Pro zastupitele obce: Návrh textu obecně závazné vyhlášky


Vyhláška obce Němčovice
č. 1 / 2007

Obecně závazná vyhláška obce Němčovice
O odpadních vodách
Zastupitelstvo obce Němčovice se na veřejném zasedání konaném dne 22.února 2007 usnesením č. x-2/2007 usneslo vydat ve smyslu § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 20 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.
Základní ustanovení
1) Obec je povinna podle výše uvedených předpisů zajišťovat tvorbu životního prostředí
tak, aby nedocházelo k ohrožení nebo znečišťování podzemních a povrchových vod.
2) Tato vyhláška upravuje způsob likvidace tekutých domovních odpadů (dále odpadní vody) v obci Němčovice.
Článek II
Odpadní vody
Ve smyslu zákona o odpadních vodách se za odpadní vodu považuje voda použitá v rodinných domech, v rekreačních objektech, provozech a zařízeních, která má změněnou jakost (složení a teplotu) a může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
Článek III..
Povolený způsob likvidace odpadních vod
1) Obec může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
2) Obec Němčovice zajistila výstavbu čistírny odpadních vod v části obce Němčovice (dále jen ČOV), která umožňuje vyčištění všech splaškových a znečištěných dešťových vod. Na tuto čističku je napojena veřejná kanalizace pro část obce Němčovice. Obec Němčovice je vlastníkem (provozovatelem) kanalizace a ČOV.
3) Za odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět jsou považovány vody splaškové, průmyslové a znečištěné dešťové vody, jejíž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu obce Němčovice, část Němčovice. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do kanalizace vypouštěny.
4) Obec Němčovice je rozdělena na dvě části lišící se způsoby likvidace odpadních vod:
a) část obce Olešná a Němčovice – draha nemají vybudovaný systém kanalizační sítě napojený na čistírnu odpadních vod
b) část obce Němčovice je napojena na systém kanalizační sítě napojený na čističku odpadních vod
5) V částech obce, kde není vybudovaná veřejná kanalizace nebo je vybudovaná veřejná kanalizace, ale tento systém není napojený na ČOV, jsou majitelé nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení.
Článek IV.
Povinností vlastníků nemovitostí
1) V části obce, která je napojena na kanalizační systém napojený na čistírnu odpadních vod jsou vlastníci nemovitostí podle § 18, odst. 4) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu povinni:
a) připojit se vlastní domovní kanalizační přípojkou do kanalizačního systému a zrušit stávající žumpy a septiky, zejména ty jejichž přepad je vyveden na pozemek.
b) upravit septik na bezodtokovou nepropustnou žumpu je možné pouze v případě, že neexistuje technické řešení napojení na obecní kanalizační systém. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905 a majitel musí nepropustnost doložit protokolem o vodotěsnosti.
2) Majitelé nemovitostí napojených na kanalizační systém jsou povinni platit poplatek a odvod a vyčistění odpadních vod / dále jen stočné /.
Článek V.
Stočné
1) Vybírání stočného zajišťuje na základě usnesení zastupitelstva obce č. 7/1-9/2005 Obecní úřad Němčovice.
2) Cena stočného byla pro rok 2006 vypočtena paušálně podle výpočtu vypracovaného firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha.
3) Pro každý další rok bude paušál vypočten podle skutečně vynaložených provozní nákladů na ČOV a kanalizaci a bude stanoven vždy pro kalendářní rok samostatně. Pro výpočet paušálu stočného není stanoven žádný cenový předpis. Výběr stočného byl započat dnem 1.1.2006 pololetně nebo ročně.
4) Do paušálu se neodepisuje cena za pořízení stavby ČOV.
5) Stočné jsou povinni platit všechny osoby, které bydlí v nemovitostech (rodinné nebo nájemní domy, chalupy, chaty apod.) v území specifikovaném v článku III, odst. 2, písm. b) této vyhlášky, pokud mají možnost připojení na obecní kanalizaci.
6) Objekty, které nejsou trvale obydleny, platí paušál stočného minimálně ve výši za jednu osobu, případně jiným, vyšším násobkem paušálu v poměru s dobou pobytu v nemovitosti a počtu osob v daném kalendářním roce. Upravený předpis paušálu stočného vypočte určený pracovník obecního úřadu.
7) Od placení stočného jsou osvobozeny děti do 18 let, které mají v obci trvalý pobyt.
Článek VI.
Povinnosti vlastníka – provozovatele ČOV a kanalizace
1) Každoročně nejpozději do 30. června zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které v uplynulém roce do stočného kalkuloval, a jejich skutečnost porovnat s položkami stanovenými pro výši stočného pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn vyúčtovat, přeplatek je povinen vrátit.

2) Zajistit pravidelné provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory.

3) Zajistit ze svých provozních nákladů opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.

4) Uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka kanalizace a ČOV a na právního nástupce provozovatele.

5) Zajistit údržbu a provoz čistirny odpadních vod.
Článek VII.
Kontrola způsobu likvidace odpadních vod
1) Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,
d) ministerstvo.
2) Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti žumpy
b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s uvedením jména, číslo popisného nemovitostí a data.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Při porušení této obecně závazné vyhlášky obce Němčovice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
František Spal, místostarosta Karel Ferschmann, starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

Autor: kafe
Kanalizace 1978 - akce Z.jpg

Komentáře