Povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve správním řízení přezkoumal žádosti o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky, které dne 8.2.2018 podal NOWASTAV akciová společnost, IČO 00565679, Malešická 2679/49, 130 00 Praha (dále jen „žadatel“).

Výrok I.

– podle § 25 odst. 6 písm. c) 3. zákona o pozemních komunikacích na základě souhlasu vlastníka (správce) komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ze dne 19.12.2017, a souhlasu příslušného orgánu Policie ČR, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, ze dne 26.9.2016, vyhovuje žádosti a

p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice III/23215 pro akci „Olešná u Radnic, výstavba suchého poldru – propustky označené jako SO – 05 PR2 a SO – 06 PR4“, při splnění následujících podmínek:

1) Zvláštní užívání pozemní komunikace se povoluje od 5.3.2018, nejdříve však ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, do 31.8.2018.

2) Práce budou probíhat za částečného omezení provozu. Celý prostor bude zajištěn zábranami a označen přechodným dopravním značením. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je pro žadatele stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích stanovené zdejším odborem dopravy dne 14.2.2018 pod spis. zn. MeRo/1692/OD/18 Ant.

3) Po dobu provádění prací bude v každém čase umožněn bezpečný průjezd zejména autobusům pravidelné linkové dopravy a vozidlům IZS alespoň jedním jízdním pruhem o šířce min. 3,0 m.

4) Bezprostředně po skončení akce bude přechodná úprava silničního provozu odstraněna a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.

5) Za řádný průběh zvláštního užívání odpovídá: Daniel Grosman, NOWASTAV akciová společnost, IČO 00565679, Malešická 2679/49, 130 00 Praha, tel. 777 721 431.

Výrok II.

– podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě přezkoumání a po projednání s vlastníkem (správcem) komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,

p o v o l u j e

částečnou uzavírku silnice III/23215 pro akci „Olešná u Radnic, výstavba suchého poldru“ (dále jen „uzavírka“) v době od 5.3.2018 do 31.8.2018.

Pro omezení provozu se stanovují tyto podmínky:

1) Částečné omezení provozu na silnici III/23215 se povoluje v rozsahu podle podmínek č. 1 – 4 výroku I.

2) Za organizaci a zabezpečení akce odpovídá: Daniel Grosman, NOWASTAV akciová společnost, IČO 00565679, Malešická 2679/49, 130 00 Praha, tel. 777 721 431.

Odůvodnění

Na základě § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Poučení účastníků

ad Výrok I.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy.

ad Výrok II.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle § 42a pro fyzické osoby nebo jako správní delikt podle § 42b zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000 Kč.

Celý dokument: Povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky

Komentáře