Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 1833/2008 Radnice, dne: 7.1.2008
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatelé :
Pan Jan Monhart, trvale bytem Smetanova 48, 337 01 Rokycany
Paní Zdeňka Monhartová, trvale bytem Smetanova 48, 337 01 Rokycany

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 17.12.2008 podali stavebníci pan Jan Monhart, trvale bytem Smetanova 48, 337 01 Rokycany
a paní Zdeňka Monhartová, trvale bytem Smetanova 48, 337 01 Rokycany, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby : Rodinný dům v Němčovicích na pozemku parc.č. 233/14 v k.ú. Němčovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o umístění stavby nebo zařízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o zahájení územního řízení o umístění stavby nebo zařízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

17. února 2009 (úterý) ve 13.00 hodin

se schůzkou na místě – pozemek parc.č. 233/14 v k.ú. Němčovice

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod., v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 12.1.2009
Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Obdrží:
Účastníci řízení:
Pan Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany
Paní Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany
Pan Zdeněk Pechman, Sedlecko 61, 338 24 Břasy
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Obec Němčovice

Dotčené orgány státní správy:
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy

Komentáře