Oznámení změny termínu ústního jednání

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

k č.j: MěÚ/144/2011 Radnice, dne: 22.2.2011
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371740816

Žadatel:
T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ – 64949681), Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 zastoupený Ing. Petrem Ševčíkem (nar. 10.3.1964), Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení změny termínu ústního jednání

Městský úřad Radnice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

oznamuje změnu termínu ústního jednání

svolaného na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Základnová stanice RDTF sítě “87054_Kacerov_Olesna – 45 m” a elektrická přípojka na pozemcích: pozemkové parcel parcelní číslo 775/1, 1265/9, 492, 500/36, 556, 1258/1, 561/6, 557/1, 554, 561/4 a 1258/6 v k.ú. Olešná u Radnic, kterou podal T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ – 64949681), Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 zastoupený Ing. Petrem Ševčíkem (nar. 10.3.1964), Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň. Ústní jednání se mělo konat dne 4.3 2011 (pátek) v 10.00 hod.

nový termín se stanoví na 11.3. 2011 v 10.00 hod.
v budově OÚ Němčovice

Poučení pro žadatele:
Žadatel zajistí, aby informace o změně termínu ústního jednání byla vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Hana B r a b c o v á
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 24.2.2011

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Obdrží :
Doručení jednotlivě:
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, prostřednictvím zástupce: Ing. Petr Ševčík, Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Libštejnské lesy s.r.o., Nádražní 310/28, 301 00 Plzeň 1
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1
Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany

Doručení veřejnou vyhláškou:
Vlasta Böhmová, Skalice u České Lípy 95, 471 17 Skalice u České Lípy
Václav Hábr, Olešná 16, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Karel Halada, Sudova 1538/5, 326 00 Plzeň
Olga Jedličková, Tachovská 1406, 323 00 Plzeň
Kladrubská a.s., Kladruby 80, 338 08 Zbiroh
Zdeněk Kučera, Olešná 44, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Liblínský statek s.r.o., Chockov 13, Lhotka u Radnic, 338 24 Břasy 1
Ing. Ivan Miškovský, Sibiřská 854/1, 360 05 Karlovy Vary 5
Ing. Viktor Miškovský, České družyny 1947/19, 160 00 Praha 6
Jan Piksa, Markušova 1636/10, 149 00 Praha 4
Václav Piksa, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Milena Piksová, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Michaela Plecitá, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Paed Dr. Zdeňka Šmausová, Školní 1252/51, 312 00 Plzeň
Zdeněk Tuka, Okružní 2671, 470 01 Česká Lípa 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Komentáře