První výsledky laboratorních zkoušek o odpadní vodě

Akreditovaná laboratoř SEKOLAB spol. s r.o. provedla na sklonku minulého roku rozbor odpadní vody z naší kořenové čistírny. Výsledky máme na stole a jsou vynikající, kořenovka plní svou funkci bezvadně.

Hodnotí se biologická spotřeba kyslíku (BSK5), chemická spotřeba kyslíku (CHSK-Cr) a nerozpustné látky 105 oC (NL).

Limity jsou stanoveny rozhodnutím vodoprávního úřadu, kterým zároveň povolil jednoroční zkušební provoz čistírny.

Vzorky jsou odebírány 4x ročně, typ vzorku „B“ (24hodinový slévaný) na přítoku (před štěrbinovou nádrží) a na odtoku z ČOV v měrné šachtě.
Limity jsou stanoveny v těchto hodnotách:

V množství –
Qrok 6826 m3/rok
Qmax 5,49 l/s

V kvalitě –

BSK5 „p“ 30 mg/l „m“ 60 mg/l 184 kg/rok
CHSKCr „p“ 70 mg/l „m“ 120 mg/l 369 kg/rok
NL „p“ 30 mg/l „m“ 60 mg/l 123 kg/rok

(„p“ znamená průměr, „m“ maximum)

Výsledky jsou tyto:

Odpadní voda přitékající do KČOV: Maximální povolený limit: Odpadní voda odtékající do potoka:
BSK5 120 mg/l 60 mg/l 9,3 mg/l
CHSKCr 390 mg/l 120 mg/l 56,0 mg/l
NL 74 mg/l 60 mg/l 2,5 mg/l

Komentáře