Pro zastupitele obce: Návrh textu obecně závazné vyhlášky


VYHLÁŠKA OBCE NĚMČOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
o ochraně veřejné zeleně
a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
č. 2 / 2007

Zastupitelstvo obce Němčovice se usneslo dne 22.2.2007 na základě ustanovení § 10 a § 84, odst. 2, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na této obecně závazné vyhlášce o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku:

Článek I
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) ukládá fyzickým osobám, právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání povinnosti a stanoví opatření v zájmu zlepšování životního prostředí a pro udržování čistoty a pořádku v územním celku obce Němčovice, který je vymezen hranicemi katastrálního území Němčovice a Olešná u Radnic (dále jen „území obce“).

Článek II
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím se podle této vyhlášky považují všechna místa na území obce, která jsou přístupná každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jsou to zejména komunikace, silnice, náves, sady, parky, stezky pro chodce a cyklisty, chodníky, mosty, nábřeží, plochy veřejné zeleně, parkoviště, hřiště, koupaliště a další pozemky.
Veřejnou zelení se podle této vyhlášky rozumí silniční a břehová zeleň, parky, sady, zahrady a jiné plochy funkční a rekreační zeleně, které jsou přístupné každému bez omezení a to bez ohledu na vlastnictví.
Trávníkem se podle této vyhlášky rozumí zatravněná nebo dočasně nezatravněná nezpevněná plocha k tomuto účelu určená vlastníkem.
Dřevinami se podle této vyhlášky rozumí stromy a keře rostoucí mimo les.
Okapovou linií dřevin se podle této vyhlášky rozumí obvod půdorysnému průmětu koruny vyznačený kapající dešťovou vodou z listů dřeviny (dále jen „okapová linie“).
Ochranným pásmem stromů se podle této vyhlášky rozumí plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linie).
Břehem se podle této vyhlášky rozumí ochranné pásmo vodního toku, což plocha půdy do vzdálenosti 20 m od břehové čáry vodního toku.
Zvířata jsou podle této vyhlášky
a) velká a střední hospodářská zvířata (skot, koně, ovce, kozy, prasata apod.)
b) malá a drobná hospodářská zvířata (slepice, krůty, kachny, husy, králíci, holubi, včely apod.)
c) ostatní zvířata (psi, kočky, zpěvaví a drobní ptáci, plazi a jiné živočišné druhy apod.)
Chovatelem zvířat se podle této vyhlášky rozumí vlastník zvířete nebo jeho držitel.

Článek III
Ochrana veřejné zeleně

1) Na trávníku a v ochranných pásmech stromů mimo zpevněné plochy je zakázána jízda a parkování motorových vozidel (s výjimkou trávníků nebo jejich částí, které jsou se souhlasem vlastníka součástí staveniště po dobu provádění stavby).
2) Je zakázáno zřizovat nebo umísťovat ohniště a jiné tepelné zdroje a rozdělávat oheň ve vzdálenosti menší než 5 m od okapové linie stromů.
3) V ochranných pásmech stromů mimo zpevněné plochy je zakázáno ukládat i dočasně stavební sutě a jiné hmoty, které mohou způsobit poškození dřeviny a jejího kořenového systému.
4) Na trávník je zakázáno uložit trvale věci, materiál, suť, stavební materiál a jiné hmoty. Dočasné uložení tohoto materiálu na trávník je možné pouze tehdy, pokud jsou uvedené věci a materiály po dobu uložení na trávníku shromážděny v kovových kontejnerech nebo podobných přepravních zařízeních nebo na podlážce či plachtě. Toto neplatí pro trávník nebo jeho část, který je se souhlasem vlastníka součástí staveniště po dobu provádění stavby.
5) Je zakázáno připevňovat na stromy a na kotvení stromů jakékoliv předměty či zařízení (např. reklamní poutače, letáky, orientační tabule, šňůry, dráty, oplocení atd.)

Článek IV
Výsadba a údržba dřevin

1) Výsadbu dřevin a údržbu dřevin (např. řez stromů či keřů) na pozemcích ve vlastnictví obce je možno provádět jen s předchozím písemným souhlasem Obecního úřadu Němčovice.
2) Není dovoleno vysazovat nepůvodní dřeviny na březích vodních toků.
3) V intravilánu obce je vlastník pozemku povinen udržovat trávníky sečením tak, aby nedocházelo přenosu semen plevelů na sousední pozemky.

Článek V
Udržování čistoty veřejného prostranství

Každý občan, právnická nebo fyzická osoba jsou oprávněni používat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a určení tak, aby nezpůsobili zhoršení životního prostředí, ohrožení osob nebo majetku.
Zejména není dovoleno:
1) Odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce či jiné odpadky.
2) Znečišťovat veřejné prostranství umýváním jakýchkoliv vozidel či výměnou olejů ve vozidlech.
3) Znečišťovat chodníky, cesty a autobusové zastávky pliváním a nedopalky cigaret.
4) Přinášet, přivádět nebo volně pouštět zvířata na dětská hřiště, pískoviště, koupaliště, do parků a dalších podobných míst. Tento zákaz neplatí pro služební psy a vodící psy nevidomých osob.
5) Trhat květinové výsadby a lámat stromy a keře.
6) Poškozovat a ničit veřejné osvětlení.
7) Poškozovat lavičky, dětské prolézačky, propagační tabule, vývěsky, odpadové nádoby, popelnice, kontejnery, informační tabule, dopravní značky, autobusové zastávky.
8) Vylepovat plakáty, letáky a jiná oznámení mimo stanovené plakátovací plochy.
9) Vypalovat trávu.
10) Psát a kreslit po plotech, budovách, stromech a sloupech.

Článek VI
Odpovědnost za udržování čistoty veřejného prostranství

Každý je povinen neprodleně a bez zbytečného odkladu odstranit znečištění veřejného prostranství, které způsobil. Znečištění veřejného prostranství je povinen neprodleně odstranit chovatel pečující o zvíře.

Článek VII
Veřejný pořádek

1) V nočních hodinách od 22,00 hodin do 6,00 hodin je zakázáno rušit noční klid, zejména hlasitým hraním na hudební nástroje, zpíváním, pískáním, provozem audio-videopřístrojů, nadměrným startováním motorových vozidel, používáním klaksonů a houkaček, apod.
2) Pořádání veřejných produkcí, taneční a jiné veřejné lidové zábavy se předem ohlašuje Obecnímu úřadu Němčovice.
3) Používání zábavné pyrotechniky a ohňostrojů je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem Obecního úřadu Němčovice a bez jeho souhlasu ve dnech 31.12. a 1.1.
4) Vlastník nebo nájemce nemovitosti, včetně jeho rodinných příslušníků a dalších osob pobývajících u něj, se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného a nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami stavby na něm zřízené. Nesmí nad míru přiměřenou obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, stíněním, vnikáním chovaných zvířat na sousedovo pozemek, nešetrně nebo v nevhodné roční době odstranit ze svého pozemku kořeny stromů rostoucích na pozemku souseda, nebo odstranit větve přesahující na jeho pozemek ze stromů rostoucích na pozemku souseda.

Článek VIII
Podmínky pro provoz vozidel

1) Skládání a nakládání materiálu na veřejných komunikacích musí být prováděno tak, aby nebyla omezena schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací.
2) Na veřejných komunikacích je zakázána jízda znečištěných vozidel. V případě znečištění komunikace musí řidič nebo obsluha vozidla neprodleně provést opatření k odstranění znečištění komunikace.
3) Při znečištění veřejné komunikace je povinen ten, kdo znečištění způsobil bez zbytečného odkladu uvést komunikaci do původního stavu. Nestane-li se tak, je povinen uhradit obci náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením komunikace do původního stavu.

4) Parkování vozidel bez registrační značky, parkování nepojízdných vozidel a vraků na veřejném prostranství je posuzováno jako jeho užívání a podléhá poplatku podle vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Článek IX
Udržování vodních toků

1) Do koryt vodních toků není dovoleno vhazovat jakékoliv předměty nebo je ukládat na březích a na místech, z nichž by mohly být splaveny.
2) Není dovoleno vylévat, vypouštět do vody závadné tekutiny (oleje, PHM, jedy apod.), které poškozují životní prostředí.
3) Není dovoleno na březích parkovat motorová i nemotorová vozidla, provádět údržbu a mytí motorových a jiných vozidel.
4) Není dovoleno na březích uložit trvale věci, materiál, suť, stavební materiál a jiné hmoty, které mohou být splaveny.
5) Není dovoleno na březích provádět drobné stavby, instalovat trvalá nebo přenosná zařízení a provádět terénní úpravy bez povolení.

Článek X
Pomníky a památná místa

Poškozování a ničení pomníků, pamětních desek a památných míst je zakázáno a takové jednání lze sankcionovat jako přestupek, nebo trestný čin podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zák. č. 140/1961 trestní zákon.

Článek XI
Chov zvířat

1) Chovat jakékoliv zvíře je povoleno, pokud chov nezpůsobuje hygienické nebo zdravotní závady, neohrožuje čistotu a bezpečnost v domech, na veřejných prostranstvích a neobtěžuje nad obvyklou míru ostatní obyvatele.
2) Chovat hospodářské zvířectvo tam, kde k tomu nejsou podmínky je zakázáno. Chovatelské zařízení musí odpovídat podmínkám stanovených stavebním zákonem, v souladu s platnými hygienickými normami a předpisy a chov zvířat nesmí narušovat sousedské vztahy.
3) Za narušování sousedských vztahů se považuje:
a) nadměrný hluk zvířat
b) nadměrný zápach
c) pronikání zvířat na pozemky sousedů
d) shromažďování hnoje a jiných odpadů na hranicích pozemků sousedů
e) únik močůvky a jiného odpadu na pozemek sousedů

Článek XII
Povinnosti chovatelů

1) Chovatelé zvířat jsou povinni důsledně dbát na dodržení hygienických požadavků na čistotu obce, na ochranu zdraví a bezpečnost spoluobčanů.
2) Stavby pro chov zvířat, jejich změny a udržovací práce lze provádět jen na základě stavebního povolení nebo ohlášení vydaného stavebním úřadem v Němčovicích.
3) Chovatel je povinen zřídit zábranu proti vnikání chovaných zvířat na cizí pozemky. Volné vypouštění zvířat na veřejná prostranství je zakázáno.
4) Veškeré odpady z chovu zvířat musí být nezávadně likvidovány. Chovatel musí mít k dispozici vhodnou plochu ke shromažďování hnoje a jiných odpadů. Jímky a hnojiště musí být stavebně řešeny v souladu s platnými hygienickými normami a předpisy.
5) Chovatel je povinen provádět deratizaci (likvidaci hlodavců), desinfekci (likvidaci hmyzu) v objektech, které slouží k chovu zvířat v potřebných termínech.
6) Chovatel je povinen neprodleně hlásit podezření vzniku nakažlivých chorob zvířat příslušnému veterinárnímu zařízení a provést stanovená opatření.
7) V intravilánu obce a jejích částí je možno umístit včelstvo pouze po projednání s Obecním úřadem Němčovice.

Článek XIII
Chov psů

1) Chovatel psa je povinen v zájmu zachování hygieny, čistoty a ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a dobrého občanského soužití:
a) udržovat psa v čistotě
b) zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování hlukem, zejména v době nočního klidu
c) na veřejných prostranstvích vodit psa na vodítku, pokud by mohlo dojít k ohrožení jiných osob, opatřit psa náhubkem
d) dbát, aby pes neznečišťoval veřejná prostranství a zařízení
e) je povinen odstranit výkaly, dojde-li ke znečištění veřejného prostranství
f) dostavit se se psem k povinnému očkování proti vzteklině, případně jiným chorobám, při onemocnění nechat psa vyšetřit ve veterinárním zařízení, v případě pokousání osoby dát psa neprodleně prohlédnout veterinárním lékařem a obstarat zraněné osobě potvrzení o výsledku vyšetření
g) zajistit utracení psa, který opakovaně pokousal člověka, s výjimkou případu, jestliže pes pokousal člověka při ochraně majetku nebo osob

Článek XIV
Jiná ustanovení

1) Nález volně se pohybujícího poraněného nebo uhynulého zvířete, jehož výskytem by mohlo být ohroženo zdraví osob nebo majetek, je nutno bez odkladu ohlásit na Obecní úřad Němčovice.
2) Zvířata volně pobíhající bez dozoru na veřejných prostranstvích budou odchycena a odevzdána do veterinárního ústavu nebo útulku. Při nemožnosti odchytu běžným způsobem nebo při ohrožení osob budou řádně odborně zabezpečena jiným vhodným způsobem.
3) Každé hromadné uhynutí musí být hlášeno veterinárnímu zařízení za účelem neškodného odstranění uhynulých zvířat.
4) Veterinárnímu asanačnímu ústavu musí být odevzdána zvířata:
a) o která nebude po smrti chovatele dědici řádně postaráno
b) nakažená chorobou s možností přenosu na člověka a s rizikem vážných zdravotních následků
5) Náklady spojené s odvozem a likvidací uhynulého nebo odchyceného zvířete hradí jeho chovatel (vlastník).
6) V případě porušování veterinárních předpisů nebo nadměrné hlučnosti může Obecní úřad Němčovice chov omezit nebo zakázat.
7) Odpovědnost chovatele zvířat za škodu jimi způsobenou a povinnost k její náhradě podle obecných předpisů zůstává nedotčena.
8) Nedotčeny zůstávají také ostatní povinnosti uložené chovatelům zvířat zvláštními předpisy.
9) Pokud bude stížnost nebo oznámení vyhodnoceno přestupkovou komisí jako podání neoprávněné, je oznamovatel povinen uhradit náklady řízení přestupkové komise.

Článek XV
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Němčovice č. 03/95 o čistotě, ochraně zeleně a veřejném pořádku v Němčovicích ze dne 15. března 1995, ve znění všech dodatků.

Článek XVI
Závěrečná ustanovení

Porušení této vyhlášky bude sankcionováno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

Článek XVII
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. března 2007

František Spal Karel Ferschmann
místostarosta obce starosta obce

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Autor: kafe
23.5.2005 037.jpg

Komentáře