Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzva k podání nabídky

Název programu: OPŽP

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008566

Název projektu: Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice

Název zakázky: Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice

Druh zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Zakázka je realizována dle podmínek OPŽP (www.opzp.cz) jako zakázka malého rozsahu formou uzavřené výzvy.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Identifikace zadavatele
Název zadavatele: Obec Němčovice

IČ zadavatele: 00573922

Sídlo zadavatele: Němčovice 37, 338 29 Němčovice

Statutární zástupce zadavatele: Karel Ferschmann, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Zbyšek Čelikovský, TNT Consulting s.r.o.

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Předmětem zakázky je výstavba budovy v areálu sběrného dvora v obci Němčovice. Objekt je řešen jako zděná hala, založení bude provedeno na betonových základech a drátkobetonové desce. Konstrukce nadzemní části objektu jsou řešeny z tvárnic ztraceného bednění s výplní betonem a výztuží, konstrukce střechy je tvořena uložením ocelových válcovaných nosníků na obvodové konstrukce, krytina je navržena plechová. Objekt bude sloužit jako sklad centra pro opětovné využití výrobků. Více viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4) a Výkaz výměr (Příloha č. 2).
Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č. 2 (výkaz výměr) a příloze č. 4 (projektová dokumentace) této zadávací dokumentace.
Dodavatel je povinen se podrobně seznámit s technickou specifikací a v případě, že bude vybrán, realizovat dodávky tak, aby byly v souladu s technickou specifikací.
Jsou-li v této Výzvě nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 848 538 Kč bez DPH.

Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je objekt sběrného dvora v obci Němčovice. Objekt je umístěn na pozemku p. č. 322/2; k.ú. Němčovice [703087].
Prohlídka místa plnění je možná po dohodě se zástupcem zadavatele: Karlem Ferchmannem – 603 315 320.

Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace
Předpokládaný termín zahájení plnění je červenec/srpen 2019. Dokončení plnění je předpokládáno nejpozději do 30. 9. 2020.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Základní způsobilost
Základní způsobilost uchazeč prokáže předložením originálu čestného prohlášení potvrzeným oprávněnou osobou dodavatele, který bude podepsán u právnických osob statutárním zástupcem v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob přímo danou osobou. Zadavatel připouští jako oprávněnou osobu, též osobu zmocněnou statutárním zástupcem či fyzickou osobou. V takovém případě uchazeč předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce či fyzické osoby.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 1 této Výzvy.

Profesní způsobilost
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

Profesní způsobilost – výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán (např. výpisem z živnostenského rejstříku v případě OSVČ, která není zapsána v Obchodním rejstříku). Uchazeč doloží originál nebo kopii dokladu.
Výše uvedené dokumenty nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni vyhlášení této zakázky. Zadavatel akceptuje výpisy pořízené z Internetu (např. z www.justice.cz apod.). Před podpisem smlouvy může Zadavatel od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů těchto dokumentů.

Technická kvalifikace

Technické kvalifikace – uchazeč prokáže doložením seznamu referenčních zakázek obdobného typu a rozsahu za posledních 5 let (např. výstavby či rekonstrukce sběr. dvorů, zděných hal či obdobných staveb), s uvedením názvu odběratele, uvedení předmětu a hodnoty plnění a roku realizace.
Pro splnění kvalifikace Zájemce předloží minimálně reference pro tři referenční zakázky, přičemž finanční objem každé ze tří referenčních realizací musí činit minimálně 0,4  mil. Kč bez DPH.

Obsah nabídky
Nabídka bude obsahovat:

Krycí list nabídky (příloha č. 5 ZD)
Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 2 ZD)
Čestné prohlášení o splnění Základní způsobilosti k veřejné zakázce (vzor viz příloha č. 1 ZD)
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti – uchazeč předloží v tomto pořadí:
výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku, nebo obdobné evidence), který prokazuje, že uchazeč je oprávněn provádět předmět zakázky.
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace – uchazeč předloží:
Seznam referenčních zakázek s uvedením odběratele, specifikace a hodnoty zakázky a roku realizace v rozsahu požadavku v bodu 6 této ZD.
Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD) – uchazeč předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče, do které doplní identifikační údaje, nabídkovou cenu bez DPH.
Podpis nemusí být ověřený, ale musí být podpisem oprávněné osoby (např. Jednatele, OSVČ, Statutárního zástupce). Podpisem Účastník akceptuje tento návrh a je připraven k podpisu budoucí smlouvy v tomto znění s doplněnými parametry vzešlými z tohoto výběrového řízení. Tento návrh je uveden jako příloha č. 3 této Zadávací dokumentace. V návrhu smlouvy je zakázáno cokoli měnit (vyjma barevně označených částí, doplnění jména, místa podpisu, vlastního podpisu, nabídkové ceny a doplnění identifikačních údajů o uchazeči). Vyplnění identifikačních údajů o uchazeči je povinné. V případě předložení změněného návrhu smlouvy (změny obchodních podmínek) bude uchazeč vyřazen z důvodu neodsouhlasení obchodních podmínek.
Nabídka bude v zalepené obálce a opatřena nápisem: „NEOTVÍRAT! – Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice“
Obálka bude zároveň označena identifikačními údaji Dodavatele (min. název společnosti, právní forma, adresa sídla) a Zadavatele (Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 29 Němčovice).
Celou nabídku doporučujeme pevně spojit a zajistit (např. přelepkou přes sešití opatřenou razítkem a podpisem, pokud je to technicky možné) tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nabídkou. Jednotlivé stránky doporučujeme očíslovat vzestupně.
Způsob zpracování nabídky
Nabídku předloží Dodavatel v českém jazyce, v listinné podobě, v originále a jedné kopii v souladu s vyhlášenými podmínkami soutěže. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem Dodavatele nebo osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu; v takovém případě doloží Dodavatel v nabídce originál plné moci. Nabídka bude zpracována a seřazena podle podmínek soutěže, jednotlivé listy doporučujeme očíslovat. Nabídka bude (doporučujeme) pevně spojena v jednu nerozebíratelnou složku (je-li to technicky možné) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude předložena v listinné podobě v jednom originálu a jedné kopii. Kopie musí být obsahově identická jako originál, ale nemusí obsahovat originály dokumentů – postačuje prostá (neověřená) fotokopie dokumentů.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako cena bez DPH. DPH bude uvedeno ve smlouvě o dílo dle platné legislativy ke dni podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč tak, že vyplní krycí list (příloha č. 5), kde uvede celkovou nabídkovou cenu a dále nabídkovou cenu včetně položkových cen uvede v návrhu smlouvy o dílo. (přílohy č. 3).
Zadavatel nepřipouští vypuštění, neocenění (ocenění položky „0 Kč“ je bráno jako neocenění položky), případně slučování jednotlivých položek předloženého výkazu výměr. Taková nabídka bude posuzována jako neúplná a může být vyřazena z dalšího hodnocení.

Hodnocení nabídek
Hlavním a jediným kritériem je nejnižší nabídková cena (položka Nabídková cena bez DPH). Nabídkovou cenu uvede uchazeč tak, že vyplní krycí list (příloha č. 5), kde uvede nabídkovou cenu a dále nabídkovou cenu uvede i v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). Současně nabídkovou cenu uvede uchazeč tak, že vyplní excelovskou tabulku (výkaz výměr, příloha č. 2).
Nabídka s nejnižší celkovou cenou bez DPH bude hodnocena jako nejlepší.

Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek začíná dnem 19. 6. 2019 a končí dnem 8. 7. 2019 v 15:00 hodin.
Nabídku lze podat osobně na adrese: Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 29 Němčovice, a to v úředních hodinách zveřejněných na www.nemcovice.cz.
Nabídku lze zaslat též doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 29 Němčovice.
Termín doručení nabídky je skutečné datum a čas doručení nabídky zadavateli, tedy nikoli datum odeslání. Zadavatel proto doporučuje Dodavatelům odeslání nabídky včas nejlépe s několikadenním předstihem.
Otvírání obálek proběhne ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, tedy 8. 7. 2019 v 15:00 hodin. Místem otvírání obálek jsou prostory obecního úřadu v sídle Zadavatele na adrese Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 29 Němčovice. Otevírání obálek se může zúčastnit Dodavatel, nebo zástupce Dodavatele, který předložil v termínu nabídku.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích smluv, které jsou přílohami této Výzvy. Dodavatel podpisem návrhů smluv akceptuje obchodní podmínky uvedené v těchto návrzích. V případě neakceptování obchodních podmínek tak, jak jsou uvedeny v návrzích smluv, bude nabídka vyřazena.

Náklady účasti
Zadavatel Dodavatelům neposkytuje žádnou náhradu na náklady za podání nabídky.

Způsob jednání s Dodavateli
Zadavatel nebude jednat s Dodavateli o podaných nabídkách.

Požadavky na varianty nabídek a dodatečné plnění
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této Výzvě.

Poskytování dodatečných informací
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zakázku pouze v případě poskytnutí dotace z OPŽP.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této Výzvě.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a to i bez udání důvodu.
V případě zrušení výběrového řízení, nemá Dodavatel nárok na náhradu nákladů na účast, zpracování nabídky, ušlý zisk nebo dalších nákladů vzniklých v souvislosti s nabídkou.
Každý Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (zakázka je realizována na základě výjimky § 31 ZVZ). Zakázka je soutěžena v režimu zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 (znění pokynů je k dispozici na www.opzp.cz).

Elektronickou verzi této Výzvy vč. všech příloh si můžete bezplatně vyžádat e-mailem u kontaktní osoby uvedené v bodu 1 této výzvy.

Datum: 18. 6. 2019

Komentáře