. At the present time, there are 80% of our citizens connected to the municipal net NE-NET in spite of living in a relatively sparsely populated area. Due to this fact, the municipal office has a simplified job, because a number of information is handed over to its citizens by means of an official web, which is regularly updated and shows therefore a high frequency.

2. What was the result (or which results do you expect)?
K.F. The public inquiry is almost at its end, the ones who wanted to express themselves, probably did it, new votes are not coming. Up to this day, 435 people took part in the public inquiry, 74% voted against the build-up, the other way round 23, 2 % voted for the radar, the rest 2,8 % had a different opinion.

3. Němčovice is not that near as for example Trokavec. Does the base directly affect Nemcovice?
K.F. Němčovice is located 28 km in a beeline from the MTG. Therefore I think the base will not affect Němčovice, not in the negative way

4. Your government did refuse a national poll. Nevertheless you did the poll in Němčovice? Why?
K.F. The government refused a national referendum, and I think, in right manner. Public can not make decisions on expert affairs, in addition on military and defensive.

5. Some of the villages nearby Brdy region are also fighting against U.S. radar base. Are you unionized with them?
K.F. I understand the citizens living in the village surrounding the MGT. One of their reasons why they do not agree can be also the pursuit of a certain group of people to a free retrieval of this military ground, of its dissolution, and subsequently of declaring it a protected landscape area Brdy or a National park. There can be seen also some endeavour to the MGT commercialization. It is true that thanks to the Army this locality has got a fairly well preserved nature, but personally I think that the best future solution to its preservation is a military closure, with possible local passes for the local people.

6. The political parties (except the communists) are supporting the base. Do you feel betrayed?
K.F. I do not feel betrayed. In the meantime, there have not been made a decision yet. The sheer support or the sheer refusal is not the decision. It is not only a political decision, more over it is a protective and this can be judged by groups of experts, government and parliament. I believe they will have a sufficient number of records and of responsibility to make a right decision.

7. What are your (worst) misgivings concerning the base?
K.F. Possible health hazard nearby the radiation. But this is out of our municipality line.

8. Do you guess that your protest will have any success?
K.F. I do not consider our activity a protest.

9. Would you agree to the base, if it would be integrated in NATO?
K.F. I do not refuse the base, even without being integrated in NATO, if it is for the benefit of our country and maybe for the benefit of other countries as well.

10. Supporters of the base expect economic rise of the region. Can Němčovice afford to waive this input?
K.F. Němčovice can afford a lot, but certainly it will not refuse the opportunity to participate in the rise of the region.

11. Will you and your citizens take part at the demo in Prague at 26.4.2007?
K.F. Me, certainly not. And I bet shoes, not a person from Němčovice will do so.

Vydaný článek přeložený do češtiny:
článek v originálním znění
(Fotografii s ostnatým drátem dodala redakce Der Standard)

Nadpis: Strach z úhlavního nepřítele za domem

Karel Ferschmann, starosta malé české obce Němčovice očekává od stavby americké obranné raketové základny hospodářský prospěch.
Symbolem obce Němčovice je sova. Ta je chápána jako chytrá a obratná a je nositelkou vzácných hodnot. Karel Ferschmann, starosta 125 členné obce, se rád nechává fotit s jedním ochočeným exemplářem tohoto zvířete. Jako symbolem místní moci. To že jemu samotnému se nedá upřít podobnost se sýčkem, se může zdát pouze jako čirá náhoda.

Ferschmann, původem ekolog a vášnivý dendrolog, se musí nyní asi často rozčilovat, když otevře noviny. A to proto, že především v zahraničních médiích jsou opakovány pouze protesty proti umístění americké obranné raketové základny v někdejším vojenském výcvikovém prostoru Brdy. Jako kdyby se celá Česká republika vyslovila proti tomuto umístění. „ Ale tak to zcela není“, bouří se Ferschmann. On sám je opačným příkladem.

Hospodářský rozvoj

Od příchodu amerických vojáků do ospalého okolí, od Brd vzdušnou čarou 28 km vzdáleného, si totiž leccos slibuje. „Němčovice si můžou dost dopřát“, řekl deníku derStandard.at, „ ale ne to, abychom si nechali ujít tuto příležitost k hospodářskému rozvoji“.

Němčovice se sice můžou zdát malé, ale stále se v nich něco děje. 80 procent občanů je připojeno na obecní síť NE-NET, díky níž můžou vyřizovat především místní záležitosti. Bezdrátový vysokorychlostní internet je v Němčovicích zadarmo a je využíván často. A také politická otázka americké raketové obrany je jedním z témat obecní sítě. „Chcete americkou obrannou raketovou základnu v Brdech“ se jmenuje nedávno uzavřená internetová anketa. Zúčastnilo se jí 435 osob, 74 procent bylo proti, 23,2 pro. Zbytek měl jiný názor. Ferschmann si je téměř jistý, že se velká část jeho obce vyslovila pro. Jeho vlastní názor nechce ale nikomu vnucovat.

Úhlavní nepřítel ze západu

Nesmí se ale zapomínat na historické souvislosti, o čemž je člen ODS Ferschmann přesvědčený. V diskuzi rád připomíná, jak důležitou roli hraje, že velká část z dnešních odpůrců radaru pochází z řad někdejších komunistických vojáků, jejichž hlavní nepřítel v časech ČSSR bydlel na západ od hranic. A nikdo nechce mít úhlavního nepřítele za zády. Dalším důvodem, kterému může jako ochránce přírody daleko lépe rozumět je: „ Přeměnit někdejší výcvikové pásmo na Národní park.

Záležitost expertů

Obdobné hlasy, jako v anketě v jeho obci nebo v „odbojné“ obci Trokavec, považuje sice za důležité vyjádření názoru lidí, ale sám si myslí, že ničemu nepomůžou. „ Zůstane to záležitostí Ministerstva obrany, veřejnost by neměla rozhodovat o žádných odborných záležitostech“, myslí si Ferschmann. A ani celonárodní referendum by jeho názor nezměnilo:
“ Souhlas lidí se základnou, dle mého názoru, proporčně roste se zeměpisnou vzdáleností.“

Způsob jednání jeho vlády proto chápe jako naprosto správný. O základně by se mělo rozhodovat s rozvahou a vyčkat dokud pádnost diskuzí neopadne. Zda-li občané jeho obce koncem května půjdou na velkou demonstraci proti radaru? „Vsadil bych se, že se tam neukáže nikdo z Němčovic“. A on už vůbec ne. Pro něj znamená nosit sovy do Athén. (řecké přísloví znamenající něco jako nosit dříví do lesa, sova – starodávný symbol bohyně Athény a samotné město bylo vždy plné jejich vyobrazení)

Osobní údaje:
Karel Ferschmann je starostou malé obce Němčovice. Žije zde 125 osob. Ferschmann je členem ODS premiéra Topolánka.

Text u fotografií:
1. foto
V někdejším vojenském výcvikovém prostoru Brdy by měla vzniknout americká obranná raketová základna
2. foto
Karel Ferschmann s erbovým zvířetem
3. foto
Znak obce Němčovice.

Autor: Karel Ferschmann
Zdroj: DerStandard.at, Karel Ferschmann
phpbco3tX_120x120_23166.jpg

Komentáře