Povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o OTP pro stavbu: Přístavba objektu k RD čp. 7 v Olešné

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 740/2008 Radnice, dne: 22.7.2008
Vyřizuje: Jan Kotva
Telefon: 371740816

Stavebník:
Pan Jakub ŠNAJDR, nar. 29.1.1983, Pražská 993, 337 01 ROKYCANY
v zastoupení firmou Area Projekt s.r.o., IČ: 26414422, ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“) rozhodl dne 22.7.2008 ve věci žádosti o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o OTP pro stavbu: Přístavba objektu k RD čp. 7, stavební úpravy části stávající stodoly za účelem změny v užívání na bydlení, Olešná na pozemku: stavební parcela č. 15 v obci Němčovice a kat. území Olešná, kterou podal pan Jakub ŠNAJDR, nar. 29.1.1983, Pražská 993, 337 01 ROKYCANY v zastoupení Area Projekt s.r.o., IČ: 26414422, ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY, takto:

Výjimka z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (dále jen „OTP“), pro stavbu:

Přístavba objektu k RD čp. 7, stavební úpravy části stávající stodoly za účelem změny v užívání na bydlení, Olešná

na pozemku: stavební parcela č. 15

v obci Němčovice a katastrálním území Olešná

se podle § 169 odst. 3 stavebního zákona
povoluje.

Požárně nebezpečný prostor předmětné stavby přesáhne hranici pozemku: stavební parcela č. 15 a zasáhne na sousední pozemek : pozemková parcela č. 1277/2 dle situace v měřítku 1:500, která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro užívání zasaženého pozemku požárně nebezpečným prostorem se stanoví tyto podmínky :

1. V požárně nebezpečném prostoru nesmí být umístěny skládky hořlavého materiálu.
2. Tento prostor musí být brán v úvahu při jakékoliv další výstavbě.
Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 21.5.2008 žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o OTP, ve znění pozdějších přepisů pro stavbu „Přístavba objektu k RD čp. 7, stavební úpravy části stávající stodoly za účelem změny v užívání na bydlení, Olešná“.

Podání bylo předepsaným způsobem doloženo.

Městský úřad Radnice, stavební odbor opatřením ze dne 13.6.2008 v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) oznámil zahájení řízení o povolení výjimky z OTP a současně nařídil ústní jednání dne : 18.7.2008 konané v místě: místo stavby.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 109 správního řádu.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o OTP, ve znění pozdějších přepisů posoudil žádost o vydání povolení výjimky z OTP z hledisek uvedených v §111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vypořádání námitek účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Při posuzování žádosti stavební úřad v řízení zejména zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v § 169 odst. 2 a 3 stavebního zákona možnost povolení výjimky vázána. Přitom zjistil, že: stavební parcela č. 15 se nachází na okraji zastavěného území obce, z jedné strany sousedí s pozemkem parc. č. 1277/2 (ost. plocha, ost. komunikace) a ze dvou stran s pozemky : pozemková parc. č. 55 (zahrada) , stavební parc. č. 14. Jedná se o přízemní přístavbu, nepodsklepenou se sedlovou střechou o ploše 55 m² u RD čp. 7. Požárně nebezpečný prostor přesahuje hranice stavebního pozemku investora a zasahuje cca 1 m na sousední pozemek: pozemková parcela č. 1277/2 (ost. plocha, ost. komunikace), jejimž vlastníkem je OBEC Němčovice. K žádosti byl doložen souhlas vlastníka sousedního pozemku zasaženého požárně nebezpečným prostorem stavby.

Povolením výjimky nejsou dotčeny požadavky na umísťování staveb, ani požadavky na ochranu území před jeho znehodnocením, specifikované v citované vyhlášce. Přístavba k RD čp. 7 bude mít dostatečné odstupy od nejbližších stávajících staveb z hlediska požárního a svým objemem nezhorší životní prostředí ani nenaruší užívání okolních staveb pro bydlení.

Stavební úřad zjistil, že povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými technickými požadavky na výstavbu, obsaženými ve vyhlášce OTP, bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výše uvedené výjimky.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 137/1998 Sb., o OTP, ve znění pozdějších přepisů, neshledal důvody bránící vydáni tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení:
Pan Jakub Šnajdr v zastoupení firmou Area Projekt s.r.o., OBEC Němčovice.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží:
Účastníci řízení:
Area Projekt s.r.o., ul. Míru 21/1, 337 01 ROKYCANY
OBEC Němčovice, 338 24 BŘASY

Dotčené orgány státní správy:
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 ROKYCANY

Na vědomí:
Pan Jakub ŠNAJDR, Pražská 993, 337 01 ROKYCANY

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obce min. 15 dnů, 15 den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení : Datum sejmutí :

…………………. ………………..

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko : Razítko:

Komentáře