Protierozní opatření pro ochranu půdního fondu byla dokončena


Bylo zde vysazeno 24 ks dubů – Quercus robur, 20 ks buků – Fagus sylvatica, 30 ks habrů – Carpinus betulus, 10 ks lip – Tilia cordata, 15 ks javorů – Acer platanoides, 15 ks babyk – Acer campestre, 5 ks bříz – Betula pendula, 10 ks borovic – Pinus sylvestris, 10 ks hrušní – Pyrus communis, 25 ks jív – Salix caprea, 23 ks lísek – Corylus avellana, 30 ks šípků – Rosa canina a 25 ks trnek – Prunus spinosa. Celkem bylo na pozemcích ve vlastnictví obce o rozloze větší než hektar vysazeno tedy 139 stromů a 103 keřů. Jedná se o tzv. autochtonní druhy dřevin, tedy o dřeviny původní. Kvalitní sadbový materiál dodala rakovnická firma Arborea, terénní úpravy provedli zaměstnanci firmy Karla Lukeše z Volduch a výsadbu provedli zaměstnanci obce. Za dobře odvedenou práci ve prospěch budoucí generace všem děkujeme.

Autor: kafe
11.11.2005 041.jpg

Komentáře